ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

               Samuccayakkhandhakaṃ
   [377] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena āyasmā
udāyi  1-  ekaṃ  āpattiṃ  āpanno hoti sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  .  so bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ āvuso ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho mayā
paṭipajjitabbanti  .  te  bhikkhū  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Tenahi  bhikkhave  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ detu.
   [378] Evañca pana bhikkhave dātabbaṃ . Tena bhikkhave udāyinā
bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ karitvā vuḍḍhānaṃ
bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā
evamassa  vacanīyo  ahaṃ  bhante  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
yācāmi  .  ahaṃ  bhante  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  dutiyampi  sohaṃ bhante 2- saṅghaṃ ekissā
@Footnote: 1 Ma. sabbavāre udāyī .  2 Ma. Yu. dutiyampi bhante.
Āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  yācāmi  . ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  tatiyampi  sohaṃ bhante 1- saṅghaṃ ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ yācāmīti.
   [379] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {379.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho udāyissa bhikkhuno
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
chārattaṃ mānattaṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {379.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  yācati  .  saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ deti .
Yassāyasmato khamati udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattassa  dānaṃ  so
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatiyampi bhante.
Tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {379.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ayaṃ  udāyi  bhikkhu  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācati  . saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {379.4}  Tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi . suṇātu me bhante
saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yācati  . saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  deti  .  yassāyasmato  khamati
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattassa  dānaṃ  so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {379.5}  Dinnaṃ  saṅghena  udāyissa  bhikkhuno  ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   appaṭicchannāya
chārattaṃ  mānattaṃ  khamati  saṅghassa  tasmā  tuṇhī  .  evametaṃ
Dhārayāmīti.
   [380]  So  ciṇṇamānatto  bhikkhūnaṃ  ārocesi ahaṃ āvuso
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭichannaṃ  sohaṃ
saṅghaṃ  ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
channāya chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ tassa me saṅgho ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
adāsi  sohaṃ  ciṇṇamānatto  kathaṃ  nu kho mayā paṭipajjitabbanti .
Te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Tenahi bhikkhave saṅgho udāyiṃ
bhikkhuṃ abbhetu.
   [381]  Evañca  pana bhikkhave abbhetabbo . tena bhikkhave
udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ yāciṃ . tassa me saṅgho ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .
Sohaṃ  bhante  ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācāmi  .  ahaṃ
bhante  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
Sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yāciṃ . tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  adāsi  .  sohaṃ  ciṇṇamānatto  dutiyampi  bhante  saṅghaṃ
abbhānaṃ  yācāmi  . ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ   appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ
yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  sohaṃ
ciṇṇamānatto tatiyampi bhante saṅghaṃ abbhānaṃ yācāmīti.
   [382] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {382.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ
mānattaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ adāsi .
So  ciṇṇamānatto  saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheyya. Esā ñatti.
   {382.2}  Suṇātu  me  bhante  saṅgho  ayaṃ udāyi bhikkhu
ekaṃ    āpattiṃ    āpajji    sañcetanikaṃ    sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ    so    saṅghaṃ    ekissā    āpattiyā
Sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya chārattaṃ mānattaṃ yāci .
Saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so
ciṇṇamānatto  saṅghaṃ  abbhānaṃ  yācati  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ
abbheti  .  yassāyasmato  khamati  udāyissa  bhikkhuno abbhānaṃ so
tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {382.3} Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ayaṃ  udāyi  bhikkhu  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so  ciṇṇamānatto
saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti. Yassāyasmato
khamati  udāyissa  bhikkhuno  abbhānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so
bhāseyya.
   {382.4}  Tatiyampi  etamatthaṃ  vadāmi . suṇātu me bhante
saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  yāci  .  saṅgho
udāyissa  bhikkhuno  ekissā  āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  chārattaṃ  mānattaṃ  adāsi  .  so  ciṇṇamānatto
Saṅghaṃ abbhānaṃ yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ abbheti. Yassāyasmato
khamati  udāyissa  bhikkhuno  abbhānaṃ  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so  bhāseyya . abbhīto 1- saṅghena udāyi bhikkhu khamati saṅghassa
tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 160-166. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3244              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3244              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=377&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=377              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=6047              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=6047              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]