ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccanīyānulomadukattikapaṭṭhānaṃ
       nahetudukanakusalattike hetudukakusalattikaṃ
   [172]  Nahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā hetu kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  nahetu
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nahetuṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ
paccayā  hetu  kusalo  ca  nahetu  kusalo  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:.
   [173] Hetuyā tīṇi.
   [174]  Nahetuṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paccayā hetu akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
   [175] Nahetuṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ paṭicca  nahetu  abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . nanahetuṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ
paṭicca  nahetu  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: . nahetuṃ
naabyākatañca  nanahetuṃ   naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  nahetu
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [176] Hetuyā tīṇi.
       Nasahetukadukanakusalattikesahetukadukakusalattikaṃ
   [177] Nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā sahetuko kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [178] Hetuyā ekaṃ.
   [179]  Nasahetukaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ paccayā sahetuko akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:. Tīṇi.
   [180] Nasahetukaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca ahetuko abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  naahetukaṃ  naabyākataṃ dhammaṃ
paṭicca  ahetuko  abyākato  dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Nasahetukaṃ  naabyākatañca  naahetukaṃ  naabyākatañca  dhammaṃ  paṭicca
ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [181] Hetuyā tīṇi.
    Nahetusampayuttadukanakusalattike hetusampayuttadukakusalattikaṃ
   [182] Nahetusampayuttaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā .pe.
     Nahetusahetukadukanakusalattike hetusahetukadukakusalattikaṃ
   [183]  Nahetucevanaahetukoca  nakusalo  dhammo  hetussaceva-
sahetukassaca  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: ...
Sahetukassacevanacahetussa  kusalassa  dhammassa  ārammaṇa ... hetussa-
cevasahetukassaca  kusalassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  kusalassa ca
Dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  naahetukoceva-
nanahetuca   nakusalo   dhammo  hetussacevasahetukassaca  kusalassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi  . nahetucevanaahetukoca
nakusalo  ca  naahetukocevananahetuca  nakusalo  ca  dhammā hetussa-
cevasahetukassaca  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
tīṇi. Sabbattha navapañhā.
   [184]  Nahetucevanaahetukoca  naakusalo  dhammo hetussaceva-
sahetukassaca  akusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: .
Saṅkhittaṃ. Navapañhā.
   [185]   Nahetucevanaahetukoca   naabyākato   dhammo
hetussacevasahetukassaca   abyākatassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:. Saṅkhittaṃ. Tīṇi. Navapañhā.
        Nahetuhetusampayuttadukanakusalattike
         hetuhetusampayuttadukakusalattikaṃ
   [186] Nahetucevanahetuvippayuttoca nakusalo dhammo hetussaceva-
hetusampayuttassaca  kusalassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo: .
Saṅkhittaṃ. Navapañhā kātabbā.
   [187]  Nahetucevanahetuvippayuttoca  naakusalo dhammo hetussa-
cevahetusampayuttassaca   akusalassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo:. Saṅkhittaṃ. Navapañhā kātabbā.
   [188] Nahetucevanahetuvippayuttoca naabyākato dhammo hetussa-
cevahetusampayuttassaca   abyākatassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo: tīṇi. Navapañhā kātabbā.
    Nahetunasahetukadukanakusalattike nahetusahetukadukakusalattikaṃ
   [189] Nahetuṃ nasahetukaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [190] Hetuyā ekaṃ.
   [191] Nahetuṃ nasahetukaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā nahetu sahetuko
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [192] Hetuyā ekaṃ.
   [193]  Nanahetuṃ  naahetukaṃ  naabyākataṃ dhammaṃ paccayā nahetu
ahetuko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [194] Hetuyā ekaṃ.
      Nasappaccayadukanakusalattike sappaccayadukakusalattikaṃ
   [195]  Naappaccayaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā sappaccayo kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [196] Hetuyā ekaṃ.
   [197]  Naappaccayaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā sappaccayo akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [198] Hetuyā ekaṃ.
   [199]  Naappaccayaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaccayo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [200] Hetuyā ekaṃ.
       Nasaṅkhatadukanakusalattike saṅkhatadukakusalattikaṃ
   [201] Naasaṅkhataṃ .pe.
      Nasanidassanadukanakusalattike sanidassanadukakusalattikaṃ
   [202]  Nasanidassanaṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā anidassano kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [203] Hetuyā ekaṃ.
   [204]  Nasanidassanaṃ  naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  anidassano
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [205] Hetuyā ekaṃ.
   [206] Nasanidassanaṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassano abyākato
dhammo uppajjati hetupaccayā: ... Anidassano abyākato dhammo ... .
Tīṇi.
      Nasappaṭighadukanakusalattike sappaṭighadukakusalattikaṃ
   [207] Nasappaṭighaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā appaṭigho kusalo .pe.
        Narūpīdukanakusalattike rūpīdukakusalattikaṃ
   [208]  Naarūpiṃ  nakusalaṃ  dhammaṃ paccayā arūpī akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [209] Hetuyā ekaṃ.
   [210]  Naarūpiṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paccayā arūpī akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [211] Hetuyā ekaṃ.
   [212]  Narūpiṃ naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca rūpī abyākato dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [213] Hetuyā ekaṃ.
       Nalokiyadukanakusalattike lokiyadukakusalattikaṃ
   [214] Nalokuttaraṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo kusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā: ... Lokuttaro kusalo dhammo .... Dve.
   [215]  Nalokuttaraṃ  naakusalaṃ dhammaṃ paccayā lokiyo  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [216] Hetuyā ekaṃ.
   [217]  Nalokiyaṃ  naabyākataṃ dhammaṃ paṭicca lokiyo abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nalokuttaraṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ
paṭicca lokiyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: .
   [218] Hetuyā dve.
         Nakenaciviññeyyadukanakusalattike
         kenaciviññeyyadukakusalattikaṃ
   [219]  Nakenaciviññeyyaṃ nakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaciviññeyyo
Kusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā:  tīṇi  .  nakenacinaviññeyyaṃ
nakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā kenacinaviññeyyo  kusalo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  tīṇi  .  nakenaciviññeyyaṃ  nakusalañca nakenacinaviññeyyaṃ
nakusalañca    dhammaṃ    paccayā   kenaciviññeyyo   kusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi. Sabbattha nava.
   [220] Nakenaciviññeyyaṃ naakusalaṃ dhammaṃ paccayā kenaciviññeyyo
akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  nakenacinaviññeyyaṃ
naakusalaṃ  dhammaṃ  paccayā  kenacinaviññeyyo akusalo dhammo uppajjati
hetupaccayā:.
   [221] Hetuyā nava.
   [222]  Nakenaciviññeyyaṃ  naabyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  kenaci-
viññeyyo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [223] Hetuyā nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 385-391. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=7584              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=7584              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=172&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=108              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1864              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]