ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [395] So parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam
sukkavisatthim appaticchannam . so bhikkhunam arocesi aham avuso ekam
apattim   apajjim   sancetanikam   sukkavisatthim   pancahapaticchannam
soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yacim tassa me sangho ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  adasi  soham  parivasanto  antara  ekam  apattim
apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  katham  nu  kho maya
patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum . tenahi
bhikkhave  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya    sukkavisatthiya    appaticchannaya    mulaya
patikassatu.
   [396]  Evanca  pana bhikkhave mulaya patikassitabbo . tena
bhikkhave  udayina  bhikkhuna  sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante ekam apattim
apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  sangham
Ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  yacim  .  tassa  me  sangho ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   pancaha-
parivasam  adasi  .  soham  parivasanto  antara  ekam apattim
apajjim   sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  soham  bhante
sangham  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacamiti  . dutiyampi yacitabba
tatiyampi yacitabba.
   [397] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {397.1} sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  yaci  .  sangho  udayissa  bhikkhuno  ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  adasi  .  so  parivasanto antara ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassanam  yacati  . yadi sanghassa pattakallam sangho udayim
bhikkhum  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa natti.
   {397.2} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim apajji
sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam so sangham ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   pancahaparivasam  adasi  .
So parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  so  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacati  . sangho
udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassati  .  yassayasmato khamati udayissa
bhikkhuno  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassana  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {397.3}  Dutiyampi  etamattham  vadami  .pe.  tatiyampi
etamattham  vadami  . sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu
ekam  apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam
so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  yaci  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  pancahaparivasam  adasi  .  so  parivasanto
antara  ekam  apattim  apajji sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
So  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacati  .  sangho udayim bhikkhum
antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya
mulaya  patikassati  .  yassayasmato  khamati  udayissa  bhikkhuno
antara   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassana  so  tunhassa  yassa  nakkhamati
so bhaseyya.
   {397.4}  Patikassito sanghena udayi bhikkhu antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya 1-
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [398] So parivutthaparivaso manattaraho antara ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  .  so  bhikkhunam
arocesi  aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
@Footnote: 1 ito param patikassanantipi patikassanatipi patho annesu potthakesu yebhuyyena
@dissati thapetva palimttakavinayavinicchayam. yadi patikassananti padam patikassitoti
@pade kiriyavisesanam siya tam abbhito sanghena udayi bhikkhuti abbhanapaliya na
@sameti ettha abbhitoti padassa nikkiriyavisesanatta. yadi patikassanati padam
@khamatiti pade kattati gahetabbam tam na yujjati annesu kammesu khamatiti padassa kattuno
@adissamanarupabhutapbbatta. tasma so dubbidho patho ayuttarupoyeva.
Sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  pancahaparivasam yacim
tassa  me  sangho  ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   adasi  soham  parivasanto
antara  ekam  apattim  apajjim sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam
soham  sangham antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassi  soham  parivutthaparivaso  manattaraho  antara
ekam  apattim  apajjim  sancetanikam sukkavisatthim appaticchannam katham nu
kho maya patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum.
Tenahi  bhikkhave  sangho  udayim bhikkhum antara ekissa apattiya
sancetanikaya sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassatu.
   [399] Evanca pana bhikkhave mulaya 1- patikassitabbo. Tena
bhikkhave  udayina  bhikkhuna  sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante ekam apattim
apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
pancahaparivasam  yacim  .  tassa  me  sangho ekissa apattiya
@Footnote: 1 Ma. Yu. mulayati natthi.
Sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya  pancahaparivasam
adasi . soham parivasanto antara ekam apattim apajjim sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  soham  sangham  antara ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya appaticchannaya mulaya patikassanam yacim .
Tam mam sangho antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
appaticchannaya   mulaya  patikassi  .  soham  parivutthaparivaso
manattaraho  antara  ekam apattim apajjim sancetanikam sukkavisatthim
appaticchannam  soham  bhante  sangham  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yacamiti. Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [400] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {400.1}  sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim   apajji   sancetanikam   sukkavisatthim   pancahapaticchannam
so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   yaci   .   sangho
udayissa   bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya
sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   pancahaparivasam  adasi  .
So  parivasanto  antara  ekam  apattim  apajji  sancetanikam
sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara  ekissa apattiya
sancetanikaya   sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassanam
yaci  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
Sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassi .
So  parivutthaparivaso  manattaraho  antara ekam apattim apajji
sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam  so  sangham  antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya
patikassanam  yacati  .  yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  udayim
bhikkhum  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
appaticchannaya mulaya patikasseyya. Esa natti.
   {400.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim   apajji   sancetanikam   sukkavisatthim   pancahapaticchannam
so  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya   pancahaparivasam   yaci   .   sangho
udayissa   bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya
sukkavisatthiya      pancahapaticchannaya      pancahaparivasam
adasi  .  so  parivasanto  antara  ekam  apattim  apajji
sancetanikam   sukkavisatthim   appaticchannam   so  sangham  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya
mulaya  patikassanam  yaci  . sangho udayim bhikkhum antara ekissa
apattiya    sancetanikaya    sukkavisatthiya   appaticchannaya
mulaya  patikassi  .  so  parivutthaparivaso  manattaraho  antara
ekam  apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  appaticchannam
so   sangham   antara   ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya     appaticchannaya     mulaya    patikassanam
Yacati  .  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassati .
Yassayasmato  khamati  udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya  patikassana
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {400.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami .pe.
   {400.4}  Patikassito sanghena udayi bhikkhu antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  appaticchannaya  mulaya 1-
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 177-184. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=3594&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=3594&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=395&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=24              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]