ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [395] So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ . so bhikkhūnaṃ ārocesi ahaṃ āvuso ekaṃ
āpattiṃ   āpajjiṃ   sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ   pañcāhapaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho mayā
paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi
bhikkhave  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā    appaṭicchannāya    mūlāya
paṭikassatu.
   [396]  Evañca  pana bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo . tena
bhikkhave  udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ
Ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāha-
parivāsaṃ  adāsi  .  sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ   sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante
saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācāmīti  . dutiyampi yācitabbā
tatiyampi yācitabbā.
   [397] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {397.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho udāyiṃ
bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.
   {397.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .
So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  . saṅgho
udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassati  .  yassāyasmato khamati udāyissa
bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanā  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {397.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  .pe.  tatiyampi
etamatthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu
ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
So  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ
antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassati  .  yassāyasmato  khamati  udāyissa  bhikkhuno
antarā   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanā  so  tuṇhassa  yassa  nakkhamati
so bhāseyya.
   {397.4}  Paṭikassito saṅghena udāyi bhikkhu antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya 1-
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [398] So parivutthaparivāso mānattāraho antarā ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  .  so  bhikkhūnaṃ
ārocesi  ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
@Footnote: 1 ito paraṃ paṭikassanantipi paṭikassanātipi pāṭho aññesu potthakesu yebhuyyena
@dissati ṭhapetvā pālimttakavinayavinicchayaṃ. yadi paṭikassananti padaṃ paṭikassitoti
@pade kiriyāvisesanaṃ siyā taṃ abbhito saṅghena udāyi bhikkhūti abbhānapāliyā na
@sameti ettha abbhitoti padassa nikkiriyāvisesanattā. yadi paṭikassanāti padaṃ
@khamatīti pade kattāti gahetabbaṃ taṃ na yujjati aññesu kammesu khamatīti padassa kattuno
@adissamānarūpabhūtapbbattā. tasmā so dubbidho pāṭho ayuttarūpoyeva.
Sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ yāciṃ
tassa  me  saṅgho  ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ   adāsi  sohaṃ  parivasanto
antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ
sohaṃ  saṅghaṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  sohaṃ  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ appaṭicchannaṃ kathaṃ nu
kho mayā paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Tenahi  bhikkhave  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassatu.
   [399] Evañca pana bhikkhave mūlāya 1- paṭikassitabbo. Tena
bhikkhave  udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā
añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
pañcāhaparivāsaṃ  yāciṃ  .  tassa  me  saṅgho ekissā āpattiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. mūlāyāti natthi.
Sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya  pañcāhaparivāsaṃ
adāsi . sohaṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā appaṭicchannāya mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ .
Taṃ maṃ saṅgho antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya   mūlāya  paṭikassi  .  sohaṃ  parivutthaparivāso
mānattāraho  antarā  ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
appaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yācāmīti. Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [400] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {400.1}  suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ   āpajji   sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ   pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ   yāci   .   saṅgho
udāyissa   bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ  adāsi  .
So  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā  ekissā āpattiyā
sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yāci  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
Sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi .
So  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ  so  saṅghaṃ  antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  udāyiṃ
bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
appaṭicchannāya mūlāya paṭikasseyya. Esā ñatti.
   {400.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ   āpajji   sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ   pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya   pañcāhaparivāsaṃ   yāci   .   saṅgho
udāyissa   bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā      pañcāhapaṭicchannāya      pañcāhaparivāsaṃ
adāsi  .  so  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji
sañcetanikaṃ   sukkavisaṭṭhiṃ   appaṭicchannaṃ   so  saṅghaṃ  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā
āpattiyā    sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā   appaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassi  .  so  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  appaṭicchannaṃ
so   saṅghaṃ   antarā   ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā     appaṭicchannāya     mūlāya    paṭikassanaṃ
Yācati  .  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassati .
Yassāyasmato  khamati  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanā
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {400.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi .pe.
   {400.4}  Paṭikassito saṅghena udāyi bhikkhu antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  appaṭicchannāya  mūlāya 1-
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 177-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3594              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3594              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=395&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=24              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]