ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

      Navedanattikanahetuduke vedanattikahetudukam
   [648]   Nasukhayavedanayasampayuttam  nahetum  dhammam  paticca
sukhayavedanayasampayutto  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nasukhayavedanayasampayuttam  nahetum dhammam paticca dukkhayavedanayasampayutto
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nasukhayavedanayasampayuttam
nahetum  dhammam  paticca  adukkhamasukhayavedanayasampayutto  hetu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nadukkhayavedanayasampayuttam  nahetum
dhammam  paticca  dukkhayavedanayasampayutto  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   tini  .  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  nahetum
dhammam   paticca   adukkhamasukhayavedanayasampayutto   hetu  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  tini  .  nasukhayavedanayasampayuttam nahetunca
naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam    nahetunca    dhammam   paticca
sukhayavedanayasampayutto  hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: tini .
Dutiyam ganitakena tini.
   [649] Hetuya ekavisa.
   [650]  Nasukhayavedanayasampayuttam  nanahetum  dhammam  paticca
dukkhayavedanayasampayutto  nahetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
dve . nadukkhayavedanayasampayuttam nanahetum ... dve panhayeva .
Naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  nanahetum  ...  dveyeva  .  pathamam
ganitakena ekam. Dutiyam ganitakena ekam. Tatiyam ganitakena ekam.
   [651] Hetuya nava.
       Navipakattikanahetuduke vipakattikahetudukam
   [652] Navipakam nahetum dhammam paticca vipako hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya: navipakam nahetum dhammam paticca vipakadhammadhammo hetu dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  navipakam nahetum dhammam  paticca  nevavipaka-
navipakadhammadhammo  hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya: tini .
Navipakadhammadhammam  nahetum dhammam paticca vipako hetu dhammo uppajjati
hetupaccaya:  navipakadhammadhammam nahetum dhammam paticca nevavipakanavipaka-
dhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: dve . nanevavipaka-
navipakadhammadhammam nahetum dhammam paticca vipako hetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya: nanevavipakanavipakadhammadhammam nahetum dhammam  paticca vipaka-
dhammadhammo hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: dve. Navipakam nahetunca
nanevavipakanavipakadhammadhammam  nahetunca  dhammam  paticca  vipako  hetu
Dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam . navipakadhammadhammam nahetunca
nanevavipakanavipakadhammadhammam  nahetunca  dhammam  paticca  vipako  hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam  .  navipakam nahetunca navipaka-
dhammadhammam  nahetunca dhammam paticca vipako  hetu  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  ekam  . navipakam nahetunca navipakadhammadhammam nahetunca
dhammam  paticca  nevavipakanavipakadhammadhammo  hetu  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:.
   [653] Hetuya ekadasa.
   [654]  Navipakam nanahetum dhammam paticca vipakadhammadhammo nahetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [655] Hetuya attharasa. Sankhittam.
        Naupadinnupadaniyattikanahetuduke
         upadinnupadaniyattikahetudukam
   [656] Naupadinnupadaniyam nahetum dhammam paticca anupadinnupadaniyo
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [657] Hetuya nava.
   [658]   Naupadinnupadaniyam   nanahetum   dhammam   paticca
anupadinnupadaniyo nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [659] Hetuya attharasa.
        Nasankilitthasankilesikattikanahetuduke
         sankilitthasankilesikattikahetudukam
   [660]   Nasankilitthasankilesikam   nahetum   dhammam   paticca
asankilitthasankilesiko hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [661] Hetuya nava.
       Navitakkattikanahetuduke vitakkattikahetudukam
   [662]  Nasavitakkasavicaram  nahetum dhammam paticca savitakkasavicaro
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [663] Hetuya pannarasa.
        Napitittikanahetuduke pitittikahetudukam
   [664]  Napitisahagatam  nahetum  dhammam  paticca  pitisahagato hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:. Atthavisa.
       Nadassanattikanahetuduke dassanattikahetudukam
   [665] Nadassanenapahatabbam nahetum dhammam paticca bhavanayapahatabbo
hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [666] Hetuya nava.
       Nadassanenapahatabbahetukattikanahetuduke
        dassanenapahatabbahetukattikahetudukam
   [667]   Nadassanenapahatabbahetukam  nahetum  dhammam  paticca
bhavanayapahatabbahetuko hetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [668] Hetuya nava.
   [669]  Naacayagamim  nahetum  dhammam  paticca apacayagami hetu
dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [670] Hetuya nava.
       Nasekkhattikanahetuduke sekkhattikahetudukam
   [671]  Nasekkham  nahetum dhammam paticca asekkho hetu dhammo
uppajjati hetupaccaya:.
   [672] Hetuya nava.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 445-449. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=8770&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=8770&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=648&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=121              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2340              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com