ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [187]  Panca  sangha  catuvaggo  bhikkhusangho  pancavaggo
bhikkhusangho dasavaggo bhikkhusangho visativaggo bhikkhusangho atirekavisativaggo
bhikkhusanghoti  1-  .  tatra  bhikkhave  yvayam catuvaggo bhikkhusangho
thapetva  tini  kammani  upasampadam  pavaranam  abbhanam  dhammena
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dassati.
Samaggo  sabbakammesu  kammappatto  .  tatra  bhikkhave  yvayam
pancavaggo  bhikkhusangho  thapetva  dve kammani majjhimesu janapadesu
upasampadam  abbhanam  dhammena  samaggo  sabbakammesu  kammappatto .
Tatra  bhikkhave  yvayam  dasavaggo  bhikkhusangho thapetva ekam kammam
abbhanam  dhammena  samaggo  sabbakammesu  kammappatto  .  tatra
bhikkhave   yvayam   visativaggo  bhikkhusangho  dhammena  samaggo
sabbakammesu  kammappatto  . tatra bhikkhave yvayam atirekavisativaggo
bhikkhusangho dhammena samaggo sabbakammesu kammappatto.
   [188] Catuvaggakaranance bhikkhave kammam bhikkhunicatuttho kammam kareyya
akammam na ca karaniyam . catuvaggakaranance bhikkhave kammam sikkhamanacatuttho
.pe.  samaneracatuttho  samanericatuttho  sikkham  paccakkhatakacatuttho
antimavatthum  ajjhapannakacatuttho  apattiya  adassane ukkhittakacatuttho
apattiya   appatikamme  ukkhittakacatuttho  papikaya  ditthiya
appatinissagge  ukkhittakacatuttho  pandakacatuttho  theyyasamvasakacatuttho
titthiyapakkantakacatuttho    tiracchanagatacatuttho    matughatakacatuttho
pitughatakacatuttho     arahantaghatakacatuttho     bhikkhunidusakacatuttho
sanghabhedakacatuttho    lohituppadakacatuttho    ubhatobyanjanakacatuttho
nanasamvasakacatuttho  nanasimaya  thitacatuttho  iddhiya  vehase
thitacatuttho   yassa  sangho  kammam  karoti  tamcatuttho  kammam
Kareyya akammam na ca karaniyam.
           Catuvaggakaranam.
   [189]  Pancavaggakaranance  bhikkhave  kammam  bhikkhunipancamo
kammam  kareyya  akammam  na ca karaniyam . pancavaggakaranance bhikkhave
kammam  sikkhamanapancamo  .pe.  samanerapancamo  samaneripancamo
sikkham    paccakkhatakapancamo   antimavatthum   ajjhapannakapancamo
apattiya  adassane  ukkhittakapancamo  apattiya  appatikamme
ukkhittakapancamo  papikaya  ditthiya  appatinissagge  ukkhittaka-
pancamo   pandakapancamo   theyyasamvasakapancamo   titthiyapakkantaka-
pancamo  tiracchanagatapancamo  matughatakapancamo   pitughatakapancamo
arahantaghatakapancamo     bhikkhunidusakapancamo    sanghabhedakapancamo
lohituppadakapancamo    ubhatobyanjanakapancamo    nanasamvasaka-
pancamo  nanasimaya  thitapancamo  iddhiya  vehase  thitapancamo
yassa  sangho  kammam  karoti tampancamo kammam kareyya akammam na ca
karaniyam.
           Pancavaggakaranam.
   [190]  Dasavaggakaranance  bhikkhave  kammam  bhikkhunidasamo  kammam
kareyya  akammam  na  ca  karaniyam . dasavaggakaranance bhikkhave kammam
sikkhamanadasamo   .pe.  samaneradasamo  samaneridasamo  sikkham
paccakkhatakadasamo   antimavatthum   ajjhapannakadasamo   apattiya
Adassane  ukkhittakadasamo  apattiya  appatikamme  ukkhittakadasamo
papikaya  ditthiya  appatinissagge  ukkhittakadasamo  pandakadasamo
theyyasamvasakadasamo    titthiyapakkantakadasamo    tiracchanagatadasamo
matughatakadasamo      pitughatakadasamo     arahantaghatakadasamo
bhikkhunidusakadasamo     sanghabhedakadasamo     lohituppadakadasamo
ubhatobyanjanakadasamo     nanasamvasakadasamo     nanasimaya
thitadasamo  iddhiya  vehase  thitadasamo  [1]-  yassa  sangho
kammam karoti tamdasamo kammam kareyya akammam na ca karaniyam.
           Dasavaggakaranam.
   [191]  Visativaggakaranance  bhikkhave  kammam  bhikkhuniviso  kammam
kareyya  akammam  na  ca  karaniyam  .  visativaggakaranance  bhikkhave
kammam  sikkhamanaviso  .pe.  samaneraviso  samaneriviso  sikkham
paccakkhatakaviso    antimavatthum   ajjhapannakaviso   apattiya
adassane  ukkhittakaviso  apattiya  appatikamme  ukkhittakaviso
papikaya   ditthiya   appatinissagge  ukkhittakaviso  pandakaviso
theyyasamvasakaviso     titthiyapakkantakaviso     tiracchanagataviso
matughatakaviso   pitughatakaviso   arahantaghatakaviso  bhikkhunidusakaviso
sanghabhedakaviso     lohituppadakaviso     ubhatobyanjanakaviso
nanasamvasakaviso  nanasimaya  thitaviso  [2]-  yassa  sangho
kammam karoti tamviso kammam kareyya akammam na ca karaniyam.
@Footnote: 1 Ma. dasa vaggakaranance kammam. 2 Po. Ma. iddhiya vehase thitaviso kammam
@kareyya.
           Visativaggakaranam.
   [192] Parivasikacatuttho ce bhikkhave parivasam dadeyya mulaya
patikasseyya  manattam  dadeyya  tamviso  abbheyya  akammam  na
ca  karaniyam  .  mulaya  patikassanarahacatuttho  ce bhikkhave parivasam
dadeyya  mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tamviso  abbheyya
akammam  na  ca  karaniyam . manattarahacatuttho ce bhikkhave parivasam
dadeyya  mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tamviso  abbheyya
akammam  na  ca karaniyam . manattacarikacatuttho ce bhikkhave parivasam
dadeyya  mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tamviso  abbheyya
akammam  na  ca  karaniyam . abbhanarahacatuttho ce bhikkhave parivasam
dadeyya  mulaya  patikasseyya  manattam  dadeyya  tamviso  abbheyya
akammam na ca karaniyam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 258-262. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=5360&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=5360&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=187&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=51              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com