ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [48] Athakho bhagavā sāvatthiyaṃ yathābhirantaṃ viharitvā yena rājagahaṃ
tena  cārikaṃ  pakkāmi . addasā 1- kho āyasmā kaṅkhārevato
antarāmagge   guḷakaraṇaṃ  okkamitvā  guḷe  piṭṭhaṃpi  chārikaṃpi
pakkhipante  disvāna  akappiyo  guḷo  sāmiso  na  kappati  guḷo
vikāle  paribhuñjitunti  kukkuccāyanto  sapariso guḷaṃ na paribhuñjati .
Yepissa  sotabbaṃ  maññanti  tepi  guḷaṃ  na paribhuñjanti . bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  kimatthāya  bhikkhave guḷe piṭṭhaṃpi chārikaṃpi
pakkhipantīti  .  bandhanatthāya  bhagavāti . sace bhikkhave bandhanatthāya
guḷe piṭṭhaṃpi chārikaṃpi pakkhipanti so ca guḷotveva saṅkhyaṃ 2- gacchati.
Anujānāmi bhikkhave yathāsukhaṃ guḷaṃ paribhuñjitunti.
   {48.1} Addasā 3- kho āyasmā kaṅkhārevato antarāmagge
vacce  muggaṃ  jātaṃ  passitvā  akappiyā  muggā  pakkāpi muggā
jāyantīti  kukkuccāyanto  sapariso  muggaṃ  na  paribhuñjati .
Yepissa  sotabbaṃ  maññanti  tepi  muggaṃ  na  paribhuñjanti .
Bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  sace  bhikkhave pakkāpi muggā
@Footnote: 1-3 Ma. Yu. addasa. 2 Sī. Ma. Yu. saṅkhaṃ.
Jāyanti   anujānāmi   bhikkhave  yathāsukhaṃ  muggaṃ  paribhuñjitunti
tena  kho  pana  samayena  aññatarassa  bhikkhuno  udaravātābādho
hoti . so loṇasocirakaṃ 1- apāyi . tassa so udaravātābādho
paṭippassambhi  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi
bhikkhave   yathāsukhaṃ   2-  gilānassa  loṇasocirakaṃ  agilānassa
udakasambhinnaṃ pānaparibhogena paribhuñjitunti.
   [49] Athakho bhagavā anupubbena cārikaṃ caramāno yena rājagahaṃ
tadavasari . tatra sudaṃ bhagavā rājagahe viharati veḷuvane kalandakanivāpe.
Tena  kho  pana  samayena bhagavato udaravātābādho hoti . athakho
āyasmā   ānando   pubbepi   bhagavato   udaravātābādho
tekaṭulāya  yāguyā  phāsu  hotīti  sāmaṃ  tilaṃpi  taṇḍulaṃpi  muggaṃpi
viññāpetvā  anto  vāsetvā  anto  sāmaṃ  pacitvā  bhagavato
upanāmesi pivatu bhagavā tekaṭulaṃ yāgunti.
   {49.1}  Jānantāpi tathāgatā pucchanti jānantāpi na pucchanti
kālaṃ  viditvā  pucchanti  kālaṃ  viditvā  na  pucchanti  atthasañhitaṃ
tathāgatā  pucchanti  no  anatthasañhitaṃ  anatthasañhite  setughāto
tathāgatānaṃ  .  dvīhākārehi  buddhā  bhagavanto  bhikkhū  paṭipucchanti
dhammaṃ  vā desessāma sāvakānaṃ vā sikkhāpadaṃ paññāpessāmāti .
