ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [456]  Tena  kho  pana  samayena  annataro  bhikkhu  dve
sanghadisesa  apattiyo  apanno  hoti  dvemasapaticchannayo .
Tassa  etadahosi  aham  kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim
dvemasapaticchannayo   yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam
dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam yaceyyanti . so sangham dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaci  .  tassa
sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam
adasi  .  tassa  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  aham  kho
dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim dvemasapaticchannayo tassa
me  etadahosi  aham  kho  dve sanghadisesa apattiyo apajjim
dvemasapaticchannayo   yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaceyyanti soham sangham dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yacim  tassa  me
sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam
adasi  tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannunaham
Sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam
yaceyyanti.
   {456.1} So bhikkhunam arocesi aham kho avuso dve sanghadisesa
apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo tassa me etadahosi aham
kho  dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim dvemasapaticchannayo
yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam   dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yacim tassa me sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  aham  kho  dve  sanghadisesa
apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo  tassa  me  etadahosi
aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo
yannunaham  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yacim  tassa  me  sangho  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannunaham   sangham   dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam   itarampi   masaparivasam  yaceyyanti  katham
nu  kho  maya  patipajjitabbanti  .  te  bhikkhu  bhagavato
etamattham  arocesum  .  tenahi  bhikkhave  sangho  tassa bhikkhuno
Dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam itarampi masaparivasam detu.
   [457]  Evanca  pana  bhikkhave  databbo . tena bhikkhave
bhikkhuna  sangham  upasankamitva  ekamsam  uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  aham  bhante  dve  sanghadisesa  apattiyo
apajjim  dvemasapaticchannayo  tassa  me  etadahosi  aham  kho
dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo
yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam   dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yacim tassa me sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  aham  kho  dve  sanghadisesa
apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo  tassa  me  etadahosi
aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo
yannunaham  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam   yacim   tassa   me   sangho   davinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa  me
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannunanam  sangham dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam  yaceyyanti soham bhante
Sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam
yacamiti. Dutiyampi yacitabbo tatiyampi yacitabbo.
   [458] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {458.1} sunatu me bhante sangho ayam itthannamo bhikkhu dve
sanghadisesa  apattiyo  apajji  dvemasapaticchannayo  . tassa
etadahosi  aham  kho  dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim
dvemasapaticchannayo   yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaceyyanti  .  so  sangham
dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaci .
Tassa  sangho  dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
adasi . Tassa parivasantassa lajjidhammo okkami aham kho dve sanghadisesa
apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo tassa me etadahosi aham kho
dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo
yannunaham  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yacim  tassa  me  sangho  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannunaham   sangham   dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam yaceyyanti . so sangham
dvinnam  apattinam dvemasapaticchannanam itarampi masaparivasam yacati .
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  itthannamassa  bhikkhuno  dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam  dadeyya .
Esa natti.
   {458.2}  Sunatu  me  bhante  sangho  ayam  itthannamo
bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo apajji dvemasapaticchannayo .
Tassa  etadahosi  aham  kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim
dvemasapaticchannayo   yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaceyyanti  .  so  sangham
dvinnam    apattinam    dvemasapaticchannanam   ekamasaparivasam
yaci  .  tassa  sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  adasi  .  tassa  parivasantassa lajjidhammo okkami
aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo
tassa  me  etadahosi  aham  kho  dve  sanghadisesa apattiyo
apajjim  dvemasapaticchannayo  yannunaham  sangham  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yaceyyanti  soham  sangham
dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yacim tassa
me  sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
adasi  tassa  me  parivasantassa  lajjidhammo  okkami  yannunaham
sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam
yaceyyanti  .  so  sangham  dvinnam  apattinam dvemasapaticchannanam
itarampi  masaparivasam  yacati  .  sangho  itthannamassa  bhikkhuno
Dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam itarampi masaparivasam deti .
Yassayasmato  khamati  itthannamassa  bhikkhuno  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  itarassapi masaparivasassa 1- danam so tunhassa
yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {458.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami .pe. dinno sanghena itthannamassa bhikkhuno dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam  itaropi masaparivaso 2- khamati sanghassa tasma
tunhi. Evametam dharayamiti.
