ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

     Āsavasāsavadukahetuduke naāsavasāsavadukanahetudukaṃ
   [1082] Āsavañcevasāsavañca hetuṃ dhammaṃ paṭicca naāsavoceva-
naanāsavoca  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi .
Sāsavañcevanocaāsavaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naāsavocevanaanāsavoca
nahetu  dhammo  uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . āsavañcevasāsavañca
hetuñca  sāsavañcevanocaāsavaṃ  hetuñca  dhammaṃ paṭicca naāsavoceva-
naanāsavoca nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1083] Hetuyā pañca.
   [1084] Āsavañcevasāsavañca nahetuṃ dhammaṃ paṭicca anāsavoceva-
nanocaāsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1085] Hetuyā pañca.
        Āsavaāsavasampayuttadukahetuduke
        naāsavaāsavasampayuttadukanahetudukaṃ
   [1086]  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
Naāsavocevanaāsavavippayuttoca    nahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca  naāsavocevanaāsavavippayuttoca  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
   [1087] Hetuyā cattāri.
   [1088]  Āsavañcevaāsavasampayuttañca  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
naāsavavippayuttocevananocaāsavo   nanahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:   ekaṃ  .  āsavasampayuttañcevanocaāsavaṃ  nahetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  naāsavavippayuttocevananocaāsavo  nanahetu  dhammo
uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1089] Hetuyā cattāri.
        Āsavavippayuttasāsavaduka hetuduke
        āsavavippayuttanasāsavaduka nahetudukaṃ
   [1090] Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca āsava-
vippayutto  naanāsavo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
ekaṃ  . āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
naanāsavo nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1091] Hetuyā cattāri.
   [1092]  Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca āsava-
vippayutto  naanāsavo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Āsavavippayuttaṃ  anāsavaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto
nasāsavo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1093] Hetuyā dve.
       Chagocchakadukahetuduke chagocchakadukanahetudukaṃ
   [1094]  Saññojanaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nosaññojano
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ganthaṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca
nogantho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  oghaṃ  hetuṃ
dhammaṃ  paṭicca  noogho  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
yogaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  noyogo  nahetu  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nīvaraṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nonīvaraṇo  nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  noparāmāsaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nanoparāmāso nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1095] Hetuyā tīṇi.
      Sārammaṇadukahetuduke nasārammaṇadukanahetudukaṃ
   [1096]  Sārammaṇaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nasārammaṇo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1097] Hetuyā tīṇi.
   [1098]  Sārammaṇaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naanārammaṇo
nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anārammaṇaṃ  nahetuṃ dhammaṃ
paṭicca  naanārammaṇo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
Sārammaṇaṃ   nahetuñca   anārammaṇaṃ   nahetuñca  dhammaṃ  paṭicca
naanārammaṇo nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1099] Hetuyā tīṇi.
        Cittadukahetuduke nocittadukanahetudukaṃ
   [1100] Nocittaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanocitto nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1101] Hetuyā tīṇi.
   [1102]  Cittaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nocitto nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1103] Hetuyā tīṇi.
       Cetasikadukahetuduke nacetasikadukanahetudukaṃ
   [1104] Cetasikaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nacetasiko nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1105] Hetuyā tīṇi.
   [1106]  Cetasikaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca naacetasiko nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1107] Hetuyā tīṇi.
     Cittasampayuttadukahetuduke nacittasampayuttadukanahetudukaṃ
   [1108]  Cittasampayuttaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nacittasampayutto
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1109] Hetuyā tīṇi. Saṅkhittaṃ.
      Cittasaṃsaṭṭhadukahetuduke nacittasaṃsaṭṭhadukanahetudukaṃ
   [1110] Cittasaṃsaṭṭhaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nacittasaṃsaṭṭho nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1111] Hetuyā tīṇi.
     Cittasamuṭṭhānadukahetuduke nocittasamuṭṭhānadukanahetudukaṃ
   [1112]  Cittasamuṭṭhānaṃ hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nocittasamuṭṭhāno
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1113] Hetuyā tīṇi.