Athakho   bhagavā   āyasmantaṃ   ānandaṃ   āmantesi  kutāyaṃ
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. loṇasovirakaṃ. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
Ānanda  yāgūti  .  athakho  āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ
ārocesi  .  vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  1-  ānanda
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  tvaṃ  ānanda evarūpāya bāhullāya cetessasi yadapi ānanda
anto  vutthaṃ  tadapi  akappiyaṃ  yadapi  anto  pakkaṃ  tadapi
akappiyaṃ  yadapi  sāmaṃ  pakkaṃ  tadapi  akappiyaṃ  netaṃ  ānanda
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe.  vigarahitvā  dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū  āmantesi  na  bhikkhave  anto  vutthaṃ  anto pakkaṃ sāmaṃ
pakkaṃ  paribhuñjitabbaṃ  yo  paribhuñjeyya  āpatti  dukkaṭassa .
Anto  ce  bhikkhave  vutthaṃ  anto  pakkaṃ  sāmaṃ  pakkaṃ  tañce
paribhuñjeyya āpatti tiṇṇaṃ dukkaṭānaṃ.
   {49.2} Anto ce bhikkhave vutthaṃ anto pakkaṃ aññehi pakkaṃ
tañce paribhuñjeyya āpatti dvinnaṃ dukkaṭānaṃ . anto ce bhikkhave
vutthaṃ  bahi  pakkaṃ  sāmaṃ  pakkaṃ tañce paribhuñjeyya āpatti dvinnaṃ
dukkaṭānaṃ . bahi ce bhikkhave vutthaṃ anto pakkaṃ sāmaṃ pakkaṃ tañce
paribhuñjeyya  āpatti  dvinnaṃ  dukkaṭānaṃ  .  anto  ce bhikkhave
vutthaṃ  bahi  pakkaṃ  aññehi  pakkaṃ  tañce  paribhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassa  .  bahi  ce bhikkhave vutthaṃ anto pakkaṃ aññehi pakkaṃ
tañce  paribhuñjeyya  āpatti  dukkaṭassa  .  bahi  ce  bhikkhave
@Footnote: 1 Sī. Yu. ananucchaviyaṃ.
Vutthaṃ  bahi  pakkaṃ  sāmaṃ  pakkaṃ  tañce  paribhuñjeyya  āpatti
dukkaṭassa  .  bahi  ce  bhikkhave  vutthaṃ bahi pakkaṃ aññehi pakkaṃ
tañce paribhuñjeyya anāpattīti.
   [50]  Tena kho pana samayena bhikkhū bhagavatā sāmapāko 1-
paṭikkhittoti  punapāke  kukkuccāyanti  .  bhagavato  etamatthaṃ
ārocesuṃ. Anujānāmi bhikkhave punapākaṃ pacitunti.
   [51] Tena kho pana samayena rājagahaṃ dubbhikkhaṃ hoti. Manussā
loṇampi  telampi  taṇḍulampi  khādanīyampi  ārāmaṃ  āharanti .
Tāni  bhikkhū  bahi  vāsenti  ukkapiṇḍakāpi  khādanti  corāpi
haranti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ  . anujānāmi bhikkhave
anto  vāsetunti  .  anto  vāsetvā  bahi  pācenti damakā
parivārenti  .  bhikkhū  avissaṭṭhā  paribhuñjanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  anujānāmi  bhikkhave  anto pacitunti .
Dubbhikkhe  kappiyakārakā  bahutaraṃ  haranti  appataraṃ bhikkhūnaṃ denti .
Bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi bhikkhave sāmaṃ pacituṃ .
Anujānāmi bhikkhave anto vutthaṃ anto pakkaṃ sāmaṃ pakkanti.
   [52]  Tena  kho pana samayena sambahulā bhikkhū kāsīsu vassaṃ
vutthā  rājagahaṃ  gacchantā bhagavantaṃ dassanāya antarāmagge na labhiṃsu
lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa  yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  bahuñca
@Footnote: 1 Ma. Yu. sāmaṃ pāko.
