ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Asavasasavadukahetuduke naasavasasavadukanahetudukam
   [1082] Asavancevasasavanca hetum dhammam paticca naasavoceva-
naanasavoca  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini .
Sasavancevanocaasavam  hetum  dhammam  paticca  naasavocevanaanasavoca
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccaya: ekam . asavancevasasavanca
hetunca  sasavancevanocaasavam  hetunca  dhammam paticca naasavoceva-
naanasavoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1083] Hetuya panca.
   [1084] Asavancevasasavanca nahetum dhammam paticca anasavoceva-
nanocaasavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1085] Hetuya panca.
        Asavaasavasampayuttadukahetuduke
        naasavaasavasampayuttadukanahetudukam
   [1086]  Asavancevaasavasampayuttanca  hetum  dhammam  paticca
Naasavocevanaasavavippayuttoca    nahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  asavasampayuttancevanocaasavam  hetum  dhammam
paticca  naasavocevanaasavavippayuttoca  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: ekam.
   [1087] Hetuya cattari.
   [1088]  Asavancevaasavasampayuttanca  nahetum  dhammam  paticca
naasavavippayuttocevananocaasavo   nanahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:   ekam  .  asavasampayuttancevanocaasavam  nahetum
dhammam  paticca  naasavavippayuttocevananocaasavo  nanahetu  dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1089] Hetuya cattari.
        Asavavippayuttasasavaduka hetuduke
        asavavippayuttanasasavaduka nahetudukam
   [1090] Asavavippayuttam  sasavam hetum  dhammam  paticca asava-
vippayutto  naanasavo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
ekam  . asavavippayuttam anasavam hetum dhammam paticca asavavippayutto
naanasavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [1091] Hetuya cattari.
   [1092]  Asavavippayuttam  sasavam nahetum dhammam paticca asava-
vippayutto  naanasavo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Asavavippayuttam  anasavam  nahetum  dhammam  paticca  asavavippayutto
nasasavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1093] Hetuya dve.
       Chagocchakadukahetuduke chagocchakadukanahetudukam
   [1094]  Sannojanam  hetum  dhammam  paticca  nosannojano
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  gantham  hetum dhammam paticca
nogantho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ogham  hetum
dhammam  paticca  noogho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
yogam  hetum  dhammam  paticca  noyogo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nivaranam  hetum  dhammam  paticca  nonivarano  nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  noparamasam  hetum  dhammam  paticca
nanoparamaso nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1095] Hetuya tini.
      Sarammanadukahetuduke nasarammanadukanahetudukam
   [1096]  Sarammanam  hetum  dhammam  paticca nasarammano nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1097] Hetuya tini.
   [1098]  Sarammanam  nahetum  dhammam  paticca  naanarammano
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  anarammanam  nahetum dhammam
paticca  naanarammano  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
Sarammanam   nahetunca   anarammanam   nahetunca  dhammam  paticca
naanarammano nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1099] Hetuya tini.
        Cittadukahetuduke nocittadukanahetudukam
   [1100] Nocittam hetum dhammam paticca nanocitto nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1101] Hetuya tini.
   [1102]  Cittam nahetum dhammam paticca nocitto nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1103] Hetuya tini.
       Cetasikadukahetuduke nacetasikadukanahetudukam
   [1104] Cetasikam hetum dhammam paticca nacetasiko nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1105] Hetuya tini.
   [1106]  Cetasikam  nahetum  dhammam paticca naacetasiko nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1107] Hetuya tini.
     Cittasampayuttadukahetuduke nacittasampayuttadukanahetudukam
   [1108]  Cittasampayuttam  hetum  dhammam  paticca nacittasampayutto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1109] Hetuya tini. Sankhittam.
      Cittasamsatthadukahetuduke nacittasamsatthadukanahetudukam
   [1110] Cittasamsattham hetum dhammam paticca nacittasamsattho nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1111] Hetuya tini.
     Cittasamutthanadukahetuduke nocittasamutthanadukanahetudukam
   [1112]  Cittasamutthanam hetum  dhammam  paticca nocittasamutthano
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1113] Hetuya tini.
