ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)

   [218] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  bhandanakarako
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
karonti  adhammena  vagga  .  tatrattho  sangho vivadati adhammena
vaggakammam  adhammena  samaggakammam  [1]-  dhammapatirupakena  vaggakammam
dhammapatirupakena  samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna
katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave  ye  te bhikkhu evamahamsu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. dhammena vaggakammam.
Adhammena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  ime  tattha
bhikkhu dhammavadino.
   [219] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  bhandanakarako
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
karonti  adhammena  samagga  .  tatrattho sangho vivadati adhammena
vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam  dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam puna katabbam kammanti . tatra bhikkhave ye te bhikkhu evamahamsu
adhammena  samaggakammanti  ye  ca te bhikkhu evamahamsu akatam kammam
dukkatam kammam puna katabbam kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [220] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  bhandanakarako
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
Karonti  dhammena  vagga  .  tatrattho  sangho  vivadati adhammena
vaggakammam  dhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam  dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu evamahamsu
akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti . ime tattha
bhikkhu dhammavadino.
   [221] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu  bhandanakarako
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
karonti  dhammapatirupakena vagga . tatrattho sangho vivadati adhammena
vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam  dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [222] Idha pana bhikkhave bhikkhu bhandanakarako hoti kalahakarako
Vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako  .  tatra  ce
bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho avuso bhikkhu bhandanakarako [1]-
kalahakarako  vivadakarako  bhassakarako  sanghe  adhikaranakarako
handassa  mayam  tajjaniyakammam  karomati  .  te  tassa tajjaniyakammam
karonti  dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati
adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam
dhammapatirupakena   vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna
katabbam kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [223]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  balo  hoti abyatto
apattibahulo   anapadano   gihisamsattho   viharati  ananulomikehi
gihisamsaggehi . tatra ce bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu
balo  abyatto  apattibahulo  anapadano  gihisamsattho  viharati
ananulomikehi  gihisamsaggehi  handassa  mayam  niyassakammam  karomati .
Te  tassa  niyassakammam  karonti  adhammena vagga .pe. adhammena
samagga . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga. Dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
@Footnote: 1 Ma. hoti.
Vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   [224] Idha pana bhikkhave bhikkhu kuladusako hoti papasamacaro.
Tatra  ce  bhikkhunam  evam  hoti ayam kho avuso bhikkhu kuladusako
papasamacaro  handassa  mayam  pabbajaniyakammam  karomati  .  te
tassa  pabbajaniyakammam  karonti  adhammena  vagga  .pe. adhammena
samagga . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga. Dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   [225]  Idha  pana bhikkhave bhikkhu gihi akkosati paribhasati .
Tatra  ce  bhikkhunam  evam  hoti  ayam  kho  avuso  bhikkhu gihi
akkosati  paribhasati  handassa  mayam  patisaraniyakammam  karomati .
Te  tassa  patisaraniyakammam  karonti  adhammena  vagga  .pe.
Adhammena  samagga  . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga .
Dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena
vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam  dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   [226] Idha pana bhikkhave bhikkhu apattim apajjitva na icchati
apattim  passitum  .  tatra  ce  bhikkhunam  evam  hoti  ayam kho
avuso  bhikkhu  apattim  apajjitva  na  icchati  apattim passitum
handassa  mayam  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  karomati .
Te  tassa  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam karonti adhammena
vagga .pe. dhammena 1- samagga . Dhammena vagga. Dhammapatirupakena
vagga  .  dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho  sangho vivadati
adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam
dhammapatirupakena   vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. Ma. adhammena.
Ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna
katabbam  kammanti  .  ime  tattha  bhikkhu  dhammavadino  . ime
panca vara sankhitta.
   {226.1}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu apattim apajjitva na
icchati  apattim patikatum . tatra ce bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  apattim  apajjitva  na  icchati apattim patikatum
handassa  mayam  apattiya  appatikamme  ukkhepaniyakammam karomati .
Te  tassa  apattiya  appatikamme  ukkhepaniyakammam  karonti
adhammena  vagga  .pe.  adhammena samagga . dhammena vagga .
Dhammapatirupakena  vagga  .  dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho
sangho   vivadati   adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam
dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena  vaggakammam  dhammapatirupakena
samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Tatra bhikkhave ye te bhikkhu evamahamsu dhammapatirupakena samaggakammanti
ye ca te bhikkhu evamahamsu akatam kammam dukkatam kammam puna katabbam
kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   {226.2} Idha pana bhikkhave bhikkhu na icchati papikam ditthim patinissajjitum.
