ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [383] Tena kho pana samayena ayasma udayi ekam apattim
apanno  hoti  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam  .  so
bhikkhunam  arocesi  aham  avuso ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  ekahapaticchannam  katham  nu  kho maya patipajjitabbanti .
Te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya ekahaparivasam detu.
   [384] Evanca pana bhikkhave databbo. Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  ekahapaticchannam  soham bhante sangham ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhito.
   [385] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {385.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam  yacati  .  yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya ekahaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {385.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  yacati  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  deti  .  yassayasmato  khamati
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasassa  danam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {385.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
Sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
deti  . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  ekahaparivasassa
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {385.4} Dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  ekahaparivaso
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [386]  So  parivutthaparivaso bhikkhunam arocesi aham avuso
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam
soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  yacim tassa me sangho ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam  adasi  soham  parivutthaparivaso  katham  nu kho maya
patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi
bhikkhave  sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam detu.
   [387] Evanca pana bhikkhave databbam . Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
Sukkavisatthim  ekahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
yacim  .  tassa  me  sangho  ekissa  apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  adasi  .  soham
bhante  1- parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yacamiti .
Dutiyampi yacitabbam tatiyampi yacitabbam.
   [388] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {388.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yacati .
Yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam
dadeyya. Esa natti.
   {388.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji
sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya
@Footnote: 1 Yu. bhanteti natthi.
Sukkavisatthiya  ekahaparicchannaya  ekahaparivasam  yaci  .  sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  adasi  .  so parivutthaparivaso
sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya
charattam   manattam  yacati  .  sangho  udayissa  bhikkhuno
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya ekahapaticchannaya
charattam  manattam  deti  .  yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya ekahapaticchannaya
charattam  manattassa  danam  so  tunhassa  yassa  nakkhamati  so
bhaseyya.
   {388.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami . sunatu me  bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam manattam yacati . sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  charattam  manattam  deti  . yassayasmato khamati
udayissa      bhikkhuno     ekissa     apattiya
Sancetanikaya  sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattassa
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {388.4} Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [389]  So  cinnamanatto  bhikkhunam  arocesi aham avuso
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam
soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  yacim tassa me sangho ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam adasi soham parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam
yacim  tassa  me  sangho  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  adasi  soham
cinnamanatto  katham  nu  kho  maya  patipajjitabbanti  .  te
bhikkhu  bhagavato  etamattham  arocesum  .  tenahi  bhikkhave sangho
udayim bhikkhum abbhetu.
   [390] Evanca pana bhikkhave abbhetabbo. Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
Evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  ekahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
yacim  .  tassa  me  sangho  ekissa  apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  adasi  .  soham
parivutthaparivaso   sangham   ekissa   apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yacim .
Tassa  me  sangho  ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya charattam manattam adasi.
   {390.1} Soham bhante cinnamanatto sangham abbhanam yacami 1- .pe.
Dutiyampi bhante sangham abbhanam yacami . aham bhante ekam apattim
apajjim  sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yacim . Tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  adasi  .  soham
parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yacim  .  tassa me sangho
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya ekahapaticchannaya
charattam manattam adasi . soham cinnamanatto tatiyampi bhante sangham
abbhanam yacamiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. yacamiti.
   [391] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {391.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yaci .
Sangho  udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam  adasi . so
cinnamanatto  sangham  abbhanam  yacati  .  yadi  sanghassa pattakallam
sangho udayim bhikkhum abbheyya. Esa natti.
   {391.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  yaci  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  ekahaparivasam  adasi  .  so parivutthaparivaso
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  charattam  manattam  yaci  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
Ekahapaticchannaya  charattam  manattam  adasi  . so cinnamanatto
sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato
khamati   udayissa   bhikkhuno  abbhanam  so  tunhassa  yassa
nakkhamati so bhaseyya.
   {391.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya
ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahaparicchannaya  ekahaparivasam
adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  ekahapaticchannaya  charattam  manattam yaci . sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya  charattam  manattam  adasi  . so cinnamanatto
sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato
khamati  udayissa  bhikkhuno  abbhanam so tunhassa yassa nakkhamati so
bhaseyya.
   {391.4}  Abbhito  sanghena  udayi  bhikkhu  khamati  sanghassa
tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [392] Tena kho pana samayena ayasma udayi bhikkhu 2- ekam
apattim  apanno  hoti  sancetanikam  sukkavisatthim  dvihapaticchannam
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuti natthi.
Tihapaticchannam  catuhapaticchannam  pancahapaticchannam  .  so  bhikkhunam
arocesi  aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim    dvihapaticchannam    tihapaticchannam    catuhapaticchannam
pancahapaticchannam  katham  nu  kho  maya patipajjitabbanti . te bhikkhu
bhagavato  etamattham  arocesum  . tenahi bhikkhave sangho udayissa
bhikkhuno   ekisasa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya pancahaparivasam detu.
   [393]  Evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
udayina  bhikkhuna  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante ekam apattim apajjim
sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  bhante  sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam   yacamiti  .  dutiyampi  yacitabbo  tatiyampi
yacitabbo.
   [394] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {394.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  so  sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho
Udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya pancahaparivasam dadeyya. Esa natti.
   {394.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  so  sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  yacati  .  sangho  udayissa  bhikkhuno  ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  deti  .  yassayasmato  khamati  udayissa  bhikkhuno
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {394.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  so  sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
deti  . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  pancahaparivasassa
danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {394.4}     Dinno     sanghena     udayissa
Bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivaso   khamati   sanghassa  tasma
tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 166-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3369&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3369&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=383&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=23              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]