ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Kusalattika vipākattike nakusalattika navipākattikaṃ
   [730] Abyākataṃ  vipākaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [731] Hetuyā tīṇi.
   [732]  Kusalaṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipāka-
dhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca
naakusalo   navipākadhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:  kusalaṃ
vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo  navipākadhammadhammo  ca  naakusalo
navipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: tīṇi .
Akusalaṃ   vipākadhammadhammaṃ   paṭicca   naakusalo  navipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  vipākadhammadhammaṃ  paṭicca  nakusalo
navipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  akusalaṃ  vipākadhammadhammaṃ
Paṭicca  nakusalo  navipākadhammadhammo  ca  naakusalo  navipākadhammadhammo
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [733] Hetuyā cha.
   [734]  Abyākataṃ  nevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca nakusalo
nanevavipākanavipākadhammadhammo   uppajjati   hetupaccayā:  abyākataṃ
nevavipākanavipākadhammadhammaṃ   paṭicca  naakusalo  nanevavipākanavipāka-
dhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ nevavipākanavipāka-
dhammadhammaṃ   paṭicca   nakusalo  nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca
naakusalo   nanevavipākanavipākadhammadhammo  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [735] Hetuyā tīṇi.
        Kusalattikaupādinnupādāniyattike
        nakusalattikanaupādinnupādāniyattikaṃ
   [736]  Abyākataṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naupādinnupādāniyo   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ
upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo  naupādinnupādāniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  abyākataṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ
paṭicca  nakusalo naupādinnupādāniyo ca naakusalo naupādinnupādāniyo
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [737] Hetuyā tīṇi.
   [738]  Kusalo   anupādinnupādāniyo  dhammo  nakusalassa
naanupādinnupādāniyassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
...  naakusalassa   naanupādinnupādāniyassa   ...   naakusalassa
naanupādinnupādāniyassa   ca   nakusalassa   naanupādinnupādāniyassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  .  akusale  tīṇi .
Abyākataanupādinnupādāniye tīṇiyeva .pe.
   [739]  Kusalaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naanupādinnaanupādāniyo    dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
tīṇi  .  abyākataṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
naanupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [740] Hetuyā cha.
        Kusalattikasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
        nakusalattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [741]  Akusalaṃ  saṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naakusalo
nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [742] Hetuyā tīṇi.
   [743]  Kusalaṃ  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nakusalo
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [744] Hetuyā tīṇi.
   [745]  Abyākataṃ   asaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paccayā
Kato  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  ...  nakusalo  naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesiko  ...  naakusalo  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko ... nakusalo
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   ca   naabyākato  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko
ca dhammā ...  naakusalo  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  naabyākato
naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  dhammā  ...  nakusalo  naasaṅkiliṭṭha-
saṅkilesikoca   naakusalo   naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [746] Hetuyā cha.
   [747]  Kusalaṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo
naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ  asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nakusalo naasaṅkiliṭṭha-
asaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [748] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 298-301. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=5875              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=5875              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=730&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=89              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1250              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com