ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

          Vinayapitake cullavaggassa
            pathamo bhago
           ----------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Kammakkhandhakam
   [1]  Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  . tena kho pana samayena pandukalohitaka
bhikkhu  attana  bhandanakaraka  kalahakaraka vivadakaraka bhassakaraka
sanghe   adhikaranakaraka   yepi  canne  bhikkhu  bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka te
upasankamitva evam vadenti ma kho tumhe ayasmanto [1]- ajesi
balava  balavam  patimantetha tumhe tena panditatara ca byattatara ca
bahussutatara  ca  alamatthatara  ca  ma  cassa  bhayittha  mayampi
tumhakam  pakkha  bhavissamati  . tena anuppannani ceva bhandanani
uppajjanti  uppannani  ca  bhandanani  bhiyyobhavaya  vepullaya
samvattanti . ye te bhikkhu appiccha santuttha 2- lajjino kukkuccaka
sikkhakama  te  ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama
pandukalohitaka   bhikkhu   attana   bhandanakaraka   kalahakaraka
vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe adhikaranakaraka yepi canne bhikkhu
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. eso .  2 Ma. Yu. santuttha ... sikkhakamati cattarome patha na
@dissanti.
Bhandanakaraka   kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe
adhikaranakaraka  te  upasankamitva  evam  vakkhanti ma kho tumhe
ayasmanto  eso  ajesi  balava  balavam  patimantetha  tumhe
tena  panditatara  ca  byattatara  ca  bahussutatara ca alamatthatara
ca  ma  cassa  bhayittha  mayampi  tumhakam  pakkha  bhavissamati .
Tena  anuppannani  ceva  bhandanani  uppajjanti  uppannani  ca
bhandanani  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattantiti  .  athakho  te
bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
   [2] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane bhikkhusangham
sannipatapetva  bhikkhu  patipucchi  saccam kira bhikkhave pandukalohitaka
bhikkhu   attana   bhandanakaraka   kalahakaraka   vivadakaraka
bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka yepi canne bhikkhu bhandanakaraka
kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka
te upasankamitva evam vadenti ma kho tumhe  ayasmanto eso
ajesi  balava  balavam  patimantetha  tumhe  tena  panditatara  ca
byattatara  ca  bahussutatara  ca alamatthatara ca ma cassa bhayittha
mayampi  tumhakam  pakkha  bhavissasamati  tena  anuppannani  ceva
bhandanani  uppajjanti  uppannani  ca  bhandanani  bhiyyobhavaya
vepullaya   samvattantiti   .   saccam   bhagavati   1-  .
@Footnote: 1 Yu. itisaddo na pannayati.
Vigarahi  buddho  bhagava  ananucchavikam  1- bhikkhave tesam moghapurisanam
ananulomikam  appatirupam  assamanakam  akappiyam  akaraniyam  katham  hi
nama  te  bhikkhave  moghapurisa  attana  bhandanakaraka  .pe.
Sanghe  adhikaranakaraka  yepi  canne  bhikkhu  bhandanakaraka  .pe.
Sanghe  adhikaranakaraka  te  upasankamitva  evam  vakkhanti  ma
kho  tumhe  ayasmanto  eso  ajesi  balava balavam patimantetha
tumhe  tena  panditatara  ca  byattatara  ca  bahussutatara  ca
alamatthatara  ca  ma  cassa  bhayittha  mayampi  tumhakam  pakkha
bhavissamati  tena  anuppannani  ceva  bhandanani  uppajjanti
uppannani  ca  bhandanani  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattanti
netam  bhikkhave  appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va
bhiyyobhavaya  athakhvetam  2- bhikkhave appasannanam ceva appasadaya
pasannanam ca ekaccanam annathattayati.
   [3]  Athakho bhagava pandukalohitake 3- bhikkhu anekapariyayena
vigarahitva  dubbharataya  dupposataya  mahicchataya  asantutthataya  4-
sanganikaya  kosajjassa  avannam  bhasitva  anekapariyayena subharataya
suposataya  appicchassa  santutthassa  sallekhassa  dhutassa  pasadikassa
apacayassa  viriyarambhassa  vannam  bhasitva  bhikkhunam  tadanucchavikam
@Footnote: 1 Yu. ananucchaviyam .  2 Ma. Yu. athakho tam.
@3 Ma. Yu. te . 4 Ma. Yu. asantutthiya.
