ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

        Nakilesagocchakadukekilesagocchakadukam
   [128]  Nakilesam  dhammam  paticca  kileso  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:. Sankhittam.
      Nadassanenapahatabbadukedassanenapahatabbadukam
   [129]  Nadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbo
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  nanadassanenapahatabbam
dhammam  paticca  dassanenapahatabbo  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nanadassanenapahatabbam  dhammam  paticca  nadassanenapahatabbo  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nanadassanenapahatabbam dhammam paticca dassanena-
pahatabbo ca nadassanenapahatabbo ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
tini   .   nadassanenapahatabbanca  nanadassanenapahatabbanca  dhammam
paticca nadassanenapahatabbo dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [130] Hetuya panca.
      Nabhavanayapahatabbadukebhavanayapahatabbadukam
   [131]  Nabhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [132] Hetuya panca.
    Nadassanenapahatabbahetukadukedassanenapahatabbahetukadukam
   [133]  Nadassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [134] Hetuya nava.
    Nabhavanayapahatabbahetukadukebhavanayapahatabbahetukadukam
   [135] Nabhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca bhavanayapahatabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [136] Hetuya nava.
          Nasavitakkadukesavitakkadukam
   [137]  Nasavitakkam  dhammam  paticca  savitakko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasavitakkam  dhammam  paticca  avitakko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasavitakkam  dhammam  paticca  savitakko ca avitakko ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  naavitakkam dhammam paticca
avitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naavitakkam  dhammam paticca
savitakko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naavitakkam  dhammam paticca
savitakko  ca  avitakko  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: .
Nasavitakkanca   naavitakkanca   dhammam  paticca  savitakko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nasavitakkanca  naavitakkanca  dhammam  paticca
avitakko   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   nasavitakkanca
naavitakkanca  dhammam  paticca  savitakko  ca  avitakko  ca  dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [138] Hetuya nava.
          Nasavicaradukesavicaradukam
   [139]  Nasavicaram  dhammam  paticca  savicaro dhammo uppajjati
Hetupaccaya:.
   [140] Hetuya nava.
          Nasappitikadukesappitikadukam
   [141]  Nasappitikam  dhammam  paticca  sappitiko dhammo uppajjati
hetupaccaya:
   [142] Hetuya nava.
         Napitisahagatadukepitisahagatadukam
   [143]  Napitisahagatam  dhammam paticca pitisahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [144] Hetuya nava.
         Nasukhasahagatadukesukhasahagatadukam
   [145]  Nasukhasahagatam  dhammam paticca sukhasahagato dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [146] Hetuya nava.
       Naupekkhasahagatadukeupekkhasahagatadukam
   [147]  Naupekkhasahagatam  dhammam paticca upekkhasahagato dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  naupekkhasahagatam  dhammam  paticca naupekkha-
sahagato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naupekkhasahagatam dhammam
paticca  upekkhasahagato  ca  naupekkhasahagato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: tini . nanaupekkhasahagatam dhammam paticca naupekkhasahagato
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  naupekkhasahagatanca
nanaupekkhasahagatanca   dhammam   paticca   upekkhasahagato  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:   naupekkhasahagatanca   nanaupekkha-
sahagatanca  dhammam  paticca  naupekkhasahagato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   naupekkhasahagatanca   nanaupekkhasahagatanca   dhammam
paticca  upekkhasahagato  ca  naupekkhasahagato ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya: tini.
   [148] Hetuya nava.
         Nakamavacaradukekamavacaradukam
   [149] Nakamavacaram dhammam paticca kamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya: nakamavacaram dhammam paticca nakamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nakamavacaram dhammam paticca kamavacaro ca nakamavacaro
ca  dhamma uppajjanti hetupaccaya:  .  nanakamavacaram  dhammam paticca
nakamavacaro  dhammo  uppajjati hetupaccaya: tini . nakamavacaranca
nanakamavacaranca  dhammam  paticca  nakamavacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: tini.
   [150] Hetuya nava.
         Narupavacaradukerupavacaradukam
   [151]  Narupavacaram  dhammam paticca rupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [152] Hetuya nava.
         Naarupavacaradukearupavacaradukam
   [153] Naarupavacaram dhammam paticca naarupavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [154] Hetuya panca.
         Napariyapannadukepariyapannadukam
   [155] Napariyapannam dhammam paticca pariyapanno dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini . naapariyapannam dhammam paticca pariyapanno dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ekam  .  napariyapannanca  naapariyapannanca
dhammam paticca pariyapanno dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [156] Hetuya panca.
         Naniyyanikadukeniyyanikadukam
   [157]  Naniyyanikam dhammam paticca aniyyaniko dhammo uppajjati
hetupaccaya: ekam .  naaniyyanikam  dhammam paticca aniyyaniko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  . naniyyanikanca naaniyyanikanca dhammam
paticca aniyyaniko dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [158] Hetuya panca.
           Naniyatadukeniyatadukam
   [159]  Naniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  ekam  .  naaniyatam  dhammam  paticca  aniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  naniyatanca  naaniyatanca  dhammam
paticca aniyato dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [160] Hetuya panca.
          Nasauttaradukesauttaradukam
   [161]  Nasauttaram  dhammam  paticca  sauttaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasauttaram  dhammam  paticca  anuttaro  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  nasauttaram  dhammam  paticca  sauttaro ca anuttaro  ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  tini  .  naanuttaram dhammam paticca
sauttaro  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: ekam . nasauttaranca
naanuttaranca  dhammam  paticca  sauttaro dhammo uppajjati hetupaccaya:
ekam.
   [162] Hetuya panca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 377-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7441&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7441&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=128&items=35              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1820              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]