ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccaniyanulomatikattikapatthanam
      nakusalattikanavedanattike kusalattikavedanattikam
   [897]  Nakusalam  nasukhayavedanayasampayuttam dhammam paticca akusalo
sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nakusalam
nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  abyakato  sukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  naakusalam
nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca  kusalo  sukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naakusalam  nasukhaya-
vedanayasampayuttam   dhammam  paticca  abyakato  sukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  . naabyakatam
nasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca kusalo sukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  naabyakatam  nasukhayavedanayasampayuttam
Dhammam  paticca  akusalo  sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   dve   .   nakusalam  nasukhayavedanayasampayuttanca
naabyakatam   nasukhayavedanayasampayuttanca   dhammam  paticca  akusalo
sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Naakusalam   nasukhayavedanayasampayuttanca   naabyakatam   nasukhaya-
vedanayasampayuttanca  dhammam  paticca  kusalo  sukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam  . nakusalam nasukhayavedanaya-
sampayuttanca    naakusalam   nasukhayavedanayasampayuttanca   dhammam
paticca   abyakato  sukhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya: ekam.
   [898] Hetuya nava.
   [899]  Nakusalam nadukkhayavedanayasampayuttam dhammam paticca akusalo
dukkhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Naabyakatam   nadukkhayavedanayasampayuttam   dhammam  paticca  akusalo
dukkhayavedanayasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  ekam .
Nakusalam  nadukkhayavedanayasampayuttanca  naabyakatam  nadukkhayavedanaya-
sampayuttanca  dhammam  paticca  akusalo  dukkhayavedanayasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [900] Hetuya tini.
   [901]  Nakusalam  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
Akusalo   adukkhamasukhayavedanayasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  nakusalam  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam  dhammam  paticca
abyakato   adukkhamasukhayavedanayasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccaya:  dve  .  naakusalam  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam   paticca   kusalo  adukkhamasukhayavedanayasampayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccaya:  naakusalam  naadukkhamasukhayavedanayasampayuttam
dhammam  paticca  abyakato  adukkhamasukhayavedanayasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  dve . naabyakatam naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayuttam  dhammam  paticca  kusalo  adukkhamasukhayavedanayasampayutto
dhammo  uppajjati   hetupaccaya:   naabyakatam  naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayuttam  dhammam  paticca  akusalo  adukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve  .  nakusalam
naadukkhamasukhayavedanayasampayuttanca    naabyakatam   naadukkhamasukhaya-
vedanayasampayuttanca  dhammam  paticca  akusalo  adukkhamasukhayavedanaya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . Naakusalam naadukkhama-
sukhayavedanayasampayuttanca   naabyakatam   naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayuttanca  dhammam  paticca  kusalo  adukkhamasukhayavedanayasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . nakusalam naadukkhamasukhayavedanaya-
sampayuttanca     naakusalam    naadukkhamasukhayavedanayasampayuttanca
dhammam    paticca   abyakato   adukkhamasukhayavedanayasampayutto
Dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [902] Hetuya nava.
      Nakusalattikanavipakattike kusalattikavipakattikam
   [903] Nakusalam navipakam dhammam paticca abyakato vipako dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  e  kam . naakusalam navipakam dhammam paticca
abyakato  vipako  dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam . nakusalam
navipakanca  naakusalam  navipakanca  dhammam  paticca  abyakato vipako
dhammo uppajjati hetupaccaya: ekam.
   [904] Hetuya tini.
   [905] Nakusalam navipakadhammadhammam paccaya kusalo vipakadhammadhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ...  akusalo  vipakadhammadhammo  uppajjati
hetupaccaya:  dve  .  naakusalam  navipakadhammadhammam paccaya akusalo
vipakadhammadhammo  uppajjati  hetupaccaya:  dve . nakusalam navipaka-
dhammadhammanca  naakusalam  navipakadhammadhammanca  dhammam  paccaya  kusalo
vipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya: dve.
   [906] Hetuya cha.
   [907]  Nakusalam  nanevavipakanavipakadhammadhammam  paticca abyakato
nevavipakanavipakadhammadhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [908] Hetuya cha.
        Nakusalattikanaupadinnupadaniyattike
         kusalattikaupadinnupadaniyattikam
   [909]  Nakusalo  naupadinnupadaniyo  dhammo  abyakatassa
upadinnupadaniyassa dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [910] Arammane cha.
   [911]  Nakusalam  naanupadinnupadaniyam  dhammam paticca abyakato
anupadinnupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [912] Hetuya panca.
   [913]  Nakusalam  naanupadinnaanupadaniyam  dhammam paccaya kusalo
anupadinnaanupadaniyo dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [914] Hetuya cha.
        Nakusalattikanasankilitthasankilesikattike
        kusalattikasankilitthasankilesikattikam
   [915]  Nakusalam  nasankilitthasankilesikam  dhammam  paccaya akusalo
sankilitthasankilesiko   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:  .
Akusalaneva tini.
   [916]  Nakusalam  naasankilitthasankilesikam dhammam paticca abyakato
asankilitthasankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [917] Hetuya cha.
   [918]  Nakusalam  naasankilitthaasankilesikam  dhammam paccaya kusalo
Asankitthaasankilesiko dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [919] Hetuya cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 474-479. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9344&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9344&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=897&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=127              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2589              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com