Tadanulomikam  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  tenahi bhikkhave
sangho  pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammam  karotu  .  evanca
pana  bhikkhave  katabbam  .  pathamam pandukalohitaka bhikkhu codetabba
codetva saretabba saretva apatti aropetabba 1- apattim
aropetva 2- byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {3.1}  sunatu me bhante sangho ime pandukalohitaka bhikkhu
attana  bhandanakaraka  kalahakaraka  vivadakaraka  bhassakaraka
sanghe  adhikaranakaraka  yepi canne bhikkhu bhandanakaraka kalahakaraka
vivadakaraka  bhassakaraka  sanghe  adhikaranakaraka te upasankamitva
evam vadenti ma kho tumhe ayasmanto eso ajesi balava balavam
patimantetha tumhe tena panditatara ca byattatara ca bahussutatara ca
alamatthatara ca ma cassa bhayittha mayampi tumhakam pakkha bhavissamati.
Tena  anuppannani  ceva  bhandanani  uppajjanti  uppannani  ca
bhandanani  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattanti  .  yadi  sanghassa
pattakallam  sangho  pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammam kareyya .
Esa natti.
   {3.2} Sunatu me bhante sangho ime pandukalohitaka bhikkhu attana
bhandanakaraka  .pe.  sanghe  adhikaranakaraka  yepi  canne  bhikkhu
bhandanakaraka .pe. sanghe adhikaranakaraka te upasankamitva evam vadenti
@Footnote: 1 Ma. apattim aropetabba. Yu. apattim ropetabba. ito param idisameva.
@2 Yu. ropetva.
Ma  kho tumhe ayasmanto eso ajesi balava balavam patimantetha
tumhe  tena  panditatara  ca  byattatara  ca  bahussutatara  ca
alamatthatara  ca  ma  cassa  bhayittha  mayampi  tumhakam  pakkha
bhavissamati  .  tena  anuppannani  ceva  bhandanani  uppajjanti
uppannani  ca  bhandanani  bhiyyobhavaya  vepullaya  samvattanti .
Sangho   pandukalohitakanam   bhikkhunam   tajjaniyakammam  karoti  .
Yassayasmato  khamati  pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammassa  karanam
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {3.3} Dutiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho
ime  pandukalohitaka  bhikkhu  attana  bhandanakaraka  .pe. sanghe
adhikaranakaraka  yepi  canne  bhikkhu  bhandanakaraka  .pe.  sanghe
adhikaranakaraka  te  upasankamitva  evam  vadenti ma kho tumhe
ayasmanto  eso  ajesi  balava  balavam patimantetha tumhe tena
panditatara  ca  byattatara  ca  bahussutatara  ca  alamatthatara  ca
ma  cassa  bhayittha  mayampi  tumhakam  pakkha bhavissamati . tena
anuppannani   ceva   bhandanani   uppajjanti  uppannani  ca
bhandanani   bhiyyobhavaya   vepullaya  samvattanti  .  sangho
pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammam  karoti  .  yassayasmato
khamati   pandukalohitakanam   bhikkhunam  tajjaniyakammassa  karanam  so
tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {3.4}  Tatiyampi  etemattham  vadami  . sunatu me bhante
Sangho  ime  pandukalohitaka  bhikkhu  attana  bhandanakaraka .pe.
Sanghe  adhikaranakaraka  yepi  canne  bhikkhu  bhandanakaraka  .pe.
Sanghe  adhikaranakaraka  te  upasankamitva  evam vadenti ma kho
tumhe  ayasmanto  eso  ajesi  balava  balavam  patimantetha
tumhe tena panditatara ca byattatara ca bahussutatara ca alamatthatara
ca  ma  cassa  bhayittha  mayampi  tumhakam  pakkha bhavissamati .
Tena  anuppannani  ceva  bhandanani  uppajjanti  uppannani  ca
bhandanani bhiyyobhavaya vepullaya samvattanti . sangho pandukalohitakanam
bhikkhunam   tajjaniyakammam   karoti   .   yassayasmato   khamati
pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammassa  karanam  so  tunhassa
yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {3.5}  Katam  sanghena  pandukalohitakanam  bhikkhunam  tajjaniyakammam
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [4]  Tihi  bhikkhave  angehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  asammukha  katam
hoti   appatipuccha   katam  hoti  appatinnaya  katam  hoti
imehi   kho   bhikkhave   tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [5]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  anapattiya
Katam  hoti  adesanagaminiya  apattiya  katam  hoti  desitaya
apattiya  katam  hoti  imehi  kho  bhikkhave tihangehi samannagatam
tajjaniyakammam adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [6]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  acodetva
katam  hoti  asaretva  katam  hoti  apattim  anaropetva katam
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [7]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva   hoti   avinayakammanca  duvupasantanca  asammukha
katam hoti adhammena katam hoti vaggena katam hoti imehi kho bhikkhave
tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam   adhammakammanceva   hoti
avinayakammanca duvupasantanca.
