ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Naparittattikeparittattikam
   [40] Naparittam dhammam paticca paritto dhammo uppajjati hetupaccaya:.
Dvavisa.
       Naparittarammanattikeparittarammanattikam
   [41]  Naparittarammanam  dhammam  paticca  parittarammano  dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Terasa.
           Nahinattikehinattikam
   [42] Nahinam dhammam paticca majjhimo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
Attharasa.
         Namicchattattikemicchattattikam
   [43]  Namicchattaniyatam  dhammam  paticca  sammattaniyato  dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Attharasa.
        Namaggarammanattikemaggarammanattikam
   [44]  Namaggarammanam  dhammam  paticca  maggahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Dasa.
         Nauppannattikeuppannattikam
   [45]  Naanuppanno  dhammo  uppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: .  nauppadi  dhammo  uppannassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  naanuppanno  ca  nauppadi  ca  dhamma  uppannassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [46] Hetuya tini.
          Naatitattikeatitattikam
   [47] Naatito  dhammo  paccuppannassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  naanagato dhammo paccuppannassa dhammassa hetupaccayena
paccayo: . naatito ca naanagato ca dhamma paccuppannassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [48] Hetuya tini.
        Naatitarammanattikeatitarammanattikam
   [49] Naatitarammanam dhammam paticca atitarammano dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naatitarammanam  dhammam  paticca  anagatarammano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya: naatitarammanam dhammam paticca paccuppannarammano
dhammo uppajjati hetupaccaya: tini . naanagatarammanam  dhammam paticca
atitarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naanagatarammanam dhammam
paticca  paccuppannarammano  dhammo  uppajjati hetupaccaya: dve .
Napaccuppannarammanam   dhammam   paticca   paccuppannarammano  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   napaccuppannarammanam   dhammam  paticca
atitarammano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  napaccuppannarammanam
dhammam paticca anagatarammano dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [50] Hetuya pannarasa.
         Naajjhattattikeajjhattattikam
   [51]  Naajjhattam  dhammam  paticca  bahiddha  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  ekam  .  nabahiddha  dhammam  paticca ajjhatto dhammo
uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [52] Hetuya dve.
       Naajjhattarammanattikeajjhattarammanattikam
   [53]  Naajjhattarammanam  dhammam  paticca ajjhattarammano dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  nabahiddharammanam  dhammam  paticca
bahiddharammano dhammo uppajjati hetupaccaya: dve.
   [54] Hetuya cha.
         Nasanidassanattikesanidassanattikam
   [55]  Nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca
anidassanasappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasanidassana-
sappatigham  dhammam  paticca  anidassanaappatigho  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   nasanidassanasappatigham   dhammam   paticca   sanidassana-
sappatigho  ca  anidassanaappatigho  ca  dhamma  uppajjanti hetu-
paccaya:   nasanidassanasappatigham  dhammam  paticca  anidassanasappatigho
ca  anidassanaappatigho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: nasanidassana-
sappatigham  dhammam  paticca  sanidassanasappatigho  ca  anidassanasappatigho
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: nasanidassanasappatigham dhammam paticca
sanidassanasappatigho   ca  anidassanasappatigho  ca  anidassanaappatigho
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: satta . naanidassanasappatigham
dhammam  paticca  anidassanasappatigho  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
naanidassanasappatigham   dhammam   paticca   sanidassanasappatigho   dhammo
Uppajjati   hetupaccaya:   naanidassanasappatigham   dhammam   paticca
anidassanaappatigho  dhammo  uppajjati   hetupaccaya:  satta  .
Naanidassanaappatigham   dhammam   paticca   anidassanaappatigho   dhammo
uppajjati hetupaccaya: satta.
   [56] Hetuya pancattimsa.
         Panhavarampi vittharetabbam.
        Paccaniyanulomatikapatthanam nitthitam.
               ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 362-366. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7145&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7145&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=40&items=17              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=102              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1732              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com