ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikachagocchakaduke
          nakusalattikachagocchakadukam
   [384]  Akusalam  sannojanam  . sankhittam . gantham ogham yogam
nivaranam paramasam .pe.
          Kusalattikasarammanaduke
          nakusalattikanasarammanadukam
   [385]  Kusalam  sarammanam  dhammam  paticca nakusalo nasarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  sarammanam  dhammam paticca
naakusalo   nasarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam
sarammanam  dhammam  paticca  nakusalo  nasarammano  ca  naakusalo
nasarammano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini . akusalam
sarammanam  dhammam  paticca  naakusalo  nasarammano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  akusalam  sarammanam  dhammam  paticca nakusalo nasarammano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  sarammanam  dhammam  paticca
nakusalo  nasarammano  ca  naakusalo  nasarammano  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  tini  . abyakatam sarammanam dhammam paticca
nakusalo nasarammano dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [386] Hetuya nava.
   [387]  Abyakatam  anarammanam  dhammam  paccaya  nakusalo
Naanarammano   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  abyakatam
anarammanam   dhammam  paccaya  naakusalo  naanarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam  anarammanam  dhammam  paccaya
nakusalo  naanarammano  ca  naakusalo  naanarammano  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [388] Hetuya tini.
       Kusalattikacittaduke nakusalattikanacittadukam
   [389]  Kusalam  cittam  dhammam  paticca nakusalo nacitto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittam  dhammam  paticca  naakusalo
nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cittam  dhammam
paticca  naabyakato  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
kusalam  cittam  dhammam  paticca  nakusalo  nacitto  ca  naabyakato
nacitto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  kusalam  cittam dhammam
paticca  nakusalo  nacitto  ca  naakusalo  nacitto  ca  dhamma
uppajjanti  hetupaccaya:  panca  .  akusalam  cittam  dhammam  paticca
nakusalo  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  cittam
dhammam  paticca  naakusalo  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
akusalam  cittam  dhammam  paticca  naabyakato  nacitto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  cittam  dhammam  paticca  nakusalo
nacitto   ca  naabyakato  nacitto  ca  dhamma  uppajjanti
Hetupaccaya:  akusalam cittam  dhammam  paticca  naakusalo  nacitto  ca
naabyakato  nacitto  ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca .
Abyakatam  cittam  dhammam  paticca  nakusalo  nacitto dhammo uppajjati
hetupaccaya:  abyakatam  cittam  dhammam  paticca  naakusalo  nacitto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  abyakatam  cittam  dhammam  paticca
nakusalo  nacitto  ca  naakusalo  nacitto ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [390] Hetuya terasa.
   [391]  Kusalam  nocittam  dhammam  paticca  naakusalo nanocitto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  nocittam  dhammam paticca
naabyakato  nanocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kusalam
nocittam  dhammam  paticca  naakusalo  nanocitto  ca naabyakato
nanocitto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  . akusalam
nocittam  dhammam  paticca  nakusalo  nanocitto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   akusalam   nocittam  dhammam  paticca  naabyakato
nanocitto   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam  nocittam
dhammam  paticca  nakusalo  nanocitto  ca  naabyakato nanocitto ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini . abyakatani tini .
   [392] Hetuya nava.
          Kusalattikacetasikaduke
          nakusalattikanacetasikadukam
   [393] Kusalam cetasikam dhammam paticca nakusalo nacetasiko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  kusalam  cetasikam  dhammam  paticca  naakusalo
nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: kusalam cetasikam dhammam
paticca  naabyakato  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
kusalam  cetasikam  dhammam  paticca  naakusalo nacetasiko ca naabyakato
nacetasiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  kusalam  cetasikam
dhammam  paticca  nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko ca
dhamma uppajjanti hetupaccaya: panca.
   {393.1}  Akusalam  cetasikam dhammam paticca naakusalo nacetasiko
dhammo  uppajjati hetupaccaya: akusalam cetasikam dhammam paticca nakusalo
nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  akusalam cetasikam dhammam
paticca  naabyakato  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
akusalam  cetasikam  dhammam  paticca  nakusalo nacetasiko ca naabyakato
nacetasiko  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  akusalam cetasikam
dhammam  paticca  nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  panca  .  abyakatam  cetasikam
dhammam  paticca  nakusalo  nacetasiko  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
abyakatam  cetasikam  dhammam  paticca  naakusalo  nacetasiko  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   abyakatam  cetasikam  dhammam  paticca
Nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya: tini.
   [394] Hetuya terasa. Acetasike nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 238-242. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4686&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4686&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=384&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=904              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com