ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [200] Tihi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno akankhamano
sangho  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  kareyya bhandanakarako
hoti   kalahakarako   vivadakarako   bhassakarako   sanghe
Adhikaranakarako  balo  hoti  abyatto  apattibahulo  anapadano
gihisamsattho  viharati  ananulomikehi  gihisamsaggehi  imehi kho bhikkhave
tihangehi  samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano  sangho  apattiya
adassane ukkhepaniyakammam kareyya.
   [201]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa bhikkhuno
akankhamano  sangho  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam kareyya
adhisile  silavipanno  hoti  ajjhacare  acaravipanno  hoti
atiditthiya  ditthivipanno  hoti  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi
samannagatassa  bhikkhuno  akankhamano  sangho  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammam kareyya.
   [202]  Aparehipi  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa bhikkhuno
akankhamano  sangho  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam kareyya
buddhassa  avannam  bhasati  dhammassa  avannam  bhasati  sanghassa
avannam  bhasati  imehi  kho  bhikkhave  tihangehi  samannagatassa
bhikkhuno  akankhamano  sangho  apattiya  adassane ukkhepaniyakammam
kareyya.
   [203]  Tinnam bhikkhave bhikkhunam akankhamano sangho apattiya
adassane  ukkhepaniyakammam  kareyya eko bhandanakarako hoti .pe.
Sanghe   adhikaranakarako   eko   balo   hoti  abyatto
apattibahulo  anapadano  eko  gihisamsattho  viharati  ananulomikehi
Gihisamsaggehi  imesam  kho  bhikkhave  tinnam  bhikkhunam  akankhamano
sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya.
   [204]  Aparesampi bhikkhave tinnam bhikkhunam akankhamano sangho
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  kareyya  eko  adhisile
silavipanno  hoti  eko  ajjhacare  acaravipanno hoti eko
atiditthiya  ditthivipanno  hoti  imesam  kho  bhikkhave tinnam bhikkhunam
akankhamano sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya.
   [205]  Aparesampi bhikkhave tinnam bhikkhunam akankhamano sangho
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  kareyya  eko  buddhassa
avannam  bhasati  eko  dhammassa  avannam  bhasati  eko  sanghassa
avannam  bhasati  imesam  kho  bhikkhave  tinnam  bhikkhunam akankhamano
sangho apattiya adassane ukkhepaniyakammam kareyya.
     Apattiya adassane ukkhepaniyakamme akankhamanacchakkam nitthitam.
   [206] Apattiya adassane ukkhepaniyakammakatena bhikkhave bhikkhuna
samma  vattitabbam  .  tatrayam  sammavattana  na  upasampadetabbam
na  nissayo  databbo  na  samanero  upatthapetabbo  na
bhikkhunovadakasammati   saditabba   sammatenapi   bhikkhuniyo   na
ovaditabba  yaya  apattiya  sanghena  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammam  katam hoti sa apatti na apajjitabba anna va
tadisika  tato  va  papitthatara  kammam na garahitabbam kammika na
Garahitabba  na  pakatattassa  bhikkhuno abhivadanam paccutthanam anjalikammam
samicikammam   asanabhiharo  seyyabhiharo  padodakam  padapitham
padakathalikam   pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammam  saditabbam
na  pakatatto  bhikkhu  silavipattiya  anuddhamsitabbo na acaravipattiya
anuddhamsitabbo  na  ditthivipattiya  anuddhamsitabbo  na  ajivavipattiya
anuddhamsitabbo  na  bhikkhu  bhikkhuhi  bhedetabba  1-  na  gihiddhajo
dharetabbo  na  titthiyaddhajo  dharetabbo  na  titthiya sevitabba
bhikkhu  sevitabba  bhikkhusikkha sikkhitabba 2- na pakatattena bhikkhuna
saddhim  ekacchanne  avase  vatthabbam  na  ekacchanne anavase
vatthabbam  na  ekacchanne  avase  va  anavase va vatthabbam
pakatattam  bhikkhum  disva  asana  vutthatabbam  na  pakatatto  bhikkhu
asadetabbo  anto  va  bahi  va  na  pakatattassa  bhikkhuno
uposatho  thapetabbo  na  pavarana  thapetabba  na  savacaniyam
katabbam  na  anuvado  patthapetabbo  na  okaso  karetabbo
na codetabbo na saretabbo na bhikkhu bhikkhuhi sampayojetabbanti .
Apattiya adassane ukkhepaniyakamme tecattalisavattam nitthitam.
   [207] Atha kho sangho channassa bhikkhuno apattiya adassane
ukkhepaniyakammam  akasi asambhogam sanghena . so sanghena apattiya
adassane  ukkhepaniyakammakato  tamha  avasa  annam  avasam
agamasi  tattha bhikkhu neva abhivadesum na  paccutthesum na anjalikammam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. na bhikkhu bhikkhuhi bhedetabbo .  2 Ma. Yu. bhikkhusikkhaya
@sikkhitabbam. ito param idisameva.
