ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

            Noganthadukaṃ
   [104] Noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  noganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanogantho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noganthaṃ dhammaṃ paṭicca  nogantho  ca  nanogantho  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nanoganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanoganthaṃ dhammaṃ paṭicca
nogantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nanoganthaṃ  dhammaṃ paṭicca
nogantho  ca  nanogantho  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: .
Noganthañca  nanoganthañca  dhammaṃ  paṭicca  nogantho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  noganthañca  nanoganthañca  dhammaṃ  paṭicca  nanogantho
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noganthañca  nanoganthañca  dhammaṃ
paṭicca nogantho ca nanogantho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [105] Hetuyā nava avigate nava sabbattha nava.
            Naganthaniyadukaṃ
   [106]  Naganthaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca naganthaniyo dhammo uppajjati
hetupaccayā:   naganthaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naaganthaniyo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naganthaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  naganthaniyo  ca
naaganthaniyo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  naaganthaniyaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naaganthaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Naganthaniyañca  naaganthaniyañca  dhammaṃ  paṭicca  naganthaniyo  dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [107] Hetuyā pañca avigate pañca sabbattha pañca.
           Naganthasampayuttadukaṃ
   [108]  Naganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca naganthasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naganthasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca nagantha-
vippayutto   dhammo   uppajjati  hetupaccayā:  naganthasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  naganthavippayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca nagantha-
vippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naganthavippayuttaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naganthasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: naganthavippayuttaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhammā
uppajjanti   hetupaccayā:   .   naganthasampayuttañca   nagantha-
vippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  naganthasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   naganthasampayuttañca    naganthavippayuttañca   dhammaṃ
paṭicca   naganthavippayutto   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:
naganthasampayuttañca    naganthavippayuttañca    dhammaṃ    paṭicca
naganthasampayutto  ca  naganthavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:.
   [109] Hetuyā nava ārammaṇe cha adhipatiyā nava avigate nava
sabbattha vitthāro.
           Naganthaganthaniyadukaṃ
   [110]  Naganthañcevanaaganthaniyañca  dhammaṃ  paṭicca  naganthoceva-
naaganthaniyoca   dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naganthañceva-
naaganthaniyañca  dhammaṃ  paṭicca  naaganthaniyocevananocagantho  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naganthañcevanaaganthaniyañca  dhammaṃ  paṭicca
naganthocevanaaganthaniyoca   naaganthaniyocevananocagantho   ca  dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .   naaganthaniyañcevananocaganthaṃ  dhammaṃ
paṭicca  naaganthaniyocevananocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naaganthaniyañcevananocaganthaṃ   dhammaṃ  paṭicca  naganthocevanaaganthaniyoca
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naaganthaniyañcevananocaganthaṃ  dhammaṃ
paṭicca   naganthocevanaaganthaniyoca   naaganthaniyocevananocagantho  ca
Dhammā   uppajjanti  hetupaccayā:  .  naganthañcevanaaganthaniyañca
naaganthaniyañcevananocaganthañca    dhammaṃ   paṭicca   naganthoceva-
naaganthaniyoca dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [111] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
          Naganthaganthasampayuttadukaṃ
   [112]  Naganthañcevanaganthavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  nagantho-
cevanaganthavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naganthañ-
cevanaganthavippayuttañca   dhammaṃ  paṭicca  naganthavippayuttocevananoca-
gantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naganthañcevanaganthavippayuttañca
dhammaṃ   paṭicca  naganthocevanaganthavippayuttoca  naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  .  nagantha-
vippayuttañcevananocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naganthavippayuttañca-
cevananocaganthaṃ   dhammaṃ   paṭicca   naganthocevanaganthavippayuttoca
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   naganthavippayuttañcevananocaganthaṃ
dhammaṃ   paṭicca  naganthocevanaganthavippayuttoca  naganthavippayuttoceva-
nanocagantho  ca dhammā uppajjanti  hetupaccayā: .  naganthañceva-
naganthavippayuttañca    naganthavippayuttañcevananocaganthañca    dhammaṃ
paṭicca  naganthocevanaganthavippayuttoca  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
naganthañcevanaganthavippayuttañca naganthavippayuttañceva
Nanocaganthañca   dhammaṃ   paṭicca   naganthavippayuttocevananocagantho
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   naganthañcevanaganthavippayuttañca
naganthavippayuttañcevananoca  ganthañca  dhammaṃ  paṭicca  naganthoceva-
naganthavippayuttoca   naganthavippayuttocevananocagantho   ca   dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [113] Hetuyā nava avigate nava sabbattha vitthāro.
          Ganthavippayuttanaganthaniyadukaṃ
   [114]  Ganthavippayuttaṃ  naganthaniyaṃ dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto-
naganthaniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ganthavippayuttaṃ naganthaniyaṃ
dhammaṃ paṭicca ganthavippayutto naaganthaniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:
ganthavippayuttaṃ  naganthaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthavippayutto  naganthaniyo
ca ganthavippayutto naaganthaniyo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: .
Ganthavippayuttaṃ  naaganthaniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ganthavippayutto naaganthaniyo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . ganthavippayuttaṃ naganthaniyañca gantha-
vippayuttaṃ  naaganthaniyañca  dhammaṃ  paṭicca  ganthavippayutto naaganthaniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [115] Hetuyā pañca ārammaṇe dve avigate pañca sabbattha
vitthāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 32-36. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=642              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=642              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.1&item=104&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=104              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]