ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Nakilesagocchakadukekilesagocchakadukaṃ
   [128]  Nakilesaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kileso  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:. Saṅkhittaṃ.
      Nadassanenapahātabbadukedassanenapahātabbadukaṃ
   [129]  Nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nanadassanenapahātabbaṃ
dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:
nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nadassanenapahātabbo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nanadassanenapahātabbaṃ dhammaṃ paṭicca dassanena-
pahātabbo ca nadassanenapahātabbo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
tīṇi   .   nadassanenapahātabbañca  nanadassanenapahātabbañca  dhammaṃ
paṭicca nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [130] Hetuyā pañca.
      Nabhāvanāyapahātabbadukebhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [131]  Nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [132] Hetuyā pañca.
    Nadassanenapahātabbahetukadukedassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [133]  Nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [134] Hetuyā nava.
    Nabhāvanāyapahātabbahetukadukebhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ
   [135] Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [136] Hetuyā nava.
          Nasavitakkadukesavitakkadukaṃ
   [137]  Nasavitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasavitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  avitakko  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasavitakkaṃ  dhammaṃ  paṭicca  savitakko ca avitakko ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  naavitakkaṃ dhammaṃ paṭicca
avitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naavitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca
savitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naavitakkaṃ  dhammaṃ paṭicca
savitakko  ca  avitakko  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: .
Nasavitakkañca   naavitakkañca   dhammaṃ  paṭicca  savitakko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nasavitakkañca  naavitakkañca  dhammaṃ  paṭicca
avitakko   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   nasavitakkañca
naavitakkañca  dhammaṃ  paṭicca  savitakko  ca  avitakko  ca  dhammā
uppajjanti hetupaccayā:.
   [138] Hetuyā nava.
          Nasavicāradukesavicāradukaṃ
   [139]  Nasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca  savicāro dhammo uppajjati
Hetupaccayā:.
   [140] Hetuyā nava.
          Nasappītikadukesappītikadukaṃ
   [141]  Nasappītikaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappītiko dhammo uppajjati
hetupaccayā:
   [142] Hetuyā nava.
         Napītisahagatadukepītisahagatadukaṃ
   [143]  Napītisahagataṃ  dhammaṃ paṭicca pītisahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [144] Hetuyā nava.
         Nasukhasahagatadukesukhasahagatadukaṃ
   [145]  Nasukhasahagataṃ  dhammaṃ paṭicca sukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [146] Hetuyā nava.
       Naupekkhāsahagatadukeupekkhāsahagatadukaṃ
   [147]  Naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ paṭicca upekkhāsahagato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca naupekkhā-
sahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: naupekkhāsahagataṃ dhammaṃ
paṭicca  upekkhāsahagato  ca  naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi . nanaupekkhāsahagataṃ dhammaṃ paṭicca naupekkhāsahagato
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naupekkhāsahagatañca
nanaupekkhāsahagatañca   dhammaṃ   paṭicca   upekkhāsahagato  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:   naupekkhāsahagatañca   nanaupekkhā-
sahagatañca  dhammaṃ  paṭicca  naupekkhāsahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   naupekkhāsahagatañca   nanaupekkhāsahagatañca   dhammaṃ
paṭicca  upekkhāsahagato  ca  naupekkhāsahagato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: tīṇi.
   [148] Hetuyā nava.
         Nakāmāvacaradukekāmāvacaradukaṃ
   [149] Nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā: nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca nakāmāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nakāmāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca kāmāvacaro ca nakāmāvacaro
ca  dhammā uppajjanti hetupaccayā:  .  nanakāmāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca
nakāmāvacaro  dhammo  uppajjati hetupaccayā: tīṇi . nakāmāvacarañca
nanakāmāvacarañca  dhammaṃ  paṭicca  nakāmāvacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: tīṇi.
   [150] Hetuyā nava.
         Narūpāvacaradukerūpāvacaradukaṃ
   [151]  Narūpāvacaraṃ  dhammaṃ paṭicca rūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [152] Hetuyā nava.
         Naarūpāvacaradukearūpāvacaradukaṃ
   [153] Naarūpāvacaraṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [154] Hetuyā pañca.
         Napariyāpannadukepariyāpannadukaṃ
   [155] Napariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi . naapariyāpannaṃ dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  napariyāpannañca  naapariyāpannañca
dhammaṃ paṭicca pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [156] Hetuyā pañca.
         Naniyyānikadukeniyyānikadukaṃ
   [157]  Naniyyānikaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ .  naaniyyānikaṃ  dhammaṃ paṭicca aniyyāniko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  . naniyyānikañca naaniyyānikañca dhammaṃ
paṭicca aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [158] Hetuyā pañca.
           Naniyatadukeniyatadukaṃ
   [159]  Naniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  ekaṃ  .  naaniyataṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  naniyatañca  naaniyatañca  dhammaṃ
paṭicca aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [160] Hetuyā pañca.
          Nasauttaradukesauttaradukaṃ
   [161]  Nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  sauttaro dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  anuttaro  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  nasauttaraṃ  dhammaṃ  paṭicca  sauttaro ca anuttaro  ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  tīṇi  .  naanuttaraṃ dhammaṃ paṭicca
sauttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: ekaṃ . nasauttarañca
naanuttarañca  dhammaṃ  paṭicca  sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:
ekaṃ.
   [162] Hetuyā pañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 377-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7441              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7441              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=128&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1820              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]