ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [69] Tīhi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno ākaṅkhamāno
saṅgho  niyassakammaṃ  kareyya  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako
vivādakārako  bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  bālo  hoti
abyatto  āpattibahulo  anapadāno  gihisaṃsaṭṭho viharati ananulomikehi
gihisaṃsaggehi   imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno ākaṅkhamāno saṅgho niyassakammaṃ kareyya.
   [70]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno  saṅgho  niyassakammaṃ  kareyya  adhisīle  sīlavipanno
hoti  ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imehi  kho  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
ākaṅkhamāno saṅgho niyassakammaṃ kareyya.
   [71]  Aparehipi  bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno
Ākaṅkhamāno  saṅgho  niyassakammaṃ  kareyya  buddhassa  avaṇṇaṃ bhāsati
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imehi  kho
bhikkhave  tīhaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  ākaṅkhamāno  saṅgho
niyassakammaṃ kareyya.
   [72]  Tiṇṇaṃ  bhikkhave bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho niyassakammaṃ
kareyya  eko  bhaṇḍanakārako  hoti  kalahakārako  vivādakārako
bhassakārako  saṅghe  adhikaraṇakārako  eko  bālo hoti abyatto
āpattibahulo  anapadāno  eko  gihisaṃsaṭṭho  viharati  ananulomikehi
gihisaṃsaggehi  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno
saṅgho niyassakammaṃ kareyya.
   [73]  Aparesaṃpi  bhikkhave  tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
niyassakammaṃ  kareyya  eko  adhisīle  sīlavipanno  hoti  eko
ajjhācāre  ācāravipanno  hoti  eko  atidiṭṭhiyā  diṭṭhivipanno
hoti  imesaṃ  kho  bhikkhave  tiṇṇaṃ  bhikkhūnaṃ  ākaṅkhamāno  saṅgho
niyassakammaṃ kareyya.
   [74]  Aparesaṃpi  bhikkhave  tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho
niyassakammaṃ  kareyya  eko   buddhassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko
dhammassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  eko  saṅghassa  avaṇṇaṃ  bhāsati  imesaṃ
kho bhikkhave tiṇṇaṃ bhikkhūnaṃ ākaṅkhamāno saṅgho niyassakammaṃ kareyya.
         Ākaṅkhamānacchakkaṃ niṭṭhitaṃ.
   [75]  Niyassakammakatena  bhikkhave bhikkhunā sammā vattitabbaṃ .
Tatrāyaṃ  sammāvattanā  na  upasampādetabbaṃ  na  nissayo dātabbo
na  sāmaṇero  upaṭṭhāpetabbo  na  bhikkhunovādakasammati  sāditabbā
sammatenapi  bhikkhuniyo  na  ovaditabbā  yāya  āpattiyā  saṅghena
niyassakammaṃ  kataṃ  hoti  sā  āpatti  na  āpajjitabbā  aññā
vā  tādisikā  tato  vā  pāpiṭṭhatarā  kammaṃ  na  garahitabbaṃ
kammikā  na  garahitabbā na pakatattassa bhikkhuno uposatho ṭhapetabbo
na  pavāraṇā  ṭhapetabbā  na  savacanīyaṃ  kātabbaṃ  na  anuvādo
paṭṭhapetabbo  na  okāso  kāretabbo  na  codetabbo  na
sāretabbo na bhikkhū 1- bhikkhūhi sampayojetabbanti.
        Niyassakamme aṭṭhārasavattaṃ niṭṭhitaṃ.
   [76]  Athakho  saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ akāsi
nissāya te vatthabbanti . so saṅghena niyassakammakato kalyāṇamitte
sevamāno  bhajamāno  payirupāsamāno  uddisāpento  paripucchanto
bahussuto  ahosi  2-  āgatāgamo dhammadharo vinayadharo mātikādharo
paṇḍito   viyatto   medhāvī  lajjī  kukkuccako  sikkhākāmo
so 3- sammā vattati lomaṃ pāteti netthāraṃ vattati bhikkhū upasaṅkamitvā
evaṃ  vadati  ahaṃ  āvuso  saṅghena niyassakammakato sammā vattāmi
lomaṃ pātemi netthāraṃ vattāmi kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti.
Bhikkhū 4- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
@Footnote: 1-4 Ma. Yu. bhikkhūti pāṭho na dissati .   2 Ma. Yu. hoti.
@3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na dissati.
   [77]  Tenahi bhikkhave saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ
paṭippassambhetu  .  pañcahi  bhikkhave  aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
niyassakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  upasampādeti  nissayaṃ  deti
sāmaṇeraṃ   upaṭṭhāpeti  bhikkhunovādakasammatiṃ  sādiyati  sammatopi
bhikkhuniyo  ovadati  imehi  kho  bhikkhave pañcahaṅgehi samannāgatassa
bhikkhuno niyassakammaṃ na paṭippassambhetabbaṃ.