Na samicikammam akamsu na sakkarimsu na garukarimsu 1- na manesum na pujesum.
So  bhikkhuhi  asakkariyamano agarukariyamano amaniyamano apujiyamano
asakkarakato  2-  tamhapi avasa annam avasam agamasi tatthapi
bhikkhu  neva  abhivadesum na paccutthesum na anjalikammam na samicikammam
akamsu na sakkarimsu na garukarimsu 1- na manesum na pujesum. So bhikkhuhi
asakkariyamano agarukariyamano amaniyamano apujiyamano asakkarakato 2-
tamhapi  avasa  annam  avasam  agamasi  tatthapi  bhikkhu  neva
abhivadesum  na  paccutthesum  na  anjalikammam  na  samicikammam  akamsu
na sakkarimsu na garukarimsu 1- na manesum na pujesum.
   {207.1} So bhikkhuhi asakkariyamano agarukariyamano amaniyamano
apujiyamano  asakkarakato  2-  punadeva  kosambim  paccagacchi so
samma  vattati  lomam  pateti nettharam vattati bhikkhu upasankamitva
evam  vadeti  aham  avuso  sanghena  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammakato  samma  vattami  lomam  patemi  nettharam
vattami  kathannu  kho  maya  patipajjitabbabanti  .  te 3- bhikkhu
bhagavato  etamattham  arocesum  .  tenahi bhikkhave sangho channassa
bhikkhuno apattiya adassane ukkhepaniyakammam patippassambhetu.
   [208] Pancahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya
adassane   ukkhepaniyakammam  na  patippassambhetabbam  upasampadeti
@Footnote: 1 Ma. garum. karimsu. ito param sabbattha natabbam. 2 Ma. Yu. asakkarapakato. ito
@paramsabbattha natabbam .  3 Po. Ma. Yu. teti na dissati.
Nissayam  deti  samaneram  upatthapeti  bhikkhunovadakasammatim  sadiyati
sammatopi  bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na
patippassambhetabbam.
   [209]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na  patippassambhetabbam  yaya
apattiya  sanghena  apattiya  adassane ukkhepaniyakammam katam hoti
tam  apattim  apajjati  annam  va  tadisikam tato va papitthataram
kammam  garahati  kammike  garahati  imehi  kho  bhikkhave pancahangehi
samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na
patippassambhetabbam.
   [210]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   na  patippassambhetabbam
pakatattassa  bhikkhuno  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam
asanabhiharam   sadiyati   imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na
patippassambhetabbam.
   [211]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   na  patippassambhetabbam
pakatattassa  bhikkhuno  seyyabhiharam  padodakam  padapitham  padakathalikam
Pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammam  sadiyati  imehi  kho
bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam.
   [212]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na  patippassambhetabbam pakatattam
bhikkhum silavipattiya anuddhamseti acaravipattiya anuddhamseti ditthivipattiya
anuddhamseti   ajivavipattiya   anuddhamseti  bhikkhu  1-  bhikkhuhi
bhedeti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa bhikkhuno
apattiya adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam.
   [213]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na  patippassambhetabbam gihiddhajam
dhareti titthiyaddhajam dhareti titthiye sevati bhikkhu na sevati bhikkhusikkhaya
na  sikkhati  imehi  kho  bhikkhave pancangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya adassane ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam.
   [214]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   na  patippassambhetabbam
pakatattena  bhikkhuna  saddhim  ekacchanne avase vasati ekacchanne
anavase  vasati  ekacchanne  avase va anavase va vasati
pakatattam  bhikkhum  disva  asana  na  vutthati  pakatattam  bhikkhum
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhum. ito param idisameva.
Asadeti  anto  va  bahi va imehi kho bhikkhave pancahangehi
samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  na
patippassambhetabbam.
   [215] Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya
adassane  ukkhepaniyakammam  na  patippassambhetabbam  pakatattassa bhikkhuno
uposakam  thapeti  pavaranam  thapeti savacaniyam karoti anuvadam patthapeti
okasam kareti codeti sareti bhikkhu bhikkhuhi sampayojeti imehi kho
bhikkhave  atthahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammam na patippassambhetabbam.
   Apattiya  adassane  ukkhepaniyakamme  na  patippassambhetabba-
tecattalisakam nitthitam.
   [216] Pancahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya
adassane   ukkhepaniyakammam  patippassambhetabbam  na  upasampadeti
na  nissayam  deti  na  samaneram upatthapeti na bhikkhunovadakasammatim
sadiyati  sammatopi  bhikkhuniyo  na  ovadati  imehi  kho  bhikkhave
pancahangehi   samannagatassa   bhikkhuno   apattiya   adassane
ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam.