      Cittasahabhudukahetuduke nocittasahabhudukanahetudukaṃ
   [1114] Cittasahabhuṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasahabhū nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1115] Hetuyā tīṇi.
    Cittānuparivattidukahetuduke nocittānuparivattidukanahetudukaṃ
   [1116]  Cittānuparivattiṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittānuparivattī
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1117] Hetuyā tīṇi.
         Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukahetuduke
        nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukanahetudukaṃ
   [1118] Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
Nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1119] Hetuyā tīṇi.
        Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukahetuduke
       nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukanahetudukaṃ
   [1120]   Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ   hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhū nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1121] Hetuyā tīṇi.
       Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukahetuduke
      nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukanahetudukaṃ
   [1122]  Cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
nocittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattī    nahetu   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1123] Hetuyā tīṇi.
      Ajjhattikadukahetuduke naajjhattikadukanahetudukaṃ
   [1124]  Bāhiraṃ  hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabāhiro nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1125] Hetuyā tīṇi.
   [1126]  Ajjhattikaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  naajjhattiko
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1127] Hetuyā tīṇi.
       Upādādukahetuduke naupādādukanahetudukaṃ
   [1128] Noupādā hetuṃ dhammaṃ paṭicca nanoupādā nahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1129] Hetuyā tīṇi.
   [1130] Upādā nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naupādā nanahetu dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1131] Hetuyā tīṇi.
      Upādinnadukahetuduke naupādinnadukanahetudukaṃ
   [1132]  Upādinnaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca naupādinno nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .  anupādinnaṃ hetuṃ  dhammaṃ
paṭicca naupādinno nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1133] Hetuyā cattāri.
   [1134]  Upādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca naanupādinno nanahetu
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . anupādinnaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca
naupādinno nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1135] Hetuyā dve.
      Dvigocchakadukahetuduke dvigocchakadukanahetudukaṃ
   [1136]  Upādānaṃ  nahetuṃ dhammaṃ paṭicca noupādāno nahetu
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kilesaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nokileso nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
         Dassanenapahātabbadukahetuduke
         nadassanenapahātabbadukanahetudukaṃ
   [1137]  Dassanenapahātabbaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca nadassanena-
pahātabbo  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nadassanenapahātabbaṃ   hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanadassanenapahātabbo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1138] Hetuyā cattāri.
   [1139]  Dassanenapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ paṭicca nadassanena-
pahātabbo  nanahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Nadassanenapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanadassanenapahātabbo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1140] Hetuyā dve.
         Bhāvanāyapahātabbadukahetuduke
         nabhāvanāyapahātabbadukanahetudukaṃ
   [1141] Bhāvanāyapahātabbaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabbo
nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1142] Hetuyā cattāri.
   [1143] Bhāvanāyapahātabbaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nabhāvanāyapahātabbo
nanahetu   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   ekaṃ  .
Nabhāvanāyapahātabbaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanabhāvanāyapahātabbo
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [1144] Hetuyā dve.
        Dassanenapahātabbahetukadukahetuduke
        nadassanenapahātabbahetukadukanahetudukaṃ
   [1145] Dassanenapahātabbahetukaṃ hetuṃ dhammaṃ paṭicca nadassanena-
pahātabbahetuko  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Nadassanenapahātabbahetukaṃ  hetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nanadassanenapahātabba-
hetuko nahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
          Tīṇi sabbattha pañhe.
   [1146] Dassanenapahātabbahetukaṃ nahetuṃ dhammaṃ paṭicca nanadassanena-
pahātabbahetuko  nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā: nadassanena-
pahātabbahetukaṃ  nahetuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbahetuko
nanahetu dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1147] Hetuyā dve.
             Saṅkhittaṃ             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 340-348. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=6705              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=6705              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.2&item=1082&items=66              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=98              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1602              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com