ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 45 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 37 : Abhi. Pa.(6) Paccanīya-Anulomapaccanīya-Paccanīyānulomapaṭṭhānaṃ

       Nasanidassanattikanaupādinnupādāniyattike
        sanidassanattikaupādinnupādāniyattikaṃ
   [1124]   Nasanidassanasappaṭigho  naupādinnupādāniyo  dhammo
anidassanaappaṭighassa  upādinnupādāniyassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [1125] Ārammaṇe cha.
   [1126]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naanupādinnupādāniyaṃ   dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1127] Hetuyā ekavīsa.
   [1128]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  naanupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ
paṭicca    anidassanaappaṭigho   anupādinnaanupādāniyo   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1129] Hetuyā tīṇi.
       Nasanidassanattikanasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattike
        sanidassanattikasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikattikaṃ
   [1130]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ   dhammaṃ
paccayā  anidassanaappaṭigho  saṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1131] Hetuyā tīṇi.
   [1132]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   naasaṅkiliṭṭhasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paṭicca  sanidassanasappaṭigho  asaṅkiliṭṭhasaṅkilesiko  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1133] Hetuyā ekavīsa.
   [1134]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  naasaṅkiliṭṭhaasaṅkilesikaṃ  dhammaṃ
paccayā   anidassanaappaṭigho   asaṅkiliṭṭhaasaṅkilesiko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1135] Hetuyā tīṇi.
     Nasanidassanattikanavitakkattike sanidassanattikavitakkattikaṃ
   [1136]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasavitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1137] Hetuyā tīṇi.
   [1138]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naavitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho    avitakkavicāramatto    dhammo   uppajjati
Hetupaccayā:.
   [1139] Hetuyā tīṇi.
   [1140]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naavitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paṭicca
sanidassanasappaṭigho avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1141] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanapītittike sanidassanattikapītittikaṃ
   [1142]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   napītisahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho pītisahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1143] Hetuyā tīṇi.
   [1144]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nasukhasahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho sukhasahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1145] Hetuyā tīṇi.
   [1146]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naupekkhāsahagataṃ  dhammaṃ  paṭicca
anidassanaappaṭigho upekkhāsahagato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1147] Hetuyā tīṇi.
     Nasanidassanattikanadassanattike sanidassanattikadassanattikaṃ
   [1148]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nadassanenapahātabbaṃ   dhammaṃ
paccayā  anidassanaappaṭigho  dassanenapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1149] Hetuyā tīṇi.
   [1150]   Nasanidassanasappaṭighaṃ   nabhāvanāyapahātabbaṃ   dhammaṃ
paccayā  anidassanaappaṭigho  bhāvanāyapahātabbo  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [1151] Hetuyā tīṇi.
   [1152]   Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbaṃ
dhammaṃ   paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1153] Hetuyā ekavīsa.
      Nasanidassanattikanadassanenapahātabbahetukattike
       sanidassanattikadassanenapahātabbahetukattikaṃ
   [1154]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nadassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   anidassanaappaṭigho   dassanenapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1155] Hetuyā tīṇi.
   [1156]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paṭicca   anidassanaappaṭigho   bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1157] Hetuyā tīṇi.
   [1158]  Nasanidassanasappaṭighaṃ nanevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ  paṭicca  sanidassanasappaṭigho  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1159] Hetuyā ekavīsa.
         Nasanidassanattikanaācayagāmittike
         sanidassanattikaācayagāmittikaṃ
   [1160]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naācayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho ācayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1161] Hetuyā tīṇi.
   [1162]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  naapacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā
anidassanaappaṭigho apacayagāmī dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1163] Hetuyā tīṇi.
   [1164]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ
paṭicca   sanidassanasappaṭigho   nevācayagāmināpacayagāmī   dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1165] Hetuyā ekavīsa.
     Nasanidassanattikanasekkhattike sanidassanattikasekkhattikaṃ
   [1166]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nasekkhaṃ dhammaṃ paccayā anidassana-
appaṭigho sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1167] Hetuyā tīṇi.
   [1168] Nasanidassanasappaṭighaṃ naasekkhaṃ dhammaṃ paccayā anidassanaappaṭigho
Asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1169] Hetuyā tīṇi.
   [1170]  Nasanidassanasappaṭighaṃ  nanevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca
sanidassanasappaṭigho   nevasekkhānāsekkho   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [1171] Hetuyā ekavīsa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 45 page 499-504. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=45&A=9834              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=45&A=9834              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=45.3&item=1124&items=48              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=133              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2816              Contents of The Tipitaka Volume 45 https://84000.org/tipitaka/read/?index_45 https://84000.org/tipitaka/english/?index_45

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]