Tatra  ce  bhikkhunam  evam hoti ayam kho avuso bhikkhu na icchati
papikam  ditthim  patinissajjitum  handassa  mayam  papikaya  ditthiya
Appatinissagge  ukkhepaniyakammam  karomati  .  te  tassa papikaya
ditthiya  appatinissagge  ukkhepaniyakammam  karonti  adhammena  vagga
.pe.  adhammena  samagga  .  dhammena  vagga . dhammapatirupakena
vagga  .  dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho  sangho vivadati
adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam
dhammapatirupakena   vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna
katabbam  kammanti  .  ime  tattha  bhikkhu  dhammavadino  . ime
panca vara sankhitta.
   [227]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sanghena tajjaniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  sanghena  tajjaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa  mayam  tajjaniyakammam  patippassambhemati  .  te  tassa
tajjaniyakammam  patippassambhenti  adhammena  vagga . tatrattho sangho
vivadati   adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena
vaggakammam  dhammapatirupakena  vaggakammam  dhammapatirupakena  samaggakammam
Akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra
bhikkhave  ye  te  bhikkhu evamahamsu adhammena vaggakammanti ye ca
te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna katabbam
kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [228]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sanghena tajjaniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu sanghena tajjaniyakammakato samma vattati lomam pateti
nettharam  vattati  tajjaniyakammassa  patippassaddhim  yacati  handassa
mayam  tajjaniyakammam  patippassambhemati  .  te  tassa  tajjaniyakammam
patippassambhenti  adhammena  samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati
adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam
dhammapatirupakena   vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhu  evamahamsu  adhammena  samaggakammanti ye ca te
bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam
kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [229]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sanghena tajjaniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
Avuso  bhikkhu  sanghena  tajjaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa  mayam  tajjaniyakammam  patippassambhemati  .  te  tassa
tajjaniyakammam  patippassambhenti  dhammena  vagga  . tatrattho sangho
vivadati   adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena
vaggakammam  dhammapatirupakena  vaggakammam  dhammapatirupakena  1- samaggakammam
akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra
bhikkhave  ye  te  bhikkhu  evamahamsu  adhammena  1- vaggakammanti
ye  ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam
puna katabbam kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [230]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sanghena tajjaniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  sanghena  tajjaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  tajjaniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa mayam tajjaniyakammam patippassambhemati . te tassa tajjaniyakammam
patippassambhenti  dhammapatirupakena  vagga  .  tatrattho  sangho
vivadati   adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena
vaggakammam  dhammapatirupakena  vaggakammam  dhammapatirupakena  samaggakammam
akatam   kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .
@Footnote: 1 Po. Ma. dhammena.
Tatra  bhikkhave  ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena
vaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam kammam dukkatam
kammam puna katabbam kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [231] Idha pana bhikkhave bhikkhu sanghena tajjaniyakammakato samma
vattati  lomam  pateti  nettharam vattati tajjaniyakammassa patippassaddhim
yacati  .  tatra  ce bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu
sanghena  tajjaniyakammakato  samma  vattati  lomam  pateti nettharam
vattati   tajjaniyakammassa   patippassaddhim  yacati  handassa  mayam
tajjaniyakammam   patippassambhemati  .  te  tassa  tajjaniyakammam
patippassambhenti  dhammapatirupakena  samagga . tatrattho sangho vivadati
adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam  dhammena  vaggakammam
dhammapatirupakena   vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam
kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave
ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye
ca  te  bhikkhu  evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna
katabbam kammanti. Ime tattha bhikkhu dhammavadino.
   [232] Idha pana bhikkhave bhikkhu sanghena niyassakammakato samma
vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati niyassakammassa patippassaddhim
yacati  .  tatra  ce bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu
sanghena  niyassakammakato  samma  vattati  lomam  pateti  nettharam
Vattati  niyassakammassa  patippassaddhim  yacati  handassa mayam niyassakammam
patippassambhemati  .  te  tassa  niyassakammam  patippassambhenti
adhammena  vagga  .pe.  adhammena  samagga  .  dhammena vagga
dhammapatirupakena  vagga  .  dhammapatirupakena  samagga  .  tatrattho
sangho   vivadati   adhammena  vaggakammam  adhammena  samaggakammam
dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena  vaggakammam  dhammapatirupakena
samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Tatra  bhikkhave  ye  te  bhikkhu  evamahamsu  dhammapatirupakena
samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu  evamahamsu akatam kammam dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti . ime tattha bhikkhu dhammavadino .
