ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nosaññojanadukaṃ
   [92] Nosaññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nosaññojano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanosaññojano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
ca  nanosaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: .
Nanosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanosaññojano  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nanosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nanosaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
ca  nanosaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: .
Nosaññojanañca   nanosaññojanañca  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nosaññojanañca  nanosaññojanañca
dhammaṃ  paṭicca  nanosaññojano  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nosaññojanañca   nanosaññojanañca   dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
ca nanosaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
   [93]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava avigate nava sabbattha
vitthāro.
           Nasaññojaniyadukaṃ
   [94]  Nasaññojaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaññojaniyo  dhammo
Uppajjati  hetupaccayā:  nasaññojaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaññojaniyo
dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  nasaññojaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nasaññojaniyo   ca   naasaññojaniyo   ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  naasaññojaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naasaññojaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nasaññojaniyañca naasaññojaniyañca
dhammaṃ paṭicca naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [95]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  avigate  pañca
sabbattha vitthāro.
          Nasaññojanasampayuttadukaṃ
   [96]  Nasaññojanasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nasaññojanasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   nasaññojanasampayuttaṃ   dhammaṃ
paṭicca  nasaññojanavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
nasaññojanasampayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca  nasaññojanasampayutto  ca
nasaññojanavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: .
Nasaññojanavippayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  nasaññojanavippayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   nasaññojanavippayuttaṃ   dhammaṃ   paṭicca
nasaññojanasampayutto  dhammo uppajjati hetupaccayā: nasaññojanavippayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nasaññojanasampayutto   ca  nasaññojanavippayutto
ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nasaññojanasampayuttañca
nasaññojanavippayuttañca    dhammaṃ    paṭicca   nasaññojanasampayutto
Dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    nasaññojanasampayuttañca
nasaññojanavippayuttañca    dhammaṃ   paṭicca   nasaññojanavippayutto
dhammo    uppajjati    hetupaccayā:    nasaññojanasampayuttañca
nasaññojanavippayuttañca   dhammaṃ   paṭicca  nasaññojanasampayutto  ca
nasaññojanavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [97]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cha  avigate nava sabbattha
vitthāro.
          Nasaññojanasaññojaniyadukaṃ
   [98]   Nasaññojanañcevanaasaññojaniyañca   dhammaṃ   paṭicca
nasaññojanocevanaasaññojaniyoca   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:
nasaññojanañcevanaasaññojaniyañca dhammaṃ paṭicca
naasaññojaniyocevananocasaññojano      dhammo     uppajjati
hetupaccayā:      nasaññojanañcevanaasaññojaniyañca     dhammaṃ
paṭicca     nasaññojanocevanaasaññojaniyoca     naasaññojaniyo-
cevananocasaññojano  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: .
Naasaññojaniyañcevananocasaññojanaṃ       dhammaṃ      paṭicca
naasaññojaniyocevananocasaññojano      dhammo     uppajjati
hetupaccayā:    tīṇi    .    nasaññojanañcevanaasaññojaniyañca
naasaññojaniyañcevananocasaññojanañca      dhammaṃ      paṭicca
nasaññojanocevanaasaññojaniyoca      dhammo      uppajjati
hetupaccayā:tīṇi.
   [99]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava avigate nava sabbattha
Vitthāro
         nasaññojanasaññojanasampayuttadukaṃ
   [100]  Nasaññojanañcevanasaññojanavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
nasaññojanocevanasaññojanavippayuttoca     dhammo     uppajjati
hetupaccayā:     nasaññojanañcevanasaññojanavippayuttañca    dhammaṃ
paṭicca     nasaññojanavippayuttocevananocasaññojano     dhammo
uppajjati    hetupaccayā:    nasaññojanañcevanasaññojanavippayuttañca
dhammaṃ   paṭicca   nasaññojanocevanasaññojanavippayuttoca  nasaññojana-
vippayuttoceva nanocasaññojano ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   {100.1}    Nasaññojanavippayuttañcevananocasaññojanaṃ   dhammaṃ
paṭicca     nasaññojanavippayuttocevananocasaññojano     dhammo
uppajjati     hetupaccayā:     nasaññojanavippayuttañcevananoca-
saññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaññojanocevanasaññojanavippayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  nasaññojanavippayuttañcevananoca-
saññojanaṃ   dhammaṃ   paṭicca   nasaññojanocevanasaññojanavippayuttoca
nasaññojanavippayuttocevananocasaññojano   ca   dhammā   uppajjanti
hetupaccayā:.
   [101] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
        Saññojanavippayuttanasaññojaniyadukaṃ
   [102]  Saññojanavippayuttaṃ   nasaññojaniyaṃ   dhammaṃ  paṭicca
saññojanavippayutto  nasaññojaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Saññojanavippayuttaṃ  nasaññojaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  saññojanavippayutto
naasaññojaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  saññojanavippayuttaṃ
nasaññojaniyaṃ   dhammaṃ   paṭicca  saññojanavippayutto  nasaññojaniyo
ca  saññojanavippayutto  naasaññojaniyo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:   .   saññojanavippayuttaṃ   naasaññojaniyaṃ   dhammaṃ
paṭicca   saññojanavippayutto   naasaññojaniyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  .  saññojanavippayuttaṃ  nasaññojaniyañca  saññojana-
vippayuttaṃ   naasaññojaniyañca  dhammaṃ  paṭicca  saññojanavippayutto
naasaññojaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [103] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 28-32. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=551              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=551              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=92&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=92              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com