ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

          Vinayapiṭake cullavaggassa
            paṭhamo bhāgo
           ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
            Kammakkhandhakaṃ
   [1]  Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  . tena kho pana samayena paṇḍukalohitakā
bhikkhū  attanā  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā vivādakārakā bhassakārakā
saṅghe   adhikaraṇakārakā   yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā te
upasaṅkamitvā evaṃ vadenti mā kho tumhe āyasmanto [1]- ajesi
balavā  balavaṃ  paṭimantetha tumhe tena paṇḍitatarā ca byattatarā ca
bahussutatarā  ca  alamatthatarā  ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi
tumhākaṃ  pakkhā  bhavissāmāti  . tena anuppannāni ceva bhaṇḍanāni
uppajjanti  uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya
saṃvattanti . ye te bhikkhū appicchā santuṭṭhā 2- lajjino kukkuccakā
sikkhākāmā  te  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma
paṇḍukalohitakā   bhikkhū   attanā   bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā
vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe adhikaraṇakārakā yepi caññe bhikkhū
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. eso .  2 Ma. Yu. santuṭṭhā ... sikkhakāmāti cattārome pāṭhā na
@dissanti.
Bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe
adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti mā kho tumhe
āyasmanto  eso  ajesi  balavā  balavaṃ  paṭimantetha  tumhe
tena  paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā ca alamatthatarā
ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā  bhavissāmāti .
Tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattantīti  .  athakho  te
bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
   [2] Athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe bhikkhusaṅghaṃ
sannipātāpetvā  bhikkhū  paṭipucchi  saccaṃ kira bhikkhave paṇḍukalohitakā
bhikkhū   attanā   bhaṇḍanakārakā   kalahakārakā   vivādakārakā
bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā
kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā
te upasaṅkamitvā evaṃ vadenti mā kho tumhe  āyasmanto eso
ajesi  balavā  balavaṃ  paṭimantetha  tumhe  tena  paṇḍitatarā  ca
byattatarā  ca  bahussutatarā  ca alamatthatarā ca mā cassa bhāyittha
mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā  bhavissasāmāti  tena  anuppannāni  ceva
bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya
vepullāya   saṃvattantīti   .   saccaṃ   bhagavāti   1-  .
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na paññāyati.
Vigarahi  buddho  bhagavā  ananucchavikaṃ  1- bhikkhave tesaṃ moghapurisānaṃ
ananulomikaṃ  appaṭirūpaṃ  assāmaṇakaṃ  akappiyaṃ  akaraṇīyaṃ  kathaṃ  hi
nāma  te  bhikkhave  moghapurisā  attanā  bhaṇḍanakārakā  .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ  vakkhanti  mā
kho  tumhe  āyasmanto  eso  ajesi  balavā balavaṃ paṭimantetha
tumhe  tena  paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā  ca
alamatthatarā  ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā
bhavissāmāti  tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti
uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti
netaṃ  bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā
bhiyyobhāvāya  athakhvetaṃ  2- bhikkhave appasannānaṃ ceva appasādāya
pasannānaṃ ca ekaccānaṃ aññathattāyāti.
   [3]  Athakho bhagavā paṇḍukalohitake 3- bhikkhū anekapariyāyena
vigarahitvā  dubbharatāya  dupposatāya  mahicchatāya  asantuṭṭhatāya  4-
saṅgaṇikāya  kosajjassa  avaṇṇaṃ  bhāsitvā  anekapariyāyena subharatāya
suposatāya  appicchassa  santuṭṭhassa  sallekhassa  dhūtassa  pāsādikassa
apacayassa  viriyārambhassa  vaṇṇaṃ  bhāsitvā  bhikkhūnaṃ  tadanucchavikaṃ
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyaṃ .  2 Ma. Yu. athakho taṃ.
@3 Ma. Yu. te . 4 Ma. Yu. asantuṭṭhiyā.
Tadanulomikaṃ  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi  tenahi bhikkhave
saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ  karotu  .  evañca
pana  bhikkhave  kātabbaṃ  .  paṭhamaṃ paṇḍukalohitakā bhikkhū codetabbā
codetvā sāretabbā sāretvā āpatti āropetabbā 1- āpattiṃ
āropetvā 2- byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {3.1}  suṇātu me bhante saṅgho ime paṇḍukalohitakā bhikkhū
attanā  bhaṇḍanakārakā  kalahakārakā  vivādakārakā  bhassakārakā
saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi caññe bhikkhū bhaṇḍanakārakā kalahakārakā
vivādakārakā  bhassakārakā  saṅghe  adhikaraṇakārakā te upasaṅkamitvā
evaṃ vadenti mā kho tumhe āyasmanto eso ajesi balavā balavaṃ
paṭimantetha tumhe tena paṇḍitatarā ca byattatarā ca bahussutatarā ca
alamatthatarā ca mā cassa bhāyittha mayaṃpi tumhākaṃ pakkhā bhavissāmāti.
Tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti  .  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ kareyya .
Esā ñatti.
   {3.2} Suṇātu me bhante saṅgho ime paṇḍukalohitakā bhikkhū attanā
bhaṇḍanakārakā  .pe.  saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū
bhaṇḍanakārakā .pe. saṅghe adhikaraṇakārakā te upasaṅkamitvā evaṃ vadenti
@Footnote: 1 Ma. āpattiṃ āropetabbā. Yu. āpattiṃ ropetabbā. ito paraṃ īdisameva.