      Cittasahabhudukahetuduke nocittasahabhudukanahetudukam
   [1114] Cittasahabhum hetum dhammam paticca nocittasahabhu nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1115] Hetuya tini.
    Cittanuparivattidukahetuduke nocittanuparivattidukanahetudukam
   [1116]  Cittanuparivattim  hetum dhammam paticca nocittanuparivatti
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1117] Hetuya tini.
         Cittasamsatthasamutthanadukahetuduke
        nocittasamsatthasamutthanadukanahetudukam
   [1118] Cittasamsatthasamutthanam hetum dhammam paticca nocittasamsatthasamutthano
Nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1119] Hetuya tini.
        Cittasamsatthasamutthanasahabhudukahetuduke
       nocittasamsatthasamutthanasahabhudukanahetudukam
   [1120]   Cittasamsatthasamutthanasahabhum   hetum  dhammam  paticca
nocittasamsatthasamutthanasahabhu nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1121] Hetuya tini.
       Cittasamsatthasamutthananuparivattidukahetuduke
      nocittasamsatthasamutthananuparivattidukanahetudukam
   [1122]  Cittasamsatthasamutthananuparivattim  hetum  dhammam  paticca
nocittasamsatthasamutthananuparivatti    nahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:.
   [1123] Hetuya tini.
      Ajjhattikadukahetuduke naajjhattikadukanahetudukam
   [1124]  Bahiram  hetum dhammam paticca nabahiro nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1125] Hetuya tini.
   [1126]  Ajjhattikam  nahetum  dhammam  paticca  naajjhattiko
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1127] Hetuya tini.
       Upadadukahetuduke naupadadukanahetudukam
   [1128] Noupada hetum dhammam paticca nanoupada nahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1129] Hetuya tini.
   [1130] Upada nahetum dhammam paticca naupada nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [1131] Hetuya tini.
      Upadinnadukahetuduke naupadinnadukanahetudukam
   [1132]  Upadinnam  hetum  dhammam  paticca naupadinno nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .  anupadinnam hetum  dhammam
paticca naupadinno nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1133] Hetuya cattari.
   [1134]  Upadinnam nahetum dhammam paticca naanupadinno nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . anupadinnam nahetum dhammam paticca
naupadinno nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1135] Hetuya dve.
      Dvigocchakadukahetuduke dvigocchakadukanahetudukam
   [1136]  Upadanam  nahetum dhammam paticca noupadano nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  kilesam  hetum  dhammam  paticca
Nokileso nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
         Dassanenapahatabbadukahetuduke
         nadassanenapahatabbadukanahetudukam
   [1137]  Dassanenapahatabbam  hetum  dhammam  paticca nadassanena-
pahatabbo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Nadassanenapahatabbam   hetum  dhammam  paticca  nanadassanenapahatabbo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1138] Hetuya cattari.
   [1139]  Dassanenapahatabbam  nahetum  dhammam paticca nadassanena-
pahatabbo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Nadassanenapahatabbam  nahetum  dhammam  paticca  nanadassanenapahatabbo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1140] Hetuya dve.
         Bhavanayapahatabbadukahetuduke
         nabhavanayapahatabbadukanahetudukam
   [1141] Bhavanayapahatabbam hetum dhammam paticca nabhavanayapahatabbo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1142] Hetuya cattari.
   [1143] Bhavanayapahatabbam nahetum dhammam paticca nabhavanayapahatabbo
nanahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   ekam  .
Nabhavanayapahatabbam  nahetum  dhammam  paticca  nanabhavanayapahatabbo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [1144] Hetuya dve.
        Dassanenapahatabbahetukadukahetuduke
        nadassanenapahatabbahetukadukanahetudukam
   [1145] Dassanenapahatabbahetukam hetum dhammam paticca nadassanena-
pahatabbahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini .
Nadassanenapahatabbahetukam  hetum  dhammam  paticca  nanadassanenapahatabba-
hetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
          Tini sabbattha panhe.
   [1146] Dassanenapahatabbahetukam nahetum dhammam paticca nanadassanena-
pahatabbahetuko  nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nadassanena-
pahatabbahetukam  nahetum  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbahetuko
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [1147] Hetuya dve.
             Sankhittam             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 340-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6705&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6705&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1082&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=98              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1602              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com