ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Sanidassanattikaāsavaduke
          nasanidassanattikanoāsavadukaṃ
   [576]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassana-
appaṭigho  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  āsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  noāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  āsavaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  noāsavo  ca  naanidassana-
sappaṭigho noāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [577] Hetuyā cha.
   [578]  Anidassanaappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  nanoāsavo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  nanoāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  nanoāsavo  ca  naanidassanasappaṭigho
Nanoāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [579] Hetuyā tīṇi.
     Sanidassanattikasāsavaduke nasanidassanattikanasāsavadukaṃ
   [580]  Anidassanaappaṭighaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paccayā nasanidassana-
sappaṭigho  nasāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ  paccayā  naanidassanasappaṭigho  nasāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  sāsavaṃ  dhammaṃ
paccayā   nasanidassanasappaṭigho  nasāsavo  ca  naanidassanasappaṭigho
nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [581] Hetuyā tīṇi.
   [582]  Anidassanaappaṭighaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca nasanidassana-
sappaṭigho  naanāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naanāsavo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanasappaṭighaṃ  anāsavaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  naanāsavo  ca  naanidassana-
sappaṭigho naanāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [583] Hetuyā cha.
        Sanidassanattikaāsavasampayuttaduke
        nasanidassanattikanaāsavasampayuttadukaṃ
   [584]   Anidassanaappaṭighaṃ  āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nasanidassanasappaṭigho    naāsavasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanasappaṭigho    naāsavasampayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   .pe.   anidassanaappaṭighaṃ  āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  naāsavasampayutto  ca  naanidassana-
sappaṭigho naāsavasampayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [585] Hetuyā cha.
   [586]   Anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho    naāsavavippayutto    dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [587] Hetuyā tīṇi.
         Sanidassanattikaāsavasāsavaduke
         nasanidassanattikanaāsavasāsavadukaṃ
   [588]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca
naanidassanaappaṭigho   naāsavocevanaanāsavoca   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   āsavañcevasāsavañca   dhammaṃ
paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   naāsavocevanaanāsavoca   dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  āsavañceva-
sāsavañca   dhammaṃ   paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naāsavoceva-
naanāsavoca  naanidassanasappaṭigho  naāsavocevanaanāsavoca  dhammā
Uppajjanti hetupaccayā:.
   [589] Hetuyā cha.
   [590]  Anidassanaappaṭighaṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasanidassanasappaṭigho   naanāsavocevananocaāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ   sāsavañcevanocaāsavaṃ   dhammaṃ
paṭicca   naanidassanasappaṭigho   naanāsavocevananocaāsavo   dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho   naanāsavocevananocaāsavo
naanidassanaappaṭigho  naanāsavocevananocaāsavo  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [591] Hetuyā tīṇi.
       Sanidassanattikaāsavaāsavasampayuttaduke
       nasanidassanattikanaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [592]    Anidassanaappaṭighaṃ    āsavañcevaāsavasampayuttañca
dhammaṃ   paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  naāsavocevanaāsavavippayuttoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  āsavañcevaāsava-
sampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  naanidassanasappaṭigho  naāsavoceva-
naāsavavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anidassana-
appaṭighaṃ  āsavañcevaāsavasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nasanidassana-
sappaṭigho    naāsavocevanaāsavavippayuttoca   naanidassanaappaṭigho
Naāsavocevanaāsavavippayuttoca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [593] Hetuyā tīṇi.
   [594]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ
paṭicca    nasanidassanasappaṭigho    naāsavavippayuttocevananocaāsavo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [595] Hetuyā tīṇi.
       Sanidassanattikaāsavavippayuttasāsavaduke
       nasanidassanattikaāsavavippayuttanasāsavadukaṃ
   [596]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paccayā
nasanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  nasāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ dhammaṃ paccayā
naanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  nasāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ dhammaṃ paccayā
nasanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  nasāsavo  ca naanidassanasappaṭigho
āsavavippayutto nasāsavo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [597] Hetuyā tīṇi.
   [598]  Anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca
naanidassanaappaṭigho  āsavavippayutto  naanāsavo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ
Paṭicca  nasanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  naanāsavo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .pe.  anidassanaappaṭighaṃ  āsavavippayuttaṃ
anāsavaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto
naanāsavo  ca  naanidassanasappaṭigho  āsavavippayutto  naanāsavo
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [599] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 272-277. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5361              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5361              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=576&items=24              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=82              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1096              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]