   {458.4} Tena bhikkhave bhikkhuna purimam upadaya dve masa
parivasitabba.
   [459] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  .  tassa  evam  hoti  aham kho
dve  sanghadisesa  apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo
yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam   dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yaceyyanti  .  so  sangham  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  yacati . tassa sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  deti  .  tassa
parivasantassa  lajjidhammo  okkami  aham  kho  dve  sanghadisesa
apattiyo  apajjim  dvemasapaticchannayo  tassa  me  etadahosi
aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. itarampi masam parivasassa .   2 Ma. Yu. itarampi masam parivaso.
Yannunaham  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam ekamasaparivasam
yaceyyanti  soham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
ekamasaparivasam  yacim  tassa  me  sangho  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  ekamasaparivasam  adasi  tassa me parivasantassa
lajjidhammo   okkami   yannunaham   sangham   dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam  yaceyyanti  .  so
sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam
yacati  .  tassa  sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
itarampi  masaparivasam  deti  .  tena  bhikkhave  bhikkhuna  purimam
upadaya dve masa parivasitabba.
   [460] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  ekam  masam  janati  ekam masam
na  janati  .  so  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam
yam  masam  janati  tam  masam  parivasam  yacati  . tassa sangho
dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  yam  masam  janati  tam
masam  parivasam  deti . so parivasanto itarampi masam janati .
Tassa  evam  hoti aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim
dvemasapaticchannayo  ekam  masam  janim  ekam  masam  na  janim
soham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam yam masam janim
tam  masam  parivasam  yacim  tassa  me  sangho  dvinnam  apattinam
Dvemasapaticchannanam  yam  masam  janim  tam  masam  parivasam  adasi
soham  parivasanto  itarampi  masam  janami  yannunaham sangham dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi  masaparivasam yaceyyanti .
So  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam itarampi masaparivasam
yacati  .  tassa  sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
itarampi  masaparivasam  deti  .  tena  bhikkhave  bhikkhuna  purimam
upadaya dve masa parivasitabba.
   [461] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  ekam  masam  sarati  ekam  masam
na  sarati  .  so  sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam yam
masam  sarati  tam  masam  parivasam  yacati  . tassa sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  yam  masam  sarati  tam masam parivasam
deti  . so parivasanto itarampi masam sarati . tassa evam hoti
aham kho dve sanghadisesa apattiyo apajjim dvemasapaticchannayo
ekam  masam  sarim ekam masam na sarim soham sangham dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam yam masam sarim tam masam parivasam yacim tassa me
sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  yam  masam  sarim tam
masam  parivasam  adasi  soham  parivasanto  itarampi  masam  sarami
yannunaham   sangham   dvinnam   apattinam   dvemasapaticchannanam
itarampi   masaparivasam   yaceyyanti   .   so   sangham
Dvinnam  apattinam dvemasapaticchannanam itarampi masaparivasam yacati .
Tassa  sangho  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi
masaparivasam  deti  . tena bhikkhave bhikkhuna purimam upadaya dve
masa parivasitabba.
   [462] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  ekam  masam  nibbematiko  ekam
masam  vematiko  . so sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam
yam  masam  nibbematiko  tam  masam parivasam yacati . tassa sangho
dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  yam  masam  nibbematiko
tam masam parivasam deti . so parivasanto itarampi masam nibbematiko
hoti  . tassa evam hoti aham kho dve sanghadisesa apattiyo
apajjim  dvemasapaticchannayo  ekam  masam  nibbematiko  ekam
masam  vematiko  soham  sangham  dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam
yam  masam  nibbematiko  tam  masam parivasam yacim tassa me sangho
dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  yam  masam  nibbematiko  tam
masam  parivasam  adasi  soham parivasanto itarampi masam nibbematiko
yannunaham  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam  itarampi
masaparivasam yaceyyanti . So sangham dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam
itarampi  masaparivasam  yacati  .  tassa  sangho  dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam   itarampi  masaparivasam  deti  .  tena
Bhikkhave bhikkhuna purimam upadaya dve masa parivasitabba.
