ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Kusalattikacittasampayuttaduke
         nakusalattikanacittasampayuttadukaṃ
   [395]  Kusalaṃ  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo nacitta-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasampayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca  naakusalo  nacittasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato
nacittasampayutto   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  citta-
sampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naakusalo  nacittasampayutto  ca
naabyākato  nacittasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
kusalaṃ  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacittasampayutto  ca
naakusalo  nacittasampayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
pañca  .  akusalaṃ  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nacitta-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  abyākataṃ
cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacittasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  nacittasampayutto  dhammo  uppajjati hetupaccayā: abyākataṃ
cittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacittasampayutto ca naakusalo
Nacittasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [396] Hetuyā terasa. Cittavippayutte tīṇi.
          Kusalattikacittasaṃsaṭṭhaduke
          nakusalattikanacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [397]  Kusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naakusalo  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: kusalaṃ
cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca naakusalo
nacittasaṃsaṭṭho  ca  naabyākato  nacittasaṃsaṭṭho  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo nacittasaṃsaṭṭho
ca naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: pañca.
   {397.1}  Akusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitta-
saṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
akusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato nacittasaṃsaṭṭho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ paṭicca  nakusalo
nacittasaṃsaṭṭho  ca  naabyākato  nacittasaṃsaṭṭho  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:  akusalaṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nacitta-
saṃsaṭṭho  ca  naakusalo  nacittasaṃsaṭṭho  ca  dhammā  uppajjanti
Hetupaccayā:  pañca . abyākataṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ paṭicca nakusalo
nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naakusalo nacittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati hetupaccayā:
abyākataṃ  cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  nacittasaṃsaṭṭho  ca
naakusalo nacittasaṃsaṭṭho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: tīṇi.
   [398] Hetuyā terasa.
         Kusalattikacittasamuṭṭhānaduke
         nakusalattikanacittasamuṭṭhānadukaṃ
   [399]  Kusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca naakusalo nacitta-
samuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nacittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   kusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nacittasamuṭṭhāno  ca  naabyākato  nacittasamuṭṭhāno  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  akusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo  nacittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
akusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naabyākato  nacittasamuṭṭhāno
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca
nakusalo  nacittasamuṭṭhāno  ca  naabyākato  nacittasamuṭṭhāno  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ cittasamuṭṭhānaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   nakusalo  nacittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [400] Hetuyā nava avigate nav.
   [401]  Kusalaṃ  nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
nanocittasamuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca .
Akusalaṃ  nocittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  nanocitta-
samuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  abyākataṃ
nocittasamuṭṭhānaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nakusalo  nanocittasamuṭṭhāno
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [402] Hetuyā terasa avigate terasa.
          Kusalattikacittasahabhuduke
          nakusalattikanacittasahabhudukaṃ
   [403]  Kusalaṃ  cittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nacittasahabhū
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  akusalaṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ
paṭicca   naakusalo  nacittasahabhū  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
pañca  .  abyākataṃ  cittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo nacittasahabhū
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [404] Hetuyā terasa avigate terasa.
   [405]  Kusalaṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nakusalo nanocittasahabhū
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  pañca  .  akusalaṃ nocittasahabhuṃ
Dhammaṃ   paṭicca   naakusalo   nanocittasahabhū  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  pañca  .  abyākataṃ  nocittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nakusalo nanocittasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [406] Hetuyā terasa avigate terasa.
         Kusalattikacittānuparivattiduke
         nakusalattikanacittānuparivattidukaṃ
   [407] Kusalaṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca ... Terasa. Akusalaṃ
nocittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca ... Terasa . ete saṅkhittā .
          Dukattayaṃ cittadukasadisaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 242-246. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=4768              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=4768              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=395&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=75              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=915              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]