ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Nasanidassanattikanoupādānagocchakaduke
        sanidassanattikaupādānagocchakadukaṃ
   [818]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   noupādānaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanasappaṭigho upādāno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [819] Hetuyā tīṇi.
        Nasanidassanattikanokilesagocchakaduke
         sanidassanattikakilesagocchakadukaṃ
   [820]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nokilesaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho kileso dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [821] Hetuyā tīṇi.
       Nasanidassanattikanadassanenapahātabbaduke
        sanidassanattikadassanenapahātabbadukaṃ
   [822]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho dassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [823] Hetuyā tīṇi.
   [824]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanadassanenapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho nadassanenapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [825] Hetuyā ekavīsa.
       Nasanidassanattikanabhāvanāyapahātabbaduke
        sanidassanattikabhāvanāyapahātabbadukaṃ
   [826]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho bhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [827] Hetuyā tīṇi.
   [828]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanabhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho nabhāvanāyapahātabbo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [829] Hetuyā ekavīsa.
       Nasanidassanattikanadassanenapahātabbahetukaduke
       sanidassanattikadassanenapahātabbahetukadukaṃ
   [830]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   anidassanaappaṭigho   dassanenapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [831] Hetuyā tīṇi.
   [832]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nadassanenapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [833] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanabhāvanāyapahātabbahetukaduke
      sanidassanattikabhāvanāyapahātabbahetukadukaṃ
   [834]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paccayā   anidassanaappaṭigho   bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [835] Hetuyā tīṇi.
   [836]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [837] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanasavitakkaduke sanidassanattikasavitakkadukaṃ
   [838]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasavitakkaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho savitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [839] Hetuyā tīṇi.
   [840]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naavitakkaṃ   dhammaṃ   paṭicca
sanidassanasappaṭigho avitakko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [841] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanasavicāraduke sanidassanattikasavicāradukaṃ
   [842]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasavicāraṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [843] Hetuyā tīṇi.
   [844]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naavicāraṃ   dhammaṃ   paṭicca
sanidassanasappaṭigho avicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [845] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanasappītikaduke sanidassanattikasappītikadukaṃ
   [846]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasappītikaṃ   dhammaṃ   paṭicca
anidassanaappaṭigho sappītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [847] Hetuyā tīṇi.
   [848]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasappītikaṃ  dhammaṃ paṭicca sanidassana-
sappaṭigho appītiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [849] Hetuyā ekavīsa.
    Nasanidassanattikanapītisahagataduke sanidassanattikapītisahagatadukaṃ
   [850]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   napītisahagataṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [851] Hetuyā tīṇi.
   [852]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanapītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho napītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā: .
   [853] Hetuyā ekavīsa.
    Nasanidassanattikanasukhasahagataduke sanidassanattikasukhasahagatadukaṃ
   [854]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasukhasahagataṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [855] Hetuyā tīṇi.
   [856]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho nasukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [857] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanaupekkhāsahagataduke
        sanidassanattikaupekkhāsahagatadukaṃ
   [858]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [859] Hetuyā tīṇi.
   [860]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanaupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho naupekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [861] Hetuyā ekavīsa.
         Nasanidassanattikanakāmāvacaraduke
         sanidassanattikakāmāvacaradukaṃ
   [862]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho kāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [863] Hetuyā ekavīsa.
   [864]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanakāmāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho nakāmāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [865] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikanarūpāvacaraduke sanidassanattikarūpāvacaradukaṃ
   [866]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   narūpāvacaraṃ   dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho rūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [867] Hetuyā tīṇi.
   [868]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nanarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho narūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [869] Hetuyā ekavīsa.
         Nasanidassanattikanaarūpāvacaraduke
         sanidassanattikaarūpāvacaradukaṃ
   [870]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho arūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [871] Hetuyā tīṇi.
   [872]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanaarūpāvacaraṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho naarūpāvacaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [873] Hetuyā ekavīsa.
        Nasanidassanattikanapariyāpannaduke
         sanidassanattikapariyāpannadukaṃ
   [874]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   napariyāpannaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho pariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [875] Hetuyā ekavīsa.
   [876]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naapariyāpannaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho ariyāpanno dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [877] Hetuyā tīṇi.
    Nasanidassanattikananiyyānikaduke sanidassanattikaniyyānikadukaṃ
   [878]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naniyyānikaṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho niyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [879] Hetuyā tīṇi.
   [880]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naaniyyānikaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho aniyyāniko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [881] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikananiyataduke sanidassanattikaniyatadukaṃ
   [882] Nasanidassanasappaṭighaṃ naniyataṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho
niyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [883] Hetuyā tīṇi.
   [884] Nasanidassanasappaṭighaṃ naaniyataṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho
aniyato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [885] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanasauttaraduke sanidassanattikasauttaradukaṃ
   [886] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasauttaraṃ dhammaṃ paṭicca sanidassanasappaṭigho
sauttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [887] Hetuyā ekavīsa.
   [888] Nasanidassanasappaṭighaṃ naanuttaraṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho
anuttaro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [889] Hetuyā tīṇi.
      Nasanidassanattikanasaraṇaduke sanidassanattikasaraṇadukaṃ
   [890] Nasanidassanasappaṭighaṃ nasaraṇaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho
saraṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [891] Hetuyā tīṇi.
   [892]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ paccayā  sanidassana-
sappaṭigho araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta . Naanidassana-
sappaṭighaṃ  naaraṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  araṇo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  satta  .  nasanidassanasappaṭighaṃ  naaraṇañca
naanidassanasappaṭighaṃ   naaraṇañca   dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho
araṇo dhammo uppajjati hetupaccayā: satta.
   [893] Hetuyā ekavīsa avigate ekavīsa.
      Sahajātavārampi paṭiccavārasadisaṃ vitthāretabbaṃ.
   [894]  Nasanidassanasappaṭigho  naaraṇo dhammo sanidassanasappaṭighassa
araṇassa  dhammassa hetupaccayena paccayo: satta . naanidassanasappaṭigho
naaraṇo  dhammo  sanidassanasappaṭighassa  araṇassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  satta  .  nasanidassanasappaṭigho  naaraṇo  ca  naanidassana-
sappaṭigho  naaraṇo  ca  dhammā sanidassanasappaṭighassa araṇassa dhammassa
hetupaccayena paccayo: satta.
   [895]  Nasanidassanasappaṭigho  naaraṇo dhammo anidassanaappaṭighassa
Araṇassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: . naanidassanasappaṭigho
naaraṇo  dhammo anidassanaappaṭighassa araṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [896] Hetuyā ekavīsa ārammaṇe tīṇi avigate ekavīsa.
     Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
    anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
        Paccanīyānulomatikadukapaṭṭhānaṃ niṭṭhitaṃ.
                 ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 465-474. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9176              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9176              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=818&items=79              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=126              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2510              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]