ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

           Nosannojanadukam
   [92] Nosannojanam dhammam paticca nosannojano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nosannojanam  dhammam  paticca  nanosannojano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nosannojanam  dhammam  paticca  nosannojano
ca  nanosannojano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: .
Nanosannojanam  dhammam  paticca  nanosannojano  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nanosannojanam  dhammam  paticca  nosannojano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nanosannojanam  dhammam  paticca  nosannojano
ca  nanosannojano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: .
Nosannojananca   nanosannojananca  dhammam  paticca  nosannojano
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nosannojananca  nanosannojananca
dhammam  paticca  nanosannojano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nosannojananca   nanosannojananca   dhammam  paticca  nosannojano
ca nanosannojano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: .
   [93]  Hetuya  nava  arammane  nava avigate nava sabbattha
vittharo.
           Nasannojaniyadukam
   [94]  Nasannojaniyam  dhammam  paticca  nasannojaniyo  dhammo
Uppajjati  hetupaccaya:  nasannojaniyam  dhammam  paticca  naasannojaniyo
dhammo   uppajjati  hetupaccaya:  nasannojaniyam  dhammam  paticca
nasannojaniyo   ca   naasannojaniyo   ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  .  naasannojaniyam  dhammam  paticca  naasannojaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nasannojaniyanca naasannojaniyanca
dhammam paticca naasannojaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [95]  Hetuya  panca  arammane  dve  avigate  panca
sabbattha vittharo.
          Nasannojanasampayuttadukam
   [96]  Nasannojanasampayuttam  dhammam  paticca  nasannojanasampayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   nasannojanasampayuttam   dhammam
paticca  nasannojanavippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
nasannojanasampayuttam   dhammam   paticca  nasannojanasampayutto  ca
nasannojanavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: .
Nasannojanavippayuttam   dhammam  paticca  nasannojanavippayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   nasannojanavippayuttam   dhammam   paticca
nasannojanasampayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya: nasannojanavippayuttam
dhammam   paticca   nasannojanasampayutto   ca  nasannojanavippayutto
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  .  nasannojanasampayuttanca
nasannojanavippayuttanca    dhammam    paticca   nasannojanasampayutto
Dhammo    uppajjati    hetupaccaya:    nasannojanasampayuttanca
nasannojanavippayuttanca    dhammam   paticca   nasannojanavippayutto
dhammo    uppajjati    hetupaccaya:    nasannojanasampayuttanca
nasannojanavippayuttanca   dhammam   paticca  nasannojanasampayutto  ca
nasannojanavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [97]  Hetuya  nava  arammane  cha  avigate nava sabbattha
vittharo.
          Nasannojanasannojaniyadukam
   [98]   Nasannojanancevanaasannojaniyanca   dhammam   paticca
nasannojanocevanaasannojaniyoca   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
nasannojanancevanaasannojaniyanca dhammam paticca
naasannojaniyocevananocasannojano      dhammo     uppajjati
hetupaccaya:      nasannojanancevanaasannojaniyanca     dhammam
paticca     nasannojanocevanaasannojaniyoca     naasannojaniyo-
cevananocasannojano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: .
Naasannojaniyancevananocasannojanam       dhammam      paticca
naasannojaniyocevananocasannojano      dhammo     uppajjati
hetupaccaya:    tini    .    nasannojanancevanaasannojaniyanca
naasannojaniyancevananocasannojananca      dhammam      paticca
nasannojanocevanaasannojaniyoca      dhammo      uppajjati
hetupaccaya:tini.
   [99]  Hetuya  nava  arammane  nava avigate nava sabbattha
Vittharo
         nasannojanasannojanasampayuttadukam
   [100]  Nasannojanancevanasannojanavippayuttanca  dhammam  paticca
nasannojanocevanasannojanavippayuttoca     dhammo     uppajjati
hetupaccaya:     nasannojanancevanasannojanavippayuttanca    dhammam
paticca     nasannojanavippayuttocevananocasannojano     dhammo
uppajjati    hetupaccaya:    nasannojanancevanasannojanavippayuttanca
dhammam   paticca   nasannojanocevanasannojanavippayuttoca  nasannojana-
vippayuttoceva nanocasannojano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   {100.1}    Nasannojanavippayuttancevananocasannojanam   dhammam
paticca     nasannojanavippayuttocevananocasannojano     dhammo
uppajjati     hetupaccaya:     nasannojanavippayuttancevananoca-
sannojanam   dhammam   paticca   nasannojanocevanasannojanavippayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  nasannojanavippayuttancevananoca-
sannojanam   dhammam   paticca   nasannojanocevanasannojanavippayuttoca
nasannojanavippayuttocevananocasannojano   ca   dhamma   uppajjanti
hetupaccaya:.
   [101] Hetuya nava avigate nava sabbattha vittharo.
        Sannojanavippayuttanasannojaniyadukam
   [102]  Sannojanavippayuttam   nasannojaniyam   dhammam  paticca
sannojanavippayutto  nasannojaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Sannojanavippayuttam  nasannojaniyam  dhammam  paticca  sannojanavippayutto
naasannojaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sannojanavippayuttam
nasannojaniyam   dhammam   paticca  sannojanavippayutto  nasannojaniyo
ca  sannojanavippayutto  naasannojaniyo  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:   .   sannojanavippayuttam   naasannojaniyam   dhammam
paticca   sannojanavippayutto   naasannojaniyo  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  .  sannojanavippayuttam  nasannojaniyanca  sannojana-
vippayuttam   naasannojaniyanca  dhammam  paticca  sannojanavippayutto
naasannojaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [103] Hetuya panca avigate panca sabbattha vittharo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 28-32. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=551&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=551&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=92&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=8              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=92              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com