Ime 1- panca vara sankhitta.
   [233]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu sanghena pabbajaniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati pabbajaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  sanghena  pabbajaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  pabbajaniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa  mayam  pabbajaniyakammam  patippassambhemati  .  te  tassa
pabbajaniyakammam  patippassambhenti  adhammena  vagga  .pe. adhammena
samagga . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga. Dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
@Footnote: 1 Ma. imepi.
Adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime 1- panca vara sankhitta.
   [234]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu sanghena patisaraniyakammakato
samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati patisaraniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  tatra  ce  bhikkhunam evam hoti ayam kho
avuso  bhikkhu  sanghena  patisaraniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  patisaraniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa  mayam  patisaraniyakammam  patippassambhemati  .  te  tassa
patisaraniyakammam  patippassambhenti  adhammena  vagga  .pe. adhammena
samagga . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga. Dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
@Footnote: 1 Ma. imepi.
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   [235]  Idha pana bhikkhave bhikkhu sanghena apattiya adassane
ukkhepaniyakammakato  samma  vattati  lomam  pateti nettharam vattati
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammassa  patippassaddhim  yacati .
Tatra  ce  bhikkhunam  evam  hoti  ayam kho avuso bhikkhu sanghena
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammassa
patippassaddhim  yacati handassa mayam apattiya adassane ukkhepaniyakammam
patippassambhemati.
   {235.1}  Te  tassa  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhenti  adhammena  vagga  .pe.  adhammena  samagga .
Dhammena  vagga  .  dhammapatirupakena  vagga  .  dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   {235.2}  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sanghena  apattiya
appatikamme     ukkhepaniyakammakato     samma    vattati
lomam    pateti    nettharam    vattati    apattiya
Appatikamme ukkhepaniyakammassa patippassaddhim
yacati  .  tatra  ce bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso bhikkhu
sanghena   apattiya   appatikamme  ukkhepaniyakammakato  samma
vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  apattiya  appatikamme
ukkhepaniyakammassa   patippassaddhim   yacati   handassa   mayam
apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam patippassambhemati.
   {235.3}  Te  tassa  apattiya appatikamme ukkhepaniyakammam
patippassambhenti  adhammena  vagga  .pe.  adhammena  samagga .
Dhammena  vagga  .  dhammapatirupakena  vagga  .  dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadino. Ime panca vara sankhitta.
   [236]  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu sanghena papikaya ditthiya
appatinissagge  ukkhepaniyakammakato  samma  vattati  lomam  pateti
nettharam  vattati  papikaya ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammassa
patippassaddhim yacati . tatra ce bhikkhunam evam hoti ayam kho avuso
bhikkhu  sanghena  papikaya  ditthiya appatinissagge ukkhepaniyakammakato
Samma  vattati  lomam  pateti  nettharam  vattati  papikaya
ditthiya  appatinissagge  ukkhepaniyakammassa  patippassaddhim  yacati
handassa  mayam  papikaya  ditthiya  appatinissagge  ukkhepaniyakammam
patippassambhemati  .  te  tassa  papikaya ditthiya appatinissagge
ukkhepaniyakammam  patippassambhenti  adhammena  vagga  .pe. adhammena
samagga . dhammena vagga . dhammapatirupakena vagga. Dhammapatirupakena
samagga  .  tatrattho  sangho  vivadati  adhammena  vaggakammam
adhammena   samaggakammam   dhammena   vaggakammam   dhammapatirupakena
vaggakammam   dhammapatirupakena   samaggakammam  akatam  kammam  dukkatam
kammam  puna  katabbam  kammanti  .  tatra  bhikkhave ye te bhikkhu
evamahamsu  dhammapatirupakena  samaggakammanti  ye  ca  te  bhikkhu
evamahamsu  akatam  kammam  dukkatam  kammam  puna  katabbam kammanti .
Ime tattha bhikkhu dhammavadinoti 1- imepi panca vara sankhitta.
         Campeyyakkhandhakam navamam 2-.
        Imamhi khandhake vatthuni chattimsa.
         ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 291-306. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=6036&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=6036&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=218&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=5&siri=56              Contents of The Tipitaka Volume 5 https://84000.org/tipitaka/read/?index_5 https://84000.org/tipitaka/english/?index_5

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]