ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [418]  So  parivasanto  antara  ekam  apattim  apajji
sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  .  so bhikkhunam arocesi
aham  avuso  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim
pakkhapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam  yacim tassa me sangho
Ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya
pakkhaparivasam  adasi  soham  parivasanto  antara  ekam  apattim
apajjim  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  katham  nu  kho
maya  patipajjitabbanti . te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .
Tenahi  bhikkhave  sangho  udayim bhikkhum antara ekissa apattiya
sancetanikaya    sukkavisatthiya    pancahapaticchannaya   mulaya
patikassitva purimaya apattiya samodhanaparivasam detu.
   [419] Evanca pana bhikkhave mulaya patikassitabbo. Tena bhikkhave
udayina  bhikkhuna  sangham  upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva
vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim
paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham bhante ekam apattim apajjim
sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  soham  sangham  ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam
yacim  tassa  me  sangho  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya   pakkhapaticchannaya   pakkhaparivasam   adasi   soham
parivasanto  antara  ekam  apattim  apajjim sancetanikam sukkavisatthim
pancahapaticchannam  soham  bhante  sangham  antara ekissa apattiya
sancetanikaya    sukkavisatthiya    pancahapaticchannaya   mulaya
patikassanam yacamiti. Dutiyampi yacitabba tatiyampi yacitabba.
   [420] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {420.1} Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam apattim
apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so sangham ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam
yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya sancetanikaya
sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya pakkhaparivasam adasi . so parivasanto
antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim pancahapaticchannam
so  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  mulaya  patikassanam  yacati  .  yadi  sanghassa
pattakallam  sangho  udayim  bhikkhum  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya    sukkavisatthiya    pancahapaticchannaya   mulaya
patikasseyya. Esa natti.
   {420.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so sangham
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya
pakkhaparivasam  yaci . sangho udayissa bhikkhuno ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam adasi .
So parivasanto antara ekam apattim apajji sancetanikam sukkavisatthim
pancahapaticchannam   so  sangham  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya  patikassanam
yacati . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya sancetanikaya
Sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya   mulaya   patikassati  .
Yassayasmato  khamati  udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya  patikassana
so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {420.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .pe.  patikassito  sanghena udayi bhikkhu antara ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
mulaya khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [421] Evanca pana bhikkhave purimaya apattiya samodhanaparivaso
databbo  .  tena  bhikkhave udayina bhikkhuna sangham upasankamitva
ekamsam  uttarasangam  karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva
ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  aham
bhante   ekam   apattim   apajjim   sancetanikam  sukkavisatthim
pakkhapaticchannam  soham  sangham  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam  yacim tassa me sangho
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya
pakkhaparivasam  adasi soham parivasanto antara ekam apattim apajjim
sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam  soham  sangham  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara  ekissa
Apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya
patikassi  soham  bhante  sangham  antara  ekissa  apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  purimaya  apattiya
samodhanaparivasam  yacamiti  .  dutiyampi  yacitabbo  tatiyampi
yacitabbo.
   [422] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {422.1}  sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam  yaci  .  sangho  udayissa bhikkhuno
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pakkhapaticchannaya
pakkhaparivasam adasi . so parivasanto antara ekam apattim apajji
sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam so sangham antara ekissa
apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya
patikassanam yaci . sangho udayim bhikkhum antara ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya  patikassi .
So  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  purimaya  apattiya  samodhanaparivasam  yacati .
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  udayissa  bhikkhuno  antara
ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya pancahapaticchannaya
Purimaya   apattiya   samodhanaparivasam  dadeyya  .  esa
natti.
   {422.2}  Sunatu me bhante sangho ayam udayi bhikkhu ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  so
sangham   ekissa   apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya   pakkhaparivasam   yaci  .  sangho  udayissa
bhikkhuno   ekissa   apattiya   sancetanikaya  sukkavisatthiya
pakkhapaticchannaya  pakkhaparivasam  adasi  .  so  parivasanto antara
ekam  apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam
so  sangham  antara ekissa apattiya sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  mulaya  patikassanam  yaci  .  sangho  udayim
bhikkhum  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya  sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  mulaya  patikassi . so sangham antara ekissa
apattiya   sancetanikaya   sukkavisatthiya   pancahapaticchannaya
purimaya  apattiya  samodhanaparivasam  yacati  .  sangho udayissa
bhikkhuno  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  purimaya  apattiya  samodhanaparivasam  deti .
Yassayasmato  khamati  udayissa bhikkhuno antara ekissa apattiya
sancetanikaya  sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  purimaya  apattiya
samodhanaparivasassa danam so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {422.3}   Dutiyampi   etamattham   vadami   .pe.
Tatiyampi   etamattham   vadami   .pe.   dinno   sanghena
Udayissa  bhikkhuno  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya purimaya apattiya samodhanaparivaso
khamati sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [423]  So  parivutthaparivaso  manattaraho  antara  ekam
apattim  apajji  sancetanikam  sukkavisatthim  pancahapaticchannam .
So  bhikkhunam  arocesi  aham  avuso  ekam  apattim  apajjim
sancetanikam  sukkavisatthim  pakkhapaticchannam  .pe.  soham parivutthaparivaso
manattaraho   antara  ekam  apattim  apajjim  sancetanikam
sukkavisatthim  pancahapaticchannam  katham  nu  kho maya patipajjitabbanti .
Te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . tenahi bhikkhave sangho
udayim   bhikkhum  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya
sukkavisatthiya  pancahapaticchannaya  mulaya  patikassitva  purimaya
apattiya samodhanaparivasam detu.
   [424] Evanca pana bhikkhave mulaya patikassitabbo .pe.
   [425] Evanca pana bhikkhave purimaya apattiya samodhanaparivaso
databbo  .pe.  deti  .pe.  dinno  sanghena  udayissa
bhikkhuno  antara  ekissa  apattiya  sancetanikaya sukkavisatthiya
pancahapaticchannaya  purimaya  apattiya  samodhanaparivaso  khamati
sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 202-208. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4126&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4126&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=418&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=29              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]