ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

          Chagocchakadukechagocchakadukaṃ
   [98]  Nasaññojanaṃ  dhammaṃ  paṭicca saññojano dhammo uppajjati
hetupaccayā:  naganthaṃ  dhammaṃ  paṭicca  gantho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naoghaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ogho  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:  nayogaṃ  dhammaṃ  paṭicca  yogo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nanīvaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nīvaraṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  naparāmāsaṃ  dhammaṃ  paṭicca parāmāso dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
         Nasārammaṇadukesārammaṇadukaṃ
   [99]  Nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  anārammaṇo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasārammaṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sārammaṇo  ca
anārammaṇo  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi .
Naanārammaṇaṃ   dhammaṃ   paṭicca   anārammaṇo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   tīṇi  .  nasārammaṇañca  naanārammaṇañca  dhammaṃ
paṭicca sārammaṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [100] Hetuyā nava.
           Nacittadukecittadukaṃ
   [101]  Nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocitto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  nacittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  citto  ca  nocitto  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  nanocittaṃ dhammaṃ paṭicca
nocitto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nacittañca
nanocittañca   dhammaṃ   paṭicca   nocitto   dhammo  uppajjati
Hetupaccayā: ekaṃ.
   [102] Hetuyā pañca.
          Nacetasikadukecetasikadukaṃ
   [103]  Nacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nacetasikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko ca acetasiko ca
dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [104] Hetuyā nava.
        Nacittasampayuttadukecittasampayuttadukaṃ
   [105]  Nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ paṭicca cittavippayutto
dhammo  uppajjati   hetupaccayā:  nacittasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittasampayutto   ca   cittavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā:  .  nacittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittavippayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nacittavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
cittasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nacittavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  cittasampayutto  ca  cittavippayutto  ca dhammā
uppajjanti hetupaccayā:. Pe.
   [106] Hetuyā nava.
         Nacittasaṃsaṭṭhadukecittasaṃsaṭṭhadukaṃ
   [107] Nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā: nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca cittavisaṃsaṭṭho dhammo uppajjati
hetupaccayā: nacittasaṃsaṭṭhaṃ dhammaṃ paṭicca  cittasaṃsaṭṭho ca cittavisaṃsaṭṭho
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [108] Hetuyā nava.
        Nacittasamuṭṭhānadukecittasamuṭṭhānadukaṃ
   [109]  Nacittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasamuṭṭhāno dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nacittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ  paṭicca nocitta-
samuṭṭhāno  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nacittasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ
paṭicca  cittasamuṭṭhāno  ca  nocittasamuṭṭhāno  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [110] Hetuyā nava.
         Nacittasahabhudukecittasahabhudukaṃ
   [111]  Nacittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca cittasahabhū dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nacittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  nocittasahabhū  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nacittasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasahabhū  ca
nocittasahabhū ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:.
   [112] Hetuyā nava.
       Nacittānuparivattidukecittānuparivattidukaṃ
   [113]  Nacittānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca  cittānuparivattī  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nacittānuparivattiṃ  dhammaṃ paṭicca nocittānu-
parivattī  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: nacittānuparivattiṃ  dhammaṃ
paṭicca  cittānuparivattī  ca nocittānuparivattī ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [114] Hetuyā nava.
      Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukecittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānadukaṃ
   [115]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānaṃ  dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhāno
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [116] Hetuyā nava.
    Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukecittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhudukaṃ
   [117]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuṃ  dhammaṃ  paṭicca  cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānasahabhū dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [118] Hetuyā nava.
        Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiduke
        cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattidukaṃ
   [119]  Nacittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattiṃ dhammaṃ paṭicca cittasaṃsaṭṭha-
samuṭṭhānānuparivattī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [120] Hetuyā nava.
         Naajjhattikadukeajjhattikadukaṃ
   [121]  Naajjhattikaṃ  dhammaṃ paṭicca ajjhattiko dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi . nabāhiraṃ dhammaṃ paṭicca bāhiro dhammo uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [122] Hetuyā nava.
          Naupādādukeupādādukaṃ
   [123]  Naupādā  dhammaṃ  paṭicca  upādā  dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [124] Hetuyā pañca.
         Naupādinnadukeupādinnadukaṃ
   [125]  Naupādinnaṃ dhammaṃ paṭicca anupādinno dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [126] Hetuyā pañca.
       Naupādānagocchakadukeupādānagocchakadukaṃ
   [127]  Naupādānaṃ  dhammaṃ paṭicca upādāno dhammo uppajjati
hetupaccayā:. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 372-377. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7343              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7343              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=98&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=105              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1790              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]