ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Noāsavadukaṃ
   [80]  Noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca nanoāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā: noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca  noāsavo  ca nanoāsavo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nanoāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanoāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  saṅkhittaṃ 1- .
Noāsavañca  nanoāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  noāsavo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  noāsavañca  nanoāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
noāsavo ca nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [81] Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  avigate nava sabbattha
vitthāro.
            Nasāsavadukaṃ
   [82]  Nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasāsavo  dhammo  uppajjati
@Footnote: 1 Ma. tīṇi.
Hetupaccayā:  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanāsavo  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasāsavo  ca  naanāsavo ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: . naanāsavaṃ dhammaṃ paṭicca naanāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nasāsavañca naanāsavañca  dhammaṃ
paṭicca naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [83] Hetuyā  pañca  ārammaṇe dve avigate pañca sabbattha
vitthāro.
           Naāsavasampayuttadukaṃ
   [84]  Naāsavasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca naāsavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naāsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsava-
vippayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naāsavasampayutto  ca  naāsavavippayutto ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  . naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca naāsava-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavavippayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca  naāsavasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naāsava-
vippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsavasampayutto  ca  naāsavavippayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  naāsavasampayuttañca
naāsavavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   naāsavasampayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   naāsavasampayuttañca  naāsavavippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Naāsavasampayuttañca    naāsavavippayuttañca    dhammaṃ    paṭicca
naāsavasampayutto  ca  naāsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [85] Hetuyā nava ārammaṇe cha avigate nava sabbattha vitthāro.
           Naāsavasāsavadukaṃ
   [86]  Naāsavañcevanaanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca naāsavoceva-
naanāsavoca   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañceva-
naanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  naanāsavocevananocaāsavo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañcevanaanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
naanāsavocevanaanāsavoca   naanāsavocevananocaāsavo  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:  .  naanāsavañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naanāsavocevananocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naanāsavañcevananocaāsavaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naāsavocevanaanāsavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naanāsavañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca    naāsavocevanaanāsavoca    naanāsavocevananocaāsavoca
dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:  .  naāsavañcevanaanāsavañca
naanāsavañcevananocaāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  naāsavocevanaanāsavoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañcevanaanāsavañca naanāsavañ-
cevananocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   naanāsavocevananocaāsavo
Dhammo    uppajjati   hetupaccayā:   naāsavañcevanaanāsavañca
naanāsavañcevananocaāsavañca   dhammaṃ   paṭicca   naāsavoceva-
naanāsavoca  naanāsavocevananocaāsavo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [87] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava sabbattha vitthāro.
          Naāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [88]  Naāsavañcevanaāsavavippayuttañca  dhammaṃ paṭicca naāsavo-
cevanaāsavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañ-
cevanaāsavavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca   naāsavavippayuttoceva-
nanocaāsavo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañceva-
naāsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  naāsavocevanaāsavavippayuttoca
naāsavavippayuttocevananocaāsavo    ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā:  .  naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naāsavavippayuttocevananocaāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naāsavavippayuttañcevananocaāsavaṃ   dhammaṃ  paṭicca   naāsavoceva-
naāsavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsava-
vippayuttañcevananocaāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca  naāsavocevanaāsava-
vippayuttoca   naāsavavippayuttocevananocaāsavo   ca   dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   .   naāsavañcevanaāsavavippayuttañca
Naāsavavippayuttañcevananocaāsavañca   dhammaṃ  paṭicca  naāsavoceva-
naāsavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naāsavañ-
cevanaāsavavippayuttañca naāsavavippayuttañcevananocaāsavañca
dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayuttocevananocaāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   naāsavañcevanaāsavavippayuttañca   naāsavavippayuttañ-
cevananocaāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  naāsavocevanaāsavavippayuttoca
naāsavavippayuttocevananocaāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [89] Hetuyā nava ārammaṇe nava avigate nava sabbattha vitthāro.
          Āsavavippayuttanasāsavadukaṃ
   [90] Āsavavippayuttaṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavavippayutto
nasāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ  nasāsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  naanāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ  nasāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
nasāsavo  ca  āsavavippayutto  naanāsavo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: .  āsavavippayuttaṃ  naanāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsava-
vippayutto  naanāsavo  dhammo uppajjati hetupaccayā: .  āsava-
vippayuttaṃ  nasāsavañca  āsavavippayuttaṃ  naanāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [91]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  avigate  pañca
Sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 23-28. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=459              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=459              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=80&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=7              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=80              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]