ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccaniyanulomatikadukapatthanam
        nakusalattikahetuduke kusalattikahetudukam
   [562] Nakusalam nahetum  dhammam  paticca  akusalo  hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nahetum  dhammam  paticca  abyakato
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naakusalam nahetum  dhammam
paticca  kusalo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: naakusalam
nahetum dhammam paticca abyakato hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
Naabyakatam  nahetum  dhammam  paticca  kusalo  hetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  naabyakatam  nahetum  dhammam  paticca  akusalo hetu
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  nakusalam  nahetunca  naabyakatam
nahetunca  dhammam  paticca  akusalo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  .  naakusalam  nahetunca  naabyakatam  nahetunca  dhammam
paticca  kusalo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  . nakusalam
nahetunca  naakusalam  nahetunca  dhammam  paticca  abyakato  hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [563] Hetuya nava.
   [564]  Nakusalam  nanahetum dhammam paticca akusalo nahetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nanahetum  dhammam  paticca abyakato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  naakusalam
Nanahetum  dhammam  paticca kusalo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:
naakusalam  nanahetum  dhammam  paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naabyakatam nanahetum dhammam paticca abyakato
nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: panca . nakusalam nanahetunca
naabyakatam  nanahetunca dhammam paticca akusalo nahetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  tini  .  naakusalam  nanahetunca  naabyakatam nanahetunca
dhammam  paticca:  ... tini . nakusalam nanahetunca naakusalam nanahetunca
dhammam paticca abyakato nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [565] Hetuya attharasa.
      Nakusalattikanasahetukaduke kusalattikasahetukadukam
   [566] Nakusalam nasahetukam dhammam paticca akusalo sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam  nasahetukam  dhammam paticca abyakato
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naakusalam  nasahetukam
dhammam  paticca abyakato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Naabyakatam  nasahetukam  dhammam  paticca  akusalo  sahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nakusalam  nasahetukanca  naabyakatam
nasahetukanca  dhammam  paticca  akusalo  sahetuko  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  .  nakusalam  nasahetukanca  naakusalam  nasahetukanca
dhammam paticca abyakato sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [567] Hetuya cha.
   [568]  Nakusalam  naahetukam  dhammam paticca abyakato ahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  naakusalam  naahetukam  dhammam
paticca  abyakato  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: .
Naabyakatam  naahetukam  dhammam  paticca  abyakato  ahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nakusalam  naahetukanca  naabyakatam
naahetukanca  dhammam  paticca  abyakato  ahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  .  naakusalam  naahetukanca  naabyakatam  naahetukanca
dhammam  paticca abyakato ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: .
Nakusalam  naahetukanca  naakusalam  naahetukanca  dhammam paticca abyakato
ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [569] Hetuya cha.
    Nakusalattikanahetusampayuttaduke kusalattikahetusampayuttadukam
   [570] Nakusalam nahetusampayuttam dhammam paticca akusalo hetusampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam nahetusampayuttam dhammam paticca
abyakato  hetusampayutto  dhammo uppajjati hetupaccaya . naakusalam
nahetusampayuttam  dhammam  paticca  abyakato  hetusampayutto  dhammo
uppajjati hetupaccaya:. Sahetukasadisam.
   [571] Hetuya cha.
   [572]  Nakusalam  nahetuvippayuttam  dhammam  paticca  abyakato
hetuvippayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: ahetukasadisam. Cha.
     Nakusalattikanahetusahetukaduke kusalattikahetusahetukadukam
   [573]  Nakusalam  nahetuncevanaahetukanca  dhammam paticca akusalo
hetucevasahetukoca  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: nakusalam nahetun-
cevanaahetukanca  dhammam  paticca  abyakato  hetucevasahetukoca
dhammo uppajjati hetupaccaya:  .  naakusale dve  . naabyakate
dve  .  pathamam  ganitakena  ekam . dutiyam ganitakena ekam . tatiyam
ganitakena ekam. Sabbattha navapanha.
   [574]  Nakusalam  naahetukancevananahetunca dhammam paticca akusalo
sahetukocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccaya: hetucevasahetukasadisam.
Nava.
        Nakusalattikanahetuhetusampayuttaduke
         kusalattikahetuhetusampayuttadukam
   [575]  Nakusalam  nahetuncevanahetuvippayuttanca  dhammam  paticca
akusalo hetucevahetusampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [576] Hetuya nava.
   [577]  Nakusalam  nahetuvippayuttancevananahetunca  dhammam  paticca
akusalo hetusampayuttocevanacahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [578] Hetuya nava.
    Nakusalattikanahetunasahetukaduke kusalattikanahetusahetukadukam
   [579]  Nakusalam  nahetum  nasahetukam  dhammam  paticca abyakato
nahetu sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [580] Hetuya tini.
   [581]  Nakusalam  nahetum  naahetukam  dhammam  paticca  akusalo
nahetuahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: . ganitakam ekam .
Tini  panha  .  naakusalam nahetum naahetukam dhammam paticca abyakato
nahetu ahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [582] Hetuya cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 433-437. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8531&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8531&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=562&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=118              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2254              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com