@2 Yu. ropetvā.
Mā  kho tumhe āyasmanto eso ajesi balavā balavaṃ paṭimantetha
tumhe  tena  paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā  ca
alamatthatarā  ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā
bhavissāmāti  .  tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti
uppannāni  ca  bhaṇḍanāni  bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattanti .
Saṅgho   paṇḍukalohitakānaṃ   bhikkhūnaṃ   tajjanīyakammaṃ  karoti  .
Yassāyasmato  khamati  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ime  paṇḍukalohitakā  bhikkhū  attanā  bhaṇḍanakārakā  .pe. saṅghe
adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  .pe.  saṅghe
adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ  vadenti mā kho tumhe
āyasmanto  eso  ajesi  balavā  balavaṃ paṭimantetha tumhe tena
paṇḍitatarā  ca  byattatarā  ca  bahussutatarā  ca  alamatthatarā  ca
mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā bhavissāmāti . tena
anuppannāni   ceva   bhaṇḍanāni   uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni   bhiyyobhāvāya   vepullāya  saṃvattanti  .  saṅgho
paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ  karoti  .  yassāyasmato
khamati   paṇḍukalohitakānaṃ   bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ  so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.4}  Tatiyampi  etematthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
Saṅgho  ime  paṇḍukalohitakā  bhikkhū  attanā  bhaṇḍanakārakā .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  yepi  caññe  bhikkhū  bhaṇḍanakārakā  .pe.
Saṅghe  adhikaraṇakārakā  te  upasaṅkamitvā  evaṃ vadenti mā kho
tumhe  āyasmanto  eso  ajesi  balavā  balavaṃ  paṭimantetha
tumhe tena paṇḍitatarā ca byattatarā ca bahussutatarā ca alamatthatarā
ca  mā  cassa  bhāyittha  mayaṃpi  tumhākaṃ  pakkhā bhavissāmāti .
Tena  anuppannāni  ceva  bhaṇḍanāni  uppajjanti  uppannāni  ca
bhaṇḍanāni bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti . saṅgho paṇḍukalohitakānaṃ
bhikkhūnaṃ   tajjanīyakammaṃ   karoti   .   yassāyasmato   khamati
paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammassa  karaṇaṃ  so  tuṇhassa
yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {3.5}  Kataṃ  saṅghena  paṇḍukalohitakānaṃ  bhikkhūnaṃ  tajjanīyakammaṃ
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [4]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā  kataṃ
hoti   appaṭipucchā   kataṃ  hoti  appaṭiññāya  kataṃ  hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [5]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
Kataṃ  hoti  adesanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
tajjanīyakammaṃ adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [6]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
kataṃ  hoti  asāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  anāropetvā kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [7]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  asammukhā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ   adhammakammañceva   hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [8]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭipucchā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ   adhammakammañceva   hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [9]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  appaṭiññāya
Kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  adhammakammañceva
hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [10]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  anāpattiyā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ   adhammakammañceva   hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [11]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  adesanāgāminiyā
āpattiyā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [12]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca  duvūpasantañca  desitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
   [13]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  acodetvā
Kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  adhammakammañceva  hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [14]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva  hoti  avinayakammañca  duvūpasantañca  asāretvā
kataṃ hoti adhammena kataṃ hoti vaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ   adhammakammañceva   hoti
avinayakammañca duvūpasantañca.
   [15]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva   hoti   avinayakammañca   duvūpasantañca  āpattiṃ
anāropetvā  kataṃ  hoti  adhammena  kataṃ  hoti  vaggena  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
adhammakammañceva hoti avinayakammañca duvūpasantañca.
        Adhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [16]  Tīhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā  kataṃ
hoti  paṭipucchā  kataṃ  hoti  paṭiññāya  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [17]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
Dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  āpattiyā
kataṃ  hoti  desanāgāminiyā  āpattiyā  kataṃ  hoti  adesitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  imehi  kho  bhikkhave tīhaṅgehi samannāgataṃ
tajjanīyakammaṃ dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [18]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  codetvā
kataṃ  hoti  sāretvā  kataṃ  hoti  āpattiṃ  āropetvā  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [19]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  sammukhā  kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ hoti samaggena kataṃ hoti imehi kho bhikkhave
tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ   dhammakammañceva   hoti
vinayakammañca suvūpasantañca.
   [20]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   paṭipucchā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena kataṃ hoti imehi kho
bhikkhave   tīhaṅgehi   samannāgataṃ   tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [21]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
Dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   paṭiññāya
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [22]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  āpattiyā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [23]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  desanāgāminiyā
āpattiyā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [24]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca  adesitāya
āpattiyā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena kataṃ hoti
imehi   kho   bhikkhave   tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [25]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
Dhammakammañceva  hoti  vinayakammañca  suvūpasantañca  codetvā  kataṃ
hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva  hoti
vinayakammañca suvūpasantañca.
   [26]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   sūvūpasantañca  sāretvā
kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ  dhammakammañceva
hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
   [27]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva   hoti   vinayakammañca   suvūpasantañca   āpattiṃ
āropetvā  kataṃ  hoti  dhammena  kataṃ  hoti  samaggena  kataṃ
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgataṃ  tajjanīyakammaṃ
dhammakammañceva hoti vinayakammañca suvūpasantañca.
         Dhammakamme dvādasakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 1-12. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=1&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5650              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5650              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]