ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Noupādānagocchakadukanasanidassanattike
        upādānagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [513]   Noupādānaṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Noupādāno sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [514] Hetuyā tīṇi.
        Nokilesagocchakadukanasanidassanattike
         kilesagocchakadukasanidassanattikaṃ
   [515]  Nokilesaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ paṭicca nokileso
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [516] Hetuyā tīṇi.
       Nadassanenapahātabbadukanasanidassanattike
        dassanenapahātabbadukasanidassanattikaṃ
   [517]  Nadassanenapahātabbaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nadassanenapahātabbo    sanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [518] Hetuyā tīṇi.
        Nabhāvanāyapahātabbadukanasanidassanattike
        bhāvanāyapahātabbadukasanidassanattikaṃ
   [519]  Nabhāvanāyapahātabbaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nabhāvanāyapahātabbo    sanidassanasappaṭigho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [520] Hetuyā tīṇi.
       Nadassanenapahātabbahetukadukanasanidassanattike
       dassanenapahātabbahetukadukasanidassanattikaṃ
   [521]   Nadassanenapahātabbahetukaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nadassanenapahātabbahetuko   sanidassanasappaṭigho   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [522] Hetuyā tīṇi.
       Nabhāvanāyapahātabbahetukadukanasanidassanattike
       bhāvanāyapahātabbahetukadukasanidassanattikaṃ
   [523]   Nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   nabhāvanāyapahātabbahetuko   sanidassanasappaṭigho   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [524] Hetuyā tīṇi.
     Nasavitakkadukanasanidassanattike savitakkadukasanidassanattikaṃ
   [525]  Nasavitakkaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca avitakko
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [526] Hetuyā tīṇi.
     Nasavicāradukanasanidassanattike savicāradukasanidassanattikaṃ
   [527]  Nasavicāraṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca avicāro
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [528] Hetuyā tīṇi.
     Nasappītikadukanasanidassanattike sappītikadukasanidassanattikaṃ
   [529]  Nasappītikaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca appītiko
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [530] Hetuyā tīṇi.
    Napītisahagatadukanasanidassanattike pītisahagatadukasanidassanattikaṃ
   [531]  Napītisahagataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca napītisahagato
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [532] Hetuyā tīṇi.
    Nasukhasahagatadukanasanidassanattike sukhasahagatadukasanidassanattikaṃ
   [533]  Nasukhasahagataṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca nasukhasahagato
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [534] Hetuyā tīṇi.
        Naupekkhāsahagatadukanasanidassanattike
         upekkhāsahagatadukasanidassanattikaṃ
   [535]  Naupekkhāsahagataṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
naupekkhāsahagato sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [536] Hetuyā tīṇi.
         Nakāmāvacaradukanasanidassanattike
         kāmāvacaradukasanidassanattikaṃ
   [537]   Nakāmāvacaraṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Nakāmāvacaro sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [538] Hetuyā tīṇi.
    Narūpāvacaradukanasanidassanattike rūpāvacaradukasanidassanattikaṃ
   [539]  Narūpāvacaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca narūpāvacaro
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [540] Hetuyā tīṇi.
         Naarūpāvacaradukanasanidassanattike
         arūpāvacaradukasanidassanattikaṃ
   [541] Naarūpāvacaraṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca naarūpāvacaro
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [542] Hetuyā tīṇi.
         Napariyāpannadukanasanidassanattike
         pariyāpannadukasanidassanattikaṃ
   [543] Napariyāpannaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca apariyāpanno
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [544] Hetuyā tīṇi.
    Naniyyānikadukanasanidassanattike niyyānikadukasanidassanattikaṃ
   [545]  Naniyyānikaṃ nasanidassanasappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca aniyyāniko
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [546] Hetuyā tīṇi.
      Naniyatadukanasanidassanattike niyatadukasanidassanattikaṃ
   [547]  Naniyataṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  aniyato
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [548] Hetuyā tīṇi.
     Nasauttaradukanasanidassanattike sauttaradukasanidassanattikaṃ
   [549]  Nasauttaraṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sauttaro
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [550] Hetuyā tīṇi.
      Nasaraṇadukanasanidassanattike saraṇadukasanidassanattikaṃ
   [551]  Nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .
Naaraṇaṃ   nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo  sanidassana-
sappaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  .  nasaraṇaṃ
nasanidassanasappaṭighañca      naaraṇaṃ      nasanidassanasappaṭighañca
dhammaṃ   paṭicca   araṇo  sanidassanasappaṭigho  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [552] Hetuyā tīṇi. Anidassanasappaṭighe tīṇiyeva.
   [553]  Nasaraṇaṃ  naanidassanaappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
anidassanaappaṭigho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [554] Hetuyā ekaṃ adhipatiyā ekaṃ avigate ekaṃ.
   [555]  Nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
Sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati nahetupaccayā: ekaṃ.
   [556]  Nasaraṇaṃ  nasanidassanasappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  araṇo
sanidassanasappaṭigho dhammo uppajjati naārammaṇapaccayā: tīṇi.
   [557]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā tīṇi
noavigate tīṇi.
   [558] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi.
   [559] Naārammaṇapaccayā hetuyā tīṇi.
      Sahajātavārampi paccayavārampi nissayavārampi
      saṃsaṭṭhavārampi sampayuttavārampi vitthāretabbaṃ.
   [560]   Nasaraṇo   nasanidassanasappaṭigho  dhammo  araṇassa
sanidassanasappaṭighassa   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:  .
Naaraṇo   nasanidassanasappaṭigho   dhammo   araṇassa   sanidassana-
sappaṭighassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [561]  Hetuyā  dve  adhipatiyā  dve  avigate dve .
Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi anulomapaccanīyampi
paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Paccanīyānulomadukattikapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 426-432. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8410              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8410              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=513&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2205              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com