ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [418]  So  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  .  so bhikkhūnaṃ ārocesi
ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ
pakkhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho
Ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ
āpajjiṃ  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho
mayā  paṭipajjitabbanti . te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ .
Tenahi  bhikkhave  saṅgho  udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya   mūlāya
paṭikassitvā purimāya āpattiyā samodhānaparivāsaṃ detu.
   [419] Evañca pana bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo. Tena bhikkhave
udāyinā  bhikkhunā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ
yāciṃ  tassa  me  saṅgho  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā   pakkhapaṭicchannāya   pakkhaparivāsaṃ   adāsi   sohaṃ
parivasanto  antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya   mūlāya
paṭikassanaṃ yācāmīti. Dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
   [420] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {420.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ āpattiṃ
āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  so saṅghaṃ ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ
yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya pakkhaparivāsaṃ adāsi . so parivasanto
antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  yadi  saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  udāyiṃ  bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya    sukkavisaṭṭhiyā    pañcāhapaṭicchannāya   mūlāya
paṭikasseyya. Esā ñatti.
   {420.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  so saṅghaṃ
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ  yāci . saṅgho udāyissa bhikkhuno ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ adāsi .
So parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji sañcetanikaṃ sukkavisaṭṭhiṃ
pañcāhapaṭicchannaṃ   so  saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ
yācati . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya
Sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya   mūlāya   paṭikassati  .
Yassāyasmato  khamati  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanā
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {420.3}  Dutiyampi etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  paṭikassito  saṅghena udāyi bhikkhu antarā ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
mūlāya khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [421] Evañca pana bhikkhave purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo  .  tena  bhikkhave udāyinā bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā
ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā
ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ
bhante   ekaṃ   āpattiṃ   āpajjiṃ   sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ
pakkhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ  yāciṃ tassa me saṅgho
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ  adāsi sohaṃ parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā  ekissā
Āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassi  sohaṃ  bhante  saṅghaṃ  antarā  ekissā  āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā
samodhānaparivāsaṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbo  tatiyampi
yācitabbo.
   [422] Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo
   {422.1}  suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyissa bhikkhuno
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pakkhapaṭicchannāya
pakkhaparivāsaṃ adāsi . so parivasanto antarā ekaṃ āpattiṃ āpajji
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ so saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya
paṭikassanaṃ yāci . saṅgho udāyiṃ bhikkhuṃ antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi .
So  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yācati .
Yadi  saṅghassa  pattakallaṃ  saṅgho  udāyissa  bhikkhuno  antarā
ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā pañcāhapaṭicchannāya
Purimāya   āpattiyā   samodhānaparivāsaṃ  dadeyya  .  esā
ñatti.
   {422.2}  Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ udāyi bhikkhu ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  so
saṅghaṃ   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā
pakkhapaṭicchannāya   pakkhaparivāsaṃ   yāci  .  saṅgho  udāyissa
bhikkhuno   ekissā   āpattiyā   sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pakkhapaṭicchannāya  pakkhaparivāsaṃ  adāsi  .  so  parivasanto antarā
ekaṃ  āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ
so  saṅghaṃ  antarā ekissā āpattiyā sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāci  .  saṅgho  udāyiṃ
bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassi . so saṅghaṃ antarā ekissā
āpattiyā   sañcetanikāya   sukkavisaṭṭhiyā   pañcāhapaṭicchannāya
purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  yācati  .  saṅgho udāyissa
bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāsaṃ  deti .
Yassāyasmato  khamati  udāyissa bhikkhuno antarā ekissā āpattiyā
sañcetanikāya  sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā
samodhānaparivāsassa dānaṃ so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {422.3}   Dutiyampi   etamatthaṃ   vadāmi   .pe.
Tatiyampi   etamatthaṃ   vadāmi   .pe.   dinno   saṅghena
Udāyissa  bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
   [423]  So  parivutthaparivāso  mānattāraho  antarā  ekaṃ
āpattiṃ  āpajji  sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ .
So  bhikkhūnaṃ  ārocesi  ahaṃ  āvuso  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ
sañcetanikaṃ  sukkavisaṭṭhiṃ  pakkhapaṭicchannaṃ  .pe.  sohaṃ parivutthaparivāso
mānattāraho   antarā  ekaṃ  āpattiṃ  āpajjiṃ  sañcetanikaṃ
sukkavisaṭṭhiṃ  pañcāhapaṭicchannaṃ  kathaṃ  nu  kho mayā paṭipajjitabbanti .
Te  bhikkhū  bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . tenahi bhikkhave saṅgho
udāyiṃ   bhikkhuṃ  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya
sukkavisaṭṭhiyā  pañcāhapaṭicchannāya  mūlāya  paṭikassitvā  purimāya
āpattiyā samodhānaparivāsaṃ detu.
   [424] Evañca pana bhikkhave mūlāya paṭikassitabbo .pe.
   [425] Evañca pana bhikkhave purimāya āpattiyā samodhānaparivāso
dātabbo  .pe.  deti  .pe.  dinno  saṅghena  udāyissa
bhikkhuno  antarā  ekissā  āpattiyā  sañcetanikāya sukkavisaṭṭhiyā
pañcāhapaṭicchannāya  purimāya  āpattiyā  samodhānaparivāso  khamati
saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 202-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4126              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4126              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=418&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=29              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]