ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Hetudukaāsavaduke nahetudukanoāsavadukaṃ
   [944] Hetuṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [945] Hetuyā pañca.
   [946] Hetuṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanoāsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [947] Hetuyā pañca.
       Hetudukasāsavaduke nahetudukanasāsavadukaṃ
   [948] Nahetuṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nasāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [949] Hetuyā tīṇi.
   [950] Hetuṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naanāsavo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [951] Hetuyā tīṇi.
    Hetudukaāsavasampayuttaduke nahetudukanaāsavasampayuttadukaṃ
   [952] Hetuṃ āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [953] Hetuyā nava.
   [954] Hetuṃ āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu naāsavavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [955] Hetuyā tīṇi.
     Hetudukaāsavasāsavaduke nahetudukanaāsavasāsavadukaṃ
   [956]  Hetuṃ  āsavañcevasāsavañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
naāsavocevanaanāsavoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [957] Hetuyā pañca.
   [958]  Hetuṃ  sāsavañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
naanāsavocevananocaāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [959] Hetuyā pañca.
        Hetudukaāsavaāsavasampayuttaduke
        nahetudukanaāsavaāsavasampayuttadukaṃ
   [960]  Hetuṃ āsavañcevaāsavasampayuttañca dhammaṃ paṭicca nahetu
naāsavocevanaāsavavippayuttoca dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [961] Hetuyā tīṇi.
   [962]  Nahetuṃ  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanahetu   naāsavavippayuttocevananocaāsavo   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [963] Hetuyā tīṇi.
        Hetudukaāsavavippayuttasāsavaduke
        nahetudukaāsavavippayuttanasāsavadukaṃ
   [964] Nahetuṃ āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu āsava-
vippayutto nasāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: lokiyasadisaṃ.
   [965] Hetuṃ āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu āsava-
vippayutto  naanāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nahetuṃ
āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu  āsavavippayutto
naanāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: hetuṃ āsavavippayuttaṃ
anāsavañca  nahetuṃ  āsavavippayuttaṃ  anāsavañca  dhammaṃ paṭicca nahetu
āsavavippayutto naanāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [966] Hetuyā tīṇi.
         Hetudukasaññojanagocchakaduke
         nahetudukanosaññojanagocchakadukaṃ
   [967] Hetuṃ saññojanaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nosaññojano dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [968] Hetuyā tīṇi.
     Hetudukaganthagocchakaduke nahetudukanoganthagocchakadukaṃ
   [969]  Hetuṃ  ganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu nogantho dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [970] Hetuyā nava.
     Hetudukaoghagocchakaduke nahetudukanooghagocchakadukaṃ
   [971] Hetuṃ oghaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noogho dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [972] Hetuyā pañca.
     Hetudukayogagocchakaduke nahetudukanoyogagocchakadukaṃ
   [973] Hetuṃ yogaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu noyogo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [974] Hetuyā pañca.
     Hetudukanīvaraṇagocchakaduke nahetudukanonīvaraṇagocchakadukaṃ
   [975]  Hetuṃ  nīvaraṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nonīvaraṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [976] Hetuyā tīṇi.
         Hetudukaparāmāsagocchakaduke
         nahetudukanoparāmāsagocchakadukaṃ
   [977] Nahetuṃ parāmāsaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu noparāmāso dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [978] Hetuyā tīṇi.
      Hetudukasārammaṇaduke nahetudukanasārammaṇadukaṃ
   [979] Hetuṃ sārammaṇaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nasārammaṇo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [980] Hetuyā tīṇi.
   [981] Nahetuṃ anārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca nanahetu naanārammaṇo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [982] Hetuyā tīṇi.
        Hetudukacittaduke nahetudukanocittadukaṃ
   [983] Nahetuṃ cittaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nocitto dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [984] Hetuyā tīṇi.
   [985] Hetuṃ  nocittaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nanocitto dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [986] Hetuyā tīṇi.
       Hetudukacetasikaduke nahetudukanacetasikadukaṃ
   [987] Hetuṃ  cetasikaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nacetasiko dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [988] Hetuyā tīṇi.
   [989] Nahetuṃ  acetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca nanahetu naacetasiko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [990] Hetuyā tīṇi.
     Hetudukacittasampayuttaduke nahetudukanacittasampayuttadukaṃ
   [991] Hetuṃ cittasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nacittasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [992] Hetuyā tīṇi.
   [993] Nahetuṃ cittavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nacittavippayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [994] Hetuyā tīṇi.
      Hetudukacittasaṃsaṭṭhaduke nahetudukanacittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [995] Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu nacittasaṃsaṭṭho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nahetuṃ cittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ
paṭicca  nanahetu  nacittasaṃsaṭṭho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
tīṇi.
   [996] Hetuyā cha.
     Hetudukacittasamuṭṭhānaduke nahetudukanocittasamuṭṭhānadukaṃ
   [997] Hetuṃ cittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasamuṭṭhāno
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [998] Hetuyā tīṇi.
   [999] Nahetuṃ nocittasamuṭṭhānaṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocitta-
samuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1000] Hetuyā tīṇi.
      Hetudukacittasahabhuduke nahetudukanocittasahabhudukaṃ
   [1001] Hetuṃ cittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittasahabhū dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1002] Hetuyā tīṇi.
   [1003] Nahetuṃ nocittasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu nanocittasahabhū
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1004] Hetuyā tīṇi.
    Hetudukacittānuparivattiduke nahetudukanocittānuparivattidukaṃ
   [1005] Hetuṃ cittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu nocittānuparivattī
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1006] Hetuyā tīṇi.
   [1007]  Nahetuṃ  nocittānuparivattiṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanahetu
nanocittānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1008] Hetuyā tīṇi.
         Hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaduke
        nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [1009]  Hetuṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1010] Hetuyā tīṇi.
   [1011]  Nahetuṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca nanahetu
nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1012] Hetuyā tīṇi.
        Hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuduke
       nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [1013]  Hetuṃ  cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca nahetu
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1014] Hetuyā tīṇi.
   [1015] Nahetuṃ nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ dhammaṃ paṭicca nanahetu
nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1016] Hetuyā tīṇi.
       Hetudukacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke
      nahetudukanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [1017] Hetuṃ cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca nahetu
Nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1018] Hetuyā tīṇi.
   [1019]  Nahetuṃ  nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī  dhammaṃ paṭicca
nanahetu   nanocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1020] Hetuyā tīṇi.
       Saṅkhittaṃ .pe. Nayavasena vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 325-333. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6411              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6411              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=944&items=77              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=95              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1464              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com