   [463] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  eko  maso  janapaticchanno
eko  maso  ajanapaticchanno  .  so  sangham  dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  yacati . tassa sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  deti  .  tassa
parivasantassa  anno  bhikkhu  agacchati  bahussuto  agatagamo
dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  viyatto  medhavi lajji
kukkuccako  sikkhakamo  .  so  evam  vadeti  kim ayam avuso
bhikkhu  apanno  kissayam  bhikkhu  parivasatiti  . te evam vadenti
ayam  avuso  bhikkhu  dve  sanghadisesa  apattiyo  apajji
dvemasapaticchannayo  eko  maso  janapaticchanno eko maso
ajanapaticchanno  so  sangham  dvinnam  apattinam  dvemasapaticchannanam
dvemasaparivasam yaci tassa sangho dvinnam apattinam dvemasapaticchannanam
dvemasaparivasam  adasi  tayo  ayam  avuso  bhikkhu  apanno
tasayam bhikkhu parivasatiti . so evam vadeti yvayam avuso maso
janapaticchanno  dhammikam  tassa  masassa  parivasadanam  dhammata ruhati
yo  ca  khvayam  avuso  maso  ajanapaticchanno  adhammikam tassa
masassa   parivasadanam  adhammata  na  ruhati  etassa  1-
@Footnote: 1 Ma. ekassa. evamuparipi.
Avuso masassa bhikkhu manattarahoti.
   [464] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  eko  maso  saramanapaticchanno
eko  maso  asaramanapaticchanno  .  so sangham dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  yacati . tassa sangho dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  deti  .  tassa
parivasantassa  anno  bhikkhu  agacchati  bahussuto  agatagamo
dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  viyatto  medhavi lajji
kukkuccako  sikkhakamo  .  so  evam  vadeti  kim ayam avuso
bhikkhu apanno kissayam bhikkhu parivasatiti.
   {464.1} Te evam vadenti ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa
apattiyo apajji dvemasapaticchannayo eko maso saramanapaticchanno
eko  maso  asaramanapaticchanno  so  sangham  dvinnam  apattinam
dvemasapaticchannanam dvemasaparivasam yaci tassa sangho dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  adasi  tayo  ayam  avuso
bhikkhu apanno tasayam bhikkhu parivasatiti . so evam vadeti yvayam
avuso  maso  saramanapaticchanno dhammikam tassa masassa parivasadanam
dhammata  ruhati  yo  ca  khvayam avuso maso asaramanapaticchanno
adhammikam  tassa  masassa  parivasadanam  adhammata  na ruhati etassa
avuso masassa bhikkhu manattarahoti.
   [465] Idha pana bhikkhave bhikkhu dve sanghadisesa apattiyo
apajjati  dvemasapaticchannayo  eko  maso  nibbematikapaticchanno
eko  maso  vematikapaticchanno  .  so  sangham dvinnam apattinam
dvemasapaticchannanam dvemasaparivasam yacati . sangho tassa 1- dvinnam
apattinam  dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  deti  .  tassa
parivasantassa  anno  bhikkhu  agacchati  bahussuto  agatagamo
dhammadharo  vinayadharo  matikadharo  pandito  viyatto  medhavi lajji
kukkuccako  sikkhakamo  .  so  evam  vadeti  kim ayam avuso
bhikkhu apanno kissayam bhikkhu parivasatiti.
   {465.1} Te evam vadenti ayam avuso bhikkhu dve sanghadisesa
apattiyo   apajji   dvemasapaticchannayo   eko   maso
nibbematikapaticchanno  eko  maso  vematikapaticchanno  so  sangham
dvinnam   apattinam  dvemasapaticchannanam  dvemasaparivasam  yaci
tassa  sangho  dvinnam  apattinam dvemasapaticchannanam dvemasaparivasam
adasi tayo ayam avuso bhikkhu apanno tasayam bhikkhu parivasatiti.
So  evam vadeti yvayam avuso maso nibbematikapaticchanno dhammikam
tassa masassa parivasadanam dhammata ruhati yo ca khvayam avuso maso
vematikapaticchanno  adhammikam  tassa  masassa  parivasadanam  adhammata
na ruhati etassa avuso masassa bhikkhu manattarahoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 234-245. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=4774&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=4774&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=456&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=34              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]