ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikachagocchakaduke
          nakusalattikachagocchakadukaṃ
   [384]  Akusalaṃ  saññojanaṃ  . saṅkhittaṃ . ganthaṃ oghaṃ yogaṃ
nīvaraṇaṃ parāmāsaṃ .pe.
          Kusalattikasārammaṇaduke
          nakusalattikanasārammaṇadukaṃ
   [385]  Kusalaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ paṭicca
naakusalo   nasārammaṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ
sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nasārammaṇo  ca  naakusalo
nasārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi . akusalaṃ
sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nasārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  akusalaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nasārammaṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  sārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nasārammaṇo  ca  naakusalo  nasārammaṇo  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  . abyākataṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo nasārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [386] Hetuyā nava.
   [387]  Abyākataṃ  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā  nakusalo
Naanārammaṇo   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  abyākataṃ
anārammaṇaṃ   dhammaṃ  paccayā  naakusalo  naanārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paccayā
nakusalo  naanārammaṇo  ca  naakusalo  naanārammaṇo  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [388] Hetuyā tīṇi.
       Kusalattikacittaduke nakusalattikanacittadukaṃ
   [389]  Kusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nacitto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacitto  ca  naabyākato
nacitto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittaṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nacitto  ca  naakusalo  nacitto  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  akusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  cittaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nacitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
akusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nacitto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nacitto   ca  naabyākato  nacitto  ca  dhammā  uppajjanti
Hetupaccayā:  akusalaṃ cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nacitto  ca
naabyākato  nacitto  ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca .
Abyākataṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacitto dhammo uppajjati
hetupaccayā:  abyākataṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nacitto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  cittaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo  nacitto  ca  naakusalo  nacitto ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [390] Hetuyā terasa.
   [391]  Kusalaṃ  nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nanocitto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  nocittaṃ  dhammaṃ paṭicca
naabyākato  nanocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ
nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nanocitto  ca naabyākato
nanocitto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  . akusalaṃ
nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanocitto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   akusalaṃ   nocittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nanocitto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  nocittaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nanocitto  ca  naabyākato nanocitto ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi . abyākatāni tīṇi .
   [392] Hetuyā nava.
          Kusalattikacetasikaduke
          nakusalattikanacetasikadukaṃ
   [393] Kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacetasiko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
kusalaṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nacetasiko ca naabyākato
nacetasiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  kusalaṃ  cetasikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   {393.1}  Akusalaṃ  cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacetasiko
dhammo  uppajjati hetupaccayā: akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo
nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ cetasikaṃ dhammaṃ
paṭicca  naabyākato  nacetasiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
akusalaṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nacetasiko ca naabyākato
nacetasiko  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  akusalaṃ cetasikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  pañca  .  abyākataṃ  cetasikaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacetasiko  dhammo  uppajjati hetupaccayā:
abyākataṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nacetasiko  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   abyākataṃ  cetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nakusalo  nacetasiko  ca  naakusalo  nacetasiko  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [394] Hetuyā terasa. Acetasike nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 238-242. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4686              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4686              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=384&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=74              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=904              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com