ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [566] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesāāpattiyo
āpajjati   parimāṇampi  aparimāṇampi  ekanāmampi  nānānāmampi
sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi  .  so saṅghaṃ tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ
samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo appaṭicchannāyo .
So  saṅghaṃ  antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  . taṃ
saṅgho  antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati  dhammikena  kammena
akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ deti 1- adhammena
mānattaṃ  deti  adhammena  abbheti . so bhikkhave bhikkhu avisuddho
tāhi āpattīhi.
   [567] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati   parimāṇampi  aparimāṇampi  ekanāmampi  nānānāmampi
sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi  .  so saṅghaṃ tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ
samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyo .
So  saṅghaṃ  antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  . taṃ
saṅgho  antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati . dhammikena kammena
akuppena  ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  adhammena
@Footnote: 1 Yu. dhammena samodhānaparivāsaṃ detīti pāṭhattayaṃ natthi.
Mānattaṃ  deti  adhammena  abbheti . so bhikkhave bhikkhu avisuddho
tāhi āpattīhi.
   [568]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi  sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi .
So  saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati . tassa saṅgho
tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti . so parivasanto antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajjati  parimāṇāyo
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassati  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena
samodhānaparivāsaṃ  deti adhammena mānattaṃ deti adhammena abbheti .
So bhikkhave bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
   [569]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi sabhāgampi visabhāgampi vavatthitampi sambhinnampi . so saṅghaṃ
tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo
appaṭicchannāyo  .  so  saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ
Yācati  .  taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati dhammikena
kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti
adhammena  mānattaṃ  deti  adhammena abbheti . so bhikkhave bhikkhu
avisuddho tāhi āpattīhi.
   [570]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi  sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi . so
saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati . tassa saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti . so parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo paṭicchannāyo . so
saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā
āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena
dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  adhammena  mānattaṃ deti adhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
   [571]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi  sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi . so
saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati . tassa saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo
Paṭicchannāyopi appaṭicchannāyopi . so saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassanaṃ  yācati  . taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
deti  adhamamena  mānattaṃ  deti adhammena abbheti . so bhikkhave
bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
   [572] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati   parimāṇampi  aparimāṇampi  ekanāmampi  nānānāmampi
sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi  .  so  saṅghaṃ
tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  .  tassa  saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  appaṭicchannāyo  .  so  saṅghaṃ  antarā āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassati  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena
samodhānaparivāsaṃ  deti adhammena mānattaṃ deti adhammena abbheti .
So bhikkhave bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
   [573]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi  sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi . so
saṅghaṃ  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  .  tassa saṅgho
Tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti . so parivasanto antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyo . so saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassanaṃ  yācati  . taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
deti  adhammena  mānattaṃ  deti adhammena abbheti . so bhikkhave
bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
   [574]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo   āpajjati   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi
nānānāmampi  sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi . so
saṅghaṃ  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  .  tassa saṅgho
tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti . so parivasanto antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā
āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena
dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  adhammena  mānattaṃ deti adhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu avisuddho tāhi āpattīhi.
       Mūlāya avisuddhinavakaṃ 1- niṭṭhitaṃ.
@Footnote: 1 Yu. mūlāvisuddhinavakaṃ.
   [575]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
parimāṇāyo  appaṭicchannāyo .pe. parimāṇāyo paṭicchannāyo .pe.
Parimāṇāyo  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  taṃ  saṅgho
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati  dhammikena  kammena akuppena
ṭhānārahena 1- dhammena samodhānaparivāsaṃ deti 2- dhammena mānattaṃ
deti  dhammena  abbheti  . so bhikkhave bhikkhu visuddho 3- tāhi
āpattīhi.
   [576]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti . so parivasanto
antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo āpajjati aparimāṇāyo
appaṭicchannāyo   .pe.   aparimāṇāyo  paṭicchannāyo  .pe.
Aparimāṇāyo  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā
@Footnote: 1 Ma. Yu. adhammikena kammena kuppena aṭhānārahena.
@2 Ma. adhammena samodhānaparivāsaṃ deti. Yu. dhammena samodhānaparivāsaṃ detīti natthi.
@3 Ma. Yu. avisuddho.
Āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena
dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.
   [577]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi  appaṭicchannāyo  .pe.  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi    paṭicchannāyo    .pe.    parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā
āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati dhammikena kammena akuppena ṭhānārahena
dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi 1-.
         Mūlāya visuddhinavakaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 282-288. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5736              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5736              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=566&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=43              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]