ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [578]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
@Footnote: 1 Yu. idaṃ visuddhinavakaṃ na dissati.
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
parimāṇāyo  appaṭicchannāyo  1-  . so saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassati  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena  adhammena
samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasāmīti  maññamāno  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajjati  parimāṇāyo
appaṭicchannāyo 1-.
   {578.1} So tasmiṃ 2- bhūmiyaṃ ṭhito purimāāpattīnaṃ 3- antarā
āpattiyo  sarati  aparāāpattīnaṃ  4- antarā āpattiyo sarati .
Tassa evaṃ hoti ahaṃ kho sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ
parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi  sambhinnampi  sohaṃ
saṅghaṃ  tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yāciṃ tassa me saṅgho tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ adāsi sohaṃ parivasanto antarā sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  parimāṇāyo appaṭicchannāyo 1-
sohaṃ  saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yāciṃ taṃ maṃ saṅgho
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassi  adhammikena  kammena  kuppena
aṭṭhānārahena 2- adhammena samodhānaparivāsaṃ adāsi.
   {578.2}  Sohaṃ  parivasāmīti  maññamāno  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  parimāṇāyo appaṭicchannāyo 1-
@Footnote: 1 Yu. paṭicchannāyo . 2 tassaṃ . 3 Yu. purimānaṃ āpattīnaṃ. evamuparipi.
@4 Yu. aparāpattīnaṃ. evamuparipi.
Sohaṃ   tasmiṃ   bhūmiyaṃ   ṭhito   purimāāpattīnaṃ   antarā
āpattiyo  sarāmi  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattiyo  sarāmi
yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā āpattīnañca aparāāpattīnaṃ
antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ yāceyyaṃ dhammikena kammena
akuppena  ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  dhammena  mānattaṃ
dhammena abbhānanti.
   {578.3}  So  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca
aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
dhammena  mānattaṃ  dhammena  abbhānaṃ  .  taṃ saṅgho purimāāpattīnaṃ
antarā  āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya
paṭikassati  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena
samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena  mānattaṃ deti dhammena abbheti .
So bhikkhave bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.
   [579]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
parimāṇāyo  paṭicchannāyo  .pe.  parimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi  .  so saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ
Yācati  . taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassati adhammikena
kammena   kuppena   aṭṭhānārahena  adhammena  samodhānaparivāsaṃ
deti.
   {579.1}  So  parivasāmīti  maññamāno  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  parimāṇāyo  paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi  .  so tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimāāpattīnaṃ antarā
āpattiyo sarati aparāāpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati.
   {579.2} Tassa evaṃ hoti ahaṃ kho sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi  sambhinnampi
sohaṃ  saṅghaṃ  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa  me
saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ parivasanto
antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  parimāṇāyo
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā  āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho  antarā  āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassi  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena
adhammena  samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasāmīti  maññamāno
antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  parimāṇāyo
paṭicchannāyopi   appaṭicchannāyopi  sohaṃ  tasmiṃ  bhūmiyaṃ  ṭhito
purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattiyo  sarāmi  aparāāpattīnaṃ antarā
āpattiyo  sarāmi  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā
āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya paṭikassanaṃ
Yāceyyaṃ  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena
samodhānaparivāsaṃ  dhammena  mānattaṃ  dhammena  abbhānanti  .  so
saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ antarā
āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  dhammikena kammena akuppena
ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  dhammena  mānattaṃ  dhammena
abbhānanti  1-  .  taṃ saṅgho purimāāpattīnaṃ antarā āpattīnañca
aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassati  dhammikena
kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti
dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena  abbheti  . so bhikkhave bhikkhu
visuddho tāhi āpattīhi.
   [580] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahulā saṅghādisesā āpattiyo
āpajjati   parimāṇampi  aparimāṇampi  ekanāmampi  nānānāmampi
sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi  .  so saṅghaṃ tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yācati  . tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ
samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasanto  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati  aparimāṇāyo  appaṭicchannāyo
.pe.   aparimāṇāyo   paṭicchannāyo   .pe.   aparimāṇāyo
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  .  so  saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  .  taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassati  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena  adhammena
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natti.
Samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasāmīti  maññamāno  .pe.
Dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tāhi āpattīhi.
   [581]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi  appaṭicchannāyo  .  so  saṅghaṃ
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā
āpattīnaṃ   mūlāya   paṭikassati  adhammikena  kammena  kuppena
aṭṭhānārahena adhammena samodhānaparivāsaṃ deti 1- . so parivasāmīti
maññamāno  .pe.  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena
mānattaṃ  deti dhammena abbheti . so bhikkhave bhikkhu visuddho 2-
tāhi āpattīhi.
   [582]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa  saṅgho  tāsaṃ  āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so
parivasanto  antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjati
@Footnote: 1 Yu. adhammena samodhānaparivāsaṃ detīti natthi . 2 Yu. avisuddho.
Parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi  paṭicchannāyo  .  so saṅghaṃ antarā
āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho antarā āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassati  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena
adhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  .  so  parivasāmīti  maññamāno
antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo āpajjati parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi paṭicchannāyo.
   {582.1} So tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimāāpattīnaṃ antarā āpattiyo
sarati aparāāpattīnaṃ antarā āpattiyo sarati . tassa evaṃ hoti ahaṃ
kho sambahulā saṅghādisesā āpattiyo āpajjiṃ parimāṇampi aparimāṇampi
.pe. vavatthitampi sambhinnampi sohaṃ saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ
yāciṃ tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ adāsi sohaṃ parivasanto
antