ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

         Paccanīyānulomatikattikapaṭṭhānaṃ
      nakusalattikanavedanāttike kusalattikavedanāttikaṃ
   [897]  Nakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  naakusalaṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naakusalaṃ  nasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  abyākato  sukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  . naabyākataṃ
nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca kusalo sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  naabyākataṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  akusalo  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:   dve   .   nakusalaṃ  nasukhāyavedanāyasampayuttañca
naabyākataṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ  paṭicca  akusalo
sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Naakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ   nasukhāya-
vedanāyasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  sukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ  . nakusalaṃ nasukhāyavedanāya-
sampayuttañca    naakusalaṃ   nasukhāyavedanāyasampayuttañca   dhammaṃ
paṭicca   abyākato  sukhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā: ekaṃ.
   [898] Hetuyā nava.
   [899]  Nakusalaṃ nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo
dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Naabyākataṃ   nadukkhāyavedanāyasampayuttaṃ   dhammaṃ  paṭicca  akusalo
dukkhāyavedanāyasampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  ekaṃ .
Nakusalaṃ  nadukkhāyavedanāyasampayuttañca  naabyākataṃ  nadukkhāyavedanāya-
sampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  dukkhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [900] Hetuyā tīṇi.
   [901]  Nakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Akusalo   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  nakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:  dve  .  naakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ   paṭicca   kusalo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo
uppajjati   hetupaccayā:  naakusalaṃ  naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  abyākato  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  dve . naabyākataṃ naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo  uppajjati   hetupaccayā:   naabyākataṃ  naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve  .  nakusalaṃ
naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca    naabyākataṃ   naadukkhamasukhāya-
vedanāyasampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . Naakusalaṃ naadukkhama-
sukhāyavedanāyasampayuttañca   naabyākataṃ   naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . nakusalaṃ naadukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttañca     naakusalaṃ    naadukkhamasukhāyavedanāyasampayuttañca
dhammaṃ    paṭicca   abyākato   adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
Dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [902] Hetuyā nava.
      Nakusalattikanavipākattike kusalattikavipākattikaṃ
   [903] Nakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato vipāko dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  e  kaṃ . naakusalaṃ navipākaṃ dhammaṃ paṭicca
abyākato  vipāko  dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ . nakusalaṃ
navipākañca  naakusalaṃ  navipākañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato vipāko
dhammo uppajjati hetupaccayā: ekaṃ.
   [904] Hetuyā tīṇi.
   [905] Nakusalaṃ navipākadhammadhammaṃ paccayā kusalo vipākadhammadhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ...  akusalo  vipākadhammadhammo  uppajjati
hetupaccayā:  dve  .  naakusalaṃ  navipākadhammadhammaṃ paccayā akusalo
vipākadhammadhammo  uppajjati  hetupaccayā:  dve . nakusalaṃ navipāka-
dhammadhammañca  naakusalaṃ  navipākadhammadhammañca  dhammaṃ  paccayā  kusalo
vipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā: dve.
   [906] Hetuyā cha.
   [907]  Nakusalaṃ  nanevavipākanavipākadhammadhammaṃ  paṭicca abyākato
nevavipākanavipākadhammadhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [908] Hetuyā cha.
        Nakusalattikanaupādinnupādāniyattike
         kusalattikaupādinnupādāniyattikaṃ
   [909]  Nakusalo  naupādinnupādāniyo  dhammo  abyākatassa
upādinnupādāniyassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [910] Ārammaṇe cha.
   [911]  Nakusalaṃ  naanupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ paṭicca abyākato
anupādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [912] Hetuyā pañca.
   [913]  Nakusalaṃ  naanupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ paccayā kusalo
anupādinnaanupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [914] Hetuyā cha.
        Nakusalattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
        kusalattikasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [915]  Nakusalaṃ  nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ  paccayā akusalo
saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko   dhammo   uppajjati   hetupaccayā:  .
Akusalāneva tīṇi.
   [916]  Nakusalaṃ  naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ dhammaṃ paṭicca abyākato
asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [917] Hetuyā cha.
   [918]  Nakusalaṃ  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ paccayā kusalo
Asaṅkiṭṭhaasaṅkilesiko dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [919] Hetuyā cha.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 474-479. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9344              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9344              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=897&items=23              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=127              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2589              Contents of The Tipitaka Volume 45 http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com