Phalakhādanīyaṃ  ahosi  kappiyakārako  ca  na  ahosi  . athakho te
bhikkhū  kilantarūpā  yena  rājagahaṃ  veḷuvanaṃ  kalandakanivāpo  yena
bhagavā   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  āciṇṇaṃ  kho  panetaṃ  buddhānaṃ  bhagavantānaṃ
āgantukehi  bhikkhūhi  saddhiṃ  paṭisammodituṃ  .  athakho  bhagavā  te
bhikkhū  etadavoca  kacci  bhikkhave  khamanīyaṃ  kacci  yāpanīyaṃ kaccittha
appakilamathena  addhānaṃ  āgatā  kuto  ca  tumhe  bhikkhave
āgacchathāti.
   {52.1}  Khamanīyaṃ  bhagavā  yāpanīyaṃ  bhagavā  idha mayaṃ bhante
kāsīsu  vassaṃ  vutthā  rājagahaṃ  āgacchantā  bhagavantaṃ  dassanāya
antarāmagge  na  labhimhā  lūkhassa  vā  paṇītassa  vā  bhojanassa
yāvadatthaṃ  pāripūriṃ  bahuñca  phalakhādanīyaṃ  ahosi  kappiyakārako  ca
na  ahosi  tena  mayaṃ  kilantarūpā  addhānaṃ  āgatāti . athakho
bhagavā  etasmiṃ  nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā
bhikkhū   āmantesi   anujānāmi   bhikkhave  yattha  phalakhādanīyaṃ
passati  kappiyakārako  ca  na  hoti  sāmaṃ  gahetvā  haritvā
kappiyakārakaṃ   passitvā   bhūmiyaṃ   nikkhipitvā   paṭiggahāpetvā
paribhuñjituṃ. Anujānāmi bhikkhave uggahitaṃ paṭiggahetunti 1-.
   [53]  Tena  kho pana samayena aññatarassa brāhmaṇassa navā
ca tilā navañca madhu 2- uppannā honti . Athakho tassa brāhmaṇassa
@Footnote: 1 Sī. uggahītapaṭiggahītakanti. Ma. Yu. uggahitaṃ paṭiggahitunti.
@2 Ma. Yu. madhuṃ.
Etadahosi  yannūnāhaṃ  nave  ca  tile  navañca  madhuṃ buddhappamukhassa
bhikkhusaṅghassa  dadeyyanti  .  athakho  so  brāhmaṇo yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ aṭṭhāsi . ekamantaṃ ṭhito
kho  so brāhmaṇo bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu me bhante bhavaṃ
gotamo  svātanāya  bhattaṃ  saddhiṃ  bhikkhusaṅghenāti  .  adhivāsesi
bhagavā  tuṇhībhāvena  .  athakho  so brāhmaṇo bhagavato adhivāsanaṃ
viditvā pakkāmi.
   {53.1}  Athakho  so  brāhmaṇo  tassā rattiyā accayena
paṇītaṃ   khādanīyaṃ   bhojanīyaṃ   paṭiyādāpetvā  bhagavato  kālaṃ
ārocāpesi  kālo  bho gotama niṭṭhitaṃ bhattanti . athakho bhagavā
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena   tassa
brāhmaṇassa   nivesanaṃ   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  paññatte
āsane  nisīdi  saddhiṃ  bhikkhusaṅghena  .  athakho  so  brāhmaṇo
buddhappamukhaṃ  bhikkhusaṅghaṃ  paṇītena  khādanīyena  bhojanīyena  sahatthā
santappetvā  sampavāretvā  bhagavantaṃ  bhuttāviṃ  onītapattapāṇiṃ
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinnaṃ  kho  taṃ brāhmaṇaṃ bhagavā
dhammiyā   kathāya   sandassetvā  samādapetvā  samuttejetvā
sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   {53.2}   Athakho   tassa   brāhmaṇassa  acirapakkantassa
bhagavato  etadahosi  yesaṃ  kho  mayā  atthāya  buddhappamukho
bhikkhusaṅgho  1-  nimantito  nave  ca  tile  navañca  madhuṃ
@Footnote: 1 Ma. saṅgho.