   [78]  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
niyassakammaṃ  na  paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena
niyassakammaṃ  kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  āpajjati aññaṃ vā tādisikaṃ
tato  vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  garahati  kammike  garahati  imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
   [79] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno niyassakammaṃ
na   paṭippassambhetabbaṃ  pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  savacanīyaṃ  karoti  anuvādaṃ  paṭṭhapeti  okāsaṃ
kāreti  codeti  sāreti  bhikkhū  bhikkhūhi  sampayojeti  imehi
kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ  na
paṭippassambhetabbaṃ.
       Napaṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [80] Pañcahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno niyassakammaṃ
Paṭippassambhetabbaṃ na upasampādeti .pe.
   [81]  Aparehipi  bhikkhave  pañcahaṅgehi samannāgatassa bhikkhuno
niyassakammaṃ  paṭippassambhetabbaṃ  yāya  āpattiyā  saṅghena niyassakammaṃ
kataṃ  hoti  taṃ  āpattiṃ  nāpajjati  aññaṃ  vā  tādisikaṃ  tato
vā  pāpiṭṭhataraṃ  kammaṃ  na  garahati  kammike  na  garahati  imehi
kho  bhikkhave  pañcahaṅgehi  samannāgatassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ.
   [82] Aṭṭhahi bhikkhave aṅgehi samannāgatassa bhikkhuno niyassakammaṃ
paṭippassambhetabbaṃ  na  pakatattassa  bhikkhuno  uposathaṃ  ṭhapeti  na
pavāraṇaṃ  ṭhapeti  na  savacanīyaṃ  karoti  na  anuvādaṃ  paṭṭhapeti na
okāsaṃ  kāreti  na  codeti  na  sāreti  na  bhikkhū  bhikkhūhi
sampayojeti  imehi  kho  bhikkhave  aṭṭhahaṅgehi  samannāgatassa
bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambhetabbaṃ.
       Paṭippassambhetabbaaṭṭhārasakaṃ niṭṭhitaṃ.
   [83] Evañca pana bhikkhave paṭippassambhetabbaṃ . tena bhikkhave
seyyasakena  bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ karitvā
vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ
paggahetvā  evamassa  vacanīyo  ahaṃ bhante saṅghena niyassakammakato
sammā  vattāmi  lomaṃ  pātemi  netthāraṃ  vattāmi  niyassakammassa
paṭippassaddhiṃ  yācāmīti  .  dutiyampi  yācitabbā  .  tatiyampi
Yācitabbā. Byattena bhikkhunā paṭibalena saṅgho ñāpetabbo.
   {83.1} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ seyyasako bhikkhu saṅghena
niyassakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati
niyassakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati . yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho
seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambheyya. Esā ñatti.
   {83.2} Suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ seyyasako bhikkhu saṅghena
niyassakammakato  sammā  vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati
niyassakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati  .  saṅgho seyyasakassa bhikkhuno
niyassakammaṃ  paṭippassambheti  .  yassāyasmato  khamati  seyyasakassa
bhikkhuno   niyassakammassa   paṭippassaddhi   so  tuṇhassa  yassa
nakkhamati so bhāseyya.
   {83.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ  vadāmi  . suṇātu me bhante
saṅgho  ayaṃ  seyyasako  bhikkhu  saṅghena  niyassakammakato  sammā
vattati  lomaṃ  pāteti  netthāraṃ  vattati niyassakammassa paṭippassaddhiṃ
yācati  . saṅgho seyyasakassa bhikkhuno niyassakammaṃ paṭippassambheti .
Yassāyasmato   khamati   seyyasakassa   bhikkhuno   niyassakammassa
paṭippassaddhi so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {83.4} Tatiyampi etamatthaṃ vadāmi . suṇātu me bhante saṅgho
ayaṃ  seyyasako  bhikkhu  saṅghena niyassakammakato sammā vattati lomaṃ
pāteti  netthāraṃ  vattati  niyassakammassa  paṭippassaddhiṃ  yācati .
Saṅgho  seyyasakassa  bhikkhuno  niyassakammaṃ  paṭippassambheti  .
Yassāyasmato  khamati  seyyasakassa  bhikkhuno niyassakammassa paṭippassaddhi
so tuṇhassa yassa nakkhamati so bhāseyya.
   {83.5}   Paṭippassaddhaṃ   saṅghena  seyyasakassa  bhikkhuno
niyassakammaṃ khamati saṅghassa tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmīti.
         Niyassakammaṃ dutiyaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 27-33. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=541              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=541              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=69&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=4              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]