ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikaāsavaduke
           nakusalattikanaāsavadukaṃ
   [378]  Akusalaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo naāsavo
dhammo  ...  nakusalo naāsavo dhammo ... naabyākato naāsavo
dhammo  ... nakusalo naāsavo ca naabyākato naāsavo ca dhammā
... nakusalo naāsavo ca naakusalo naāsavo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  pañca  .  akusalaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
nanoāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ...  naabyākato
nanoāsavo  dhammo  ...  nakusalo  nanoāsavo  ca  naabyākato
nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
           Kusalattikasāsavaduke
           nakusalattikanasāsavadukaṃ
   [379] Abyākataṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca ... Lokiyadukasadisaṃ .pe.
         Kusalattikaāsavasampayuttaduke
         nakusalattikanaāsavasampayuttadukaṃ
   [380]  Akusalaṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo naāsava-
sampayutto  dhammo ... naakusalo  naāsavasampayutto  dhammo ...
Naabyākato  naāsavasampayutto  dhammo  ...  nakusalo  naāsava-
sampayutto  ca  naabyākato  naāsavasampayutto  ca  dhammā ...
Nakusalo  naāsavasampayutto  ca  naakusalo  naāsavasampayutto  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  akusalaṃ āsavavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naāsavavippayutto  dhammo ... naabyākato
naāsavavippayutto  dhammo  ...  nakusalo  naāsavavippayutto  ca
naabyākato  naāsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi.
          Kusalattikaāsavasāsavaduke
          nakusalattikanaāsavasāsavadukaṃ
   [381]  Akusalaṃ  āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naāsavocevanaanāsavoca  dhammo  ...  naakusalo  naāsavoceva-
naanāsavoca dhammo ... naabyākato naāsavocevanaanāsavoca dhammo
...  nakusalo  naāsavocevanaanāsavoca  naabyākato naāsavoceva-
naanāsavoca  dhammā ... nakusalo naāsavocevanaanāsavoca naakusalo
naāsavocevanaanāsavoca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca .
Akusalaṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naanāsavoceva-
nanocaāsavo  dhammo  ...  naabyākato naanāsavocevananocaāsavo
dhammo   ...  nakusalo  naanāsavocevananocaāsavo  naabyākato
naanāsavocevananocaāsavo dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
        Kusalattikaāsavaāsavasampayuttaduke
        nakusalattikanaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [382]  Akusalaṃ  āsavañcevaāsavasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  naāsavocevanaāsavavippayuttoca  dhammo  ...  naabyākato
naāsavocevanaāsavavippayuttoca  dhammo  ...  nakusalo naāsavoceva-
naāsavavippayuttoca   naabyākato   naāsavocevanaāsavavippayuttoca
dhammā  uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . akusalaṃ āsavasampayuttañceva-
nocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  naāsavavippayuttocevananoca-
āsavo  dhammo  ... naabyākato naāsavavippayuttocevananocaāsavo
dhammo  ...  nakusalo  naāsavavippayuttocevananocaāsavo naabyākato
naāsavavippayuttocevananocaāsavo  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
tīṇi.
        Kusalattikaāsavavippayuttasāsavaduke
        nakusalattikaāsavavippayuttanasāsavadukaṃ
   [383] Abyākataṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ ....
          Lokiyadukavārasadisaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 235-237. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4633              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4633              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=378&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=73              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=898              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]