ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [383] Tena kho pana samayena ayasma udayi ekam apattim
apanno  hoti  sancetanikam  sukkavisatthim  ekahapaticchannam  .  so
bhikkhunam  arocesi  aham  avuso ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  ekahapaticchannam  katham  nu  kho maya patipajjitabbanti .
Te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho
udayissa  bhikkhuno  ekissa  apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
ekahapaticchannaya ekahaparivasam detu.
   [384] Evanca pana bhikkhave databbo. Tena bhikkhave udayina
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  ekahapaticchannam  soham bhante sangham ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   ekahapaticchannaya  ekahaparivasam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. abbhito.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page167.

[385] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {385.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam dadeyya. Esa natti. {385.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {385.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page168.

Sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {385.4} Dinno sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivaso khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. [386] So parivutthaparivaso bhikkhunam arocesi aham avuso ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacim tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi soham parivutthaparivaso katham nu kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam detu. [387] Evanca pana bhikkhave databbam . Tena bhikkhave udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page169.

Sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacim . tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . soham bhante 1- parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacamiti . Dutiyampi yacitabbam tatiyampi yacitabbam. [388] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {388.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacati . Yadi sanghassa pattakallam sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam dadeyya. Esa natti. {388.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya @Footnote: 1 Yu. bhanteti natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page170.

Sukkavisatthiya ekahaparicchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {388.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page171.

Sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {388.4} Dinnam sanghena udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. [389] So cinnamanatto bhikkhunam arocesi aham avuso ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacim tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi soham parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacim tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam adasi soham cinnamanatto katham nu kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho udayim bhikkhum abbhetu. [390] Evanca pana bhikkhave abbhetabbo. Tena bhikkhave udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page172.

Evamassa vacaniyo aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacim . tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . soham parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacim . Tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam adasi. {390.1} Soham bhante cinnamanatto sangham abbhanam yacami 1- .pe. Dutiyampi bhante sangham abbhanam yacami . aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam soham sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yacim . Tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . soham parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yacim . tassa me sangho ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam adasi . soham cinnamanatto tatiyampi bhante sangham abbhanam yacamiti. @Footnote: 1 Ma. Yu. yacamiti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page173.

[391] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {391.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yaci . Sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam adasi . so cinnamanatto sangham abbhanam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho udayim bhikkhum abbheyya. Esa natti. {391.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page174.

Ekahapaticchannaya charattam manattam adasi . so cinnamanatto sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {391.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim ekahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya ekahaparivasam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahaparicchannaya ekahaparivasam adasi . so parivutthaparivaso sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya ekahapaticchannaya charattam manattam adasi . so cinnamanatto sangham abbhanam yacati . sangho udayim bhikkhum abbheti. Yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno abbhanam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {391.4} Abbhito sanghena udayi bhikkhu khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti. [392] Tena kho pana samayena ayasma udayi bhikkhu 2- ekam apattim apanno hoti sancetanikam sukkavisatthim dvihapaticchannam @Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhuti natthi.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page175.

Tihapaticchannam catuhapaticchannam pancahapaticchannam . so bhikkhunam arocesi aham avuso ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim dvihapaticchannam tihapaticchannam catuhapaticchannam pancahapaticchannam katham nu kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho udayissa bhikkhuno ekisasa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam detu. [393] Evanca pana bhikkhave databbo . tena bhikkhave udayina bhikkhuna sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam bhikkhunam pade vanditva ukkutikam nisiditva anjalim paggahetva evamassa vacaniyo aham bhante ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam soham bhante sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yacamiti . dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo. [394] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo {394.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yacati . yadi sanghassa pattakallam sangho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page176.

Udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam dadeyya. Esa natti. {394.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {394.3} Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham vadami . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam yacati . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasam deti . yassayasmato khamati udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya. {394.4} Dinno sanghena udayissa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page177.

Bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya pancahapaticchannaya pancahaparivaso khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 166-177. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3369&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3369&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=383&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=23              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]