   [8]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  appatipuccha
katam hoti adhammena katam hoti vaggena katam hoti imehi kho bhikkhave
tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam   adhammakammanceva   hoti
avinayakammanca duvupasantanca.
   [9]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  appatinnaya
Katam  hoti  adhammena  katam  hoti  vaggena katam hoti imehi kho
bhikkhave   tihangehi   samannagatam  tajjaniyakammam  adhammakammanceva
hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [10]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  anapattiya
katam hoti adhammena katam hoti vaggena katam hoti imehi kho bhikkhave
tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam   adhammakammanceva   hoti
avinayakammanca duvupasantanca.
   [11]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  adesanagaminiya
apattiya  katam  hoti  adhammena  katam  hoti  vaggena katam hoti
imehi   kho   bhikkhave   tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [12]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva   hoti   avinayakammanca  duvupasantanca  desitaya
apattiya  katam  hoti  adhammena  katam  hoti  vaggena katam hoti
imehi   kho   bhikkhave   tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
   [13]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  acodetva
Katam  hoti  adhammena  katam  hoti  vaggena katam hoti imehi kho
bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  adhammakammanceva  hoti
avinayakammanca duvupasantanca.
   [14]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva  hoti  avinayakammanca  duvupasantanca  asaretva
katam hoti adhammena katam hoti vaggena katam hoti imehi kho bhikkhave
tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam   adhammakammanceva   hoti
avinayakammanca duvupasantanca.
   [15]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
adhammakammanceva   hoti   avinayakammanca   duvupasantanca  apattim
anaropetva  katam  hoti  adhammena  katam  hoti  vaggena  katam
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
adhammakammanceva hoti avinayakammanca duvupasantanca.
        Adhammakamme dvadasakam nitthitam.
   [16]  Tihi  bhikkhave  angehi  samannagatam  tajjaniyakammam
dhammakammanceva  hoti  vinayakammanca  suvupasantanca  sammukha  katam
hoti  patipuccha  katam  hoti  patinnaya  katam  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  dhammakammanceva
hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [17]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
Dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca  apattiya
katam  hoti  desanagaminiya  apattiya  katam  hoti  adesitaya
apattiya  katam  hoti  imehi  kho  bhikkhave tihangehi samannagatam
tajjaniyakammam dhammakammanceva hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [18]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca  codetva
katam  hoti  saretva  katam  hoti  apattim  aropetva  katam
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
dhammakammanceva hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [19]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva  hoti  vinayakammanca  suvupasantanca  sammukha  katam
hoti  dhammena  katam hoti samaggena katam hoti imehi kho bhikkhave
tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam   dhammakammanceva   hoti
vinayakammanca suvupasantanca.
   [20]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca   patipuccha
katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena katam hoti imehi kho
bhikkhave   tihangehi   samannagatam   tajjaniyakammam  dhammakammanceva
hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [21]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
Dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca   patinnaya
katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena  katam  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  dhammakammanceva
hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [22]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca  apattiya
katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena  katam  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  dhammakammanceva
hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [23]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva  hoti  vinayakammanca  suvupasantanca  desanagaminiya
apattiya  katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena katam hoti
imehi   kho   bhikkhave   tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
dhammakammanceva hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [24]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca  adesitaya
apattiya  katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena katam hoti
imehi   kho   bhikkhave   tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
dhammakammanceva hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [25]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
Dhammakammanceva  hoti  vinayakammanca  suvupasantanca  codetva  katam
hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena  katam  hoti  imehi  kho
bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  dhammakammanceva  hoti
vinayakammanca suvupasantanca.
   [26]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca  saretva
katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena  katam  hoti  imehi
kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam  dhammakammanceva
hoti vinayakammanca suvupasantanca.
   [27]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatam tajjaniyakammam
dhammakammanceva   hoti   vinayakammanca   suvupasantanca   apattim
aropetva  katam  hoti  dhammena  katam  hoti  samaggena  katam
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatam  tajjaniyakammam
dhammakammanceva hoti vinayakammanca suvupasantanca.
         Dhammakamme dvadasakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 1-12. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=1&items=27              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5650              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5650              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]