Dassāmīti  te  mayā  pamuṭṭhā  dātuṃ  yannūnāhaṃ  nave  ca tile
navañca  madhuṃ  kolambehi  ca  ghaṭehi  ca ārāmaṃ harāpeyyanti .
Athakho  so  brāhmaṇo nave ca tile navañca madhuṃ kolambehi 1-
ca  ghaṭehi  ca  ārāmaṃ harāpetvā 2- yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  ekamantaṃ  aṭṭhāsi  .  ekamantaṃ  ṭhito  kho  so
brāhmaṇo  bhagavantaṃ  etadavoca  yesaṃ  kho  mayā  bho  gotama
atthāya  buddhappamukho  bhikkhusaṅgho  nimantito  nave  ca  tile
navañca  madhuṃ  dassāmīti  te  mayā  pamuṭṭhā  dātuṃ  paṭiggaṇhātu
me bhavaṃ gotamo nave ca tile navañca madhunti . tenahi tvaṃ 3-
brāhmaṇa  bhikkhūnaṃ dehīti . tena kho pana samayena bhikkhū dubbhikkhe
appamattakepi  pavārenti  paṭisaṅkhāpi  paṭikkhipanti  sabbo  ca
saṅgho  pavārito  hoti . bhikkhū kukkuccāyantā na paṭiggaṇhanti .
Paṭiggaṇhatha   bhikkhave   paribhuñjatha  anujānāmi  bhikkhave  tato
nīhaṭaṃ bhuttāvinā pavāritena anatirittaṃ paribhuñjitunti.
   [54] Tena kho pana samayena āyasmato upanandassa sakyaputtassa
upaṭṭhākakulaṃ  saṅghassa  atthāya  khādanīyaṃ  pāhesi  4-  ayyassa
upanandassa  dassetvā  saṅghassa  dātabbanti  .  tena  kho  pana
samayena  āyasmā  upanando  sakyaputto  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭho
@Footnote: 1 Po. Ma. kolumbehi. 2 Sī. Yu. āharāpetvā. 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho
@natthi. 4 Po. ito paraṃ imaṃ khādanīyanti pāṭhadvayaṃ.
Hoti  .  athakho  te  manussā  ārāmaṃ  gantvā  bhikkhū pucchiṃsu
kahaṃ  bhante  ayyo  upanandoti  . esāvuso āyasmā upanando
sakyaputto  gāmaṃ  piṇḍāya  paviṭṭhoti  .  idaṃ  bhante  khādanīyaṃ
ayyassa  upanandassa  dassetvā  saṅghassa  dātabbanti  .  bhagavato
etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  tenahi  bhikkhave  paṭiggahetvā  nikkhipatha
yāva  upanando  āgacchatīti  .  athakho  āyasmā  upanando
sakyaputto purebhattaṃ kulāni payirūpāsitvā divā 1- āgacchati 2-.
Tena  kho  pana  samayena  bhikkhū dubbhikkhe appamattakepi pavārenti
paṭisaṅkhāpi  paṭikkhipanti  sabbo  ca  saṅgho  pavārito  hoti .
Bhikkhū  kukkuccāyantā  na  paṭiggaṇhanti  .  paṭiggaṇhatha  bhikkhave
paribhuñjatha  anujānāmi  bhikkhave  purebhattaṃ  paṭiggahitaṃ  bhuttāvinā
pavāritena anatirittaṃ paribhuñjitunti.
   [55]  Athakho  bhagavā  rājagahe  yathābhirantaṃ viharitvā yena
sāvatthī  3-  tena  cārikaṃ  pakkāmi  anupubbena cārikaṃ caramāno
yena  sāvatthī  tadavasari  .  tatra  sudaṃ  bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana samayena
āyasmato  sārīputtassa  kāyadāhābādho  hoti . athakho āyasmā
mahāmoggallāno    yenāyasmā    sārīputto   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ  etadavoca pubbe te āvuso
sārīputta  kāyadāhābādho  kena  phāsu  hotīti . bhisehi ca me
@Footnote: 1 Po. atidivā. 2 Ma. Yu. āgacchi. 3 Ma. Yu. sāvatthi.
