ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccaniyanulomadukapatthanam
           nahetudukehetudukam
   [57] Nahetum  dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
nahetum  dhammam paticca nahetu  dhammo uppajjati hetupaccaya:  nahetum
dhammam paticca hetu ca nahetu ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
Nanahetum  dhammam  paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nanahetum
dhammam paticca nahetu  dhammo uppajjati  hetupaccaya: nanahetum  dhammam
paticca hetu ca nahetu ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:. Nahetunca
nanahetunca dhammam paticca hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: nahetunca
nanahetunca  dhammam  paticca  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nahetunca  nanahetunca  dhammam  paticca  hetu  ca  nahetu ca dhamma
Uppajjanti hetupaccaya:.
   [58] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
      Sahajatavarampi panhavarampi vittharetabbam.
          Nasahetukadukesahetukadukam
   [59] Nasahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nasahetukam  dhammam  paticca  ahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasahetukam  dhammam  paticca  sahetuko  ca ahetuko ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  naahetukam dhammam paticca
ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naahetukam  dhammam paticca
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naahetukam  dhammam paticca
sahetuko  ca  ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: tini .
Nasahetukanca  naahetukanca  dhammam  paticca  sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasahetukanca  naahetukanca  dhammam  paticca  ahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasahetukanca  naahetukanca  dhammam
paticca  sahetuko  ca  ahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini.
   [60] Hetuya nava.
        Nahetusampayuttadukehetusampayuttadukam
   [61]  Nahetusampayuttam  dhammam  paticca  hetusampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [62] Hetuya nava.
        Nahetusahetukadukehetusahetukadukam
   [63]  Nahetuncevanaahetukanca  dhammam paticca hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [64] Hetuya nava.
      Nahetuhetusampayuttadukehetuhetusampayuttadukam
   [65]    Nahetuncevanahetuvippayuttanca   dhammam   paticca
hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [66] Hetuya nava.
        Nahetunasahetukadukenahetusahetukadukam
   [67]  Nahetum nasahetukam dhammam paticca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [68] Hetuya nava.
         Nasappaccayadukesappaccayadukam
   [69]  Naappaccayam  dhammam  paticca sappaccayo dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [70] Hetuya ekam.
          Nasankhatadukesankhatadukam
   [71]  Naasankhatam  dhammam  paticca  sankhato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [72] Hetuya ekam.
         Nasanidassanadukesanidassanadukam
   [73]  Nasanidassanam  dhammam  paticca sanidassano dhammo uppajjati
hetupaccaya:   nasanidassanam  dhammam  paticca  anidassano  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasanidassanam  dhammam  paticca  sanidassano  ca
anidassano ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:.
   [74] Hetuya tini.
   [75]  Nasanidassano  dhammo sanidassanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [76] Hetuya tini.
   [77]  Nasanidassano  dhammo  anidassanassa  dhammassa arammana-
paccayena  paccayo:  .  naanidassano  dhammo anidassanassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
          Nasappatighadukesappatighadukam
   [78]  Nasappatigham  dhammam  paticca  sappatigho  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasappatigham  dhammam  paticca  appatigho  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasappatigham  dhammam  paticca sappatigho ca appatigho ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  . naappatigham dhammam paticca
appatigho   dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naappatigham  dhammam
paticca   sappatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naappatigham
Dhammam  paticca  sappatigho  ca  appatigho  ca  dhamma  uppajjanti
hetupaccaya:  tini  .  nasappatighanca  naappatighanca  dhammam  paticca
sappatigho dhammo uppajjati hetupaccaya: tini.
   [79] Hetuya nava.
           Narupidukerupidukam
   [80] Narupim dhammam paticca rupi dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [81] Hetuya nava.
          Nalokiyadukelokiyadukam
   [82] Nalokiyam dhammam paticca lokiyo dhammo uppajjati hetupaccaya:
nalokiyam  dhammam  paticca  lokuttaro  dhammo  uppajjati hetupaccaya:
nalokiyam  dhammam  paticca lokiyo ca lokuttaro ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  nalokuttaram dhammam paticca lokiyo dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  nalokiyanca  nalokuttaranca  dhammam  paticca lokiyo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [83] Hetuya panca.
       Nakenacivinneyyadukekenacivinneyyadukam
   [84]  Nakenacivinneyyam  dhammam  paticca kenacivinneyyo dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [85] Hetuya nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 366-370. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7217&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7217&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=57&items=29              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=103              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1749              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com