   [217]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane  ukkhepaniyakammam  patippassambhetabbam  yaya
apattiya  sanghena  apattiya  adassane ukkhepaniyakammam katam hoti
Tam  apattim  na apajjati annam va tadisikam tato va papitthataram
kammam  na  garahati  kammike  na  garahati  imehi  kho  bhikkhave
pancahangehi   samannagatassa   bhikkhuno   apattiya   adassane
ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam.
   [218]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   patippassambhetabbam  na
pakatattassa  bhikkhuno  abhivadanam  paccutthanam  anjalikammam  samicikammam
asanabhiharam   sadiyati   imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhetabbam.
   [219]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   patippassambhetabbam  na
pakatattassa  bhikkhuno  seyyabhiharam  padodakam  padapitham  padakathalikam
pattacivarapatiggahanam  nahane  pitthiparikammam  sadiyati  imehi  kho
bhikkhave  pancahangehi  samannagatassa  bhikkhuno  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammam patippassambhetabbam.
   [220]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  patippassambhetabbam na pakatattam
bhikkhum  silavipattiya  anuddhamseti  na  acaravipattiya  anuddhamseti
na  ditthivipattiya  anuddhamseti  na  ajivavipattiya  anuddhamseti  na
Bhikkhu  bhikkhuhi  bhedeti  imehi  kho  bhikkhave  pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhetabbam.
   [221]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  patippassambhetabbam  na gihiddhajam
dhareti  na  titthiyaddhajam  dhareti  na titthiye sevati bhikkhu sevati
bhikkhusikkhaya   sikkhati   imehi   kho   bhikkhave  pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhetabbam.
   [222]  Aparehipi  bhikkhave pancahangehi samannagatassa bhikkhuno
apattiya   adassane   ukkhepaniyakammam   patippassambhetabbam  na
pakatattena bhikkhuna saddhim ekacchanne avase vasati na ekacchanne
anavase vasati na ekacchanne avase va anavase va vasati
pakatattam  bhikkhum  disva  asana  vutthati  na  pakatattam  bhikkhum
asadeti  anto  va  bahi va imehi kho bhikkhave pancahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhetabbam.
   [223] Atthahi bhikkhave angehi samannagatassa bhikkhuno apattiya
adassane   ukkhepaniyakammam   patippassambhetabbam   na  pakatattassa
bhikkhuno  uposatham  thapeti  na  pavaranam  thapeti na savacaniyam karoti
Na  anuvadam  patthapeti na okasam kareti na codeti na sareti
na  bhikkhu  bhikkhuhi  sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave atthahangehi
samannagatassa   bhikkhuno   apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam
patippassambhetabbam.
   Apattiya   adassane  ukkhepaniyakamme  patippassambhetabba-
tecattalisakam nitthitam.
   [224]  Evanca  pana  bhikkhave  patippassambhetabbam  . tena
bhikkhave  channena  bhikkhuna  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham  bhante  sanghena
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammakato  samma  vattami  lomam
patemi  nettharam  vattami  apattiya  adassane ukkhepaniyakammassa
patippassaddhim  yacamiti  .  dutiyampi  yacitabba  .  tatiyampi
yacitabba. Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {224.1} sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghena
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho channassa
bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  patippassambheyya .
Esa natti.
   {224.2} Sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghena
apattiya adassane ukkhepaniyakammakato
Samma  vattati  lomam pateti nettharam vattati apattiya adassane
ukkhepaniyakammassa   patippassaddhim  yacati  .  sangho  channassa
bhikkhuno  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammam  patippassambheti .
Yassayasmato  khamati  channassa  bhikkhuno  apattiya  adassane
ukkhepaniyakammassa  patippassaddhi  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya.
   {224.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .  sunatu  me  bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghena
apattiya  adassane  ukkhepaniyakammakato  samma  vattati  lomam
pateti  nettharam  vattati  apattiya  adassane  ukkhepaniyakammassa
patippassaddhim  yacati  .  sangho  channassa  bhikkhuno  apattiya
adassane   ukkhepaniyakammam  patippassambheti  yassayasmato  khamati
channassa   bhikkhuno   apattiya   adassane   ukkhepaniyakammassa
patippassaddhi so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {224.4}  Patippassaddham  sanghena  channassa bhikkhuno apattiya
adassane  ukkhepaniyakammam  khamati  sanghassa tasma tunhi . evametam
dharayamiti.
   Apattiya adassane ukkhepaniyakammam pancamam nitthitam 1-.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 80-91. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=1642&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=1642&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=200&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=10              Contents of The Tipitaka Volume 6 http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com