Āvuso  1- mūlālikāhi cāti . athakho āyasmā mahāmoggallāno
seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ  vā bāhaṃ pasāreyya
pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya  evameva  jetavane  antarahito
mandākiniyā pokkharaṇiyā tīre pāturahosi.
   {55.1} Addasā 2- kho aññataro nāgo āyasmantaṃ mahāmoggallānaṃ
dūrato  va  āgacchantaṃ  disvāna  āyasmantaṃ  mahāmoggallānaṃ
etadavoca  etu  kho  bhante  ayyo  mahāmoggallāno  svāgataṃ
bhante  ayyassa  mahāmoggallānassa  kena  bhante  ayyassa attho
kiṃ dammīti. Bhisehi ca me āvuso attho mūlālikāhi cāti.
   {55.2} Athakho so nāgo aññataraṃ nāgaṃ āṇāpesi tenahi 3-
bhaṇe ayyassa bhise ca mūlālikāyo ca yāvadatthaṃ dehīti. Athakho so
nāgo mandākiniṃ pokkharaṇiṃ ogāhetvā soṇḍāya bhisamūlālikāyo 4-
abbāhitvā  suvikkhālitaṃ  vikkhāletvā  bhaṇḍikaṃ  bandhitvā  5-
yenāyasmā  mahāmoggallāno  tenupasaṅkami  .  athakho  āyasmā
mahāmoggallāno  seyyathāpi  nāma  balavā  puriso  sammiñjitaṃ vā
bāhaṃ pasāreyya pasāritaṃ vā bāhaṃ sammiñjeyya evameva mandākiniyā
pokkharaṇiyā tīre antarahito jetavane pāturahosi . sopi kho nāgo
mandākiniyā  pokkharaṇiyā  tīre  antarahito jetavane pāturahosi .
Athakho  so  nāgo  āyasmato  mahāmoggallānassa  bhise  ca
@Footnote: 1 Po. āvuso me. 2 Ma. Yu. addasa. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. Yu.
@bhisañca muḷāliñca. 5 Ma. bhaṇḍitvā.
Mūlālikāyo  ca  paṭiggahāpetvā  jetavane  antarahito mandākiniyā
pokkharaṇiyā  tīre  pāturahosi . athakho āyasmā mahāmoggallāno
āyasmato  sārīputtassa  bhise  ca  mūlālikāyo  ca upanāmesi .
Athakho āyasmato sārīputtassa bhise ca mūlālikāyo ca paribhuttassa 1-
kāyadāhābādho  paṭippassambhi  .  bahū  bhisā  ca  mūlālikāyo ca
avasiṭṭhā honti.
   {55.3} Tena kho pana samayena bhikkhū dubbhikkhe appamattakepi
pavārenti paṭisaṅkhāpi paṭikkhipanti sabbo ca saṅgho pavārito hoti.
Bhikkhū  kukkuccāyantā  na  paṭiggaṇhanti  .  paṭiggaṇhatha  bhikkhave
paribhuñjatha  anujānāmi  bhikkhave  vanaṭṭhaṃ  pokkharaṭṭhaṃ  bhuttāvinā
pavāritena anatirittaṃ paribhuñjitunti.
   [56]  Tena  kho  pana  samayena  sāvatthiyaṃ bahuṃ phalakhādanīyaṃ
ussannaṃ  hoti  kappiyakārako  ca na hoti . bhikkhū kukkuccāyantā
phalaṃ  na  paribhuñjanti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . anujānāmi
bhikkhave abījaṃ nibbaṭabījaṃ akatakappaṃ phalaṃ paribhuñjitunti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 58-67. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1200              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1200              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=48&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=48              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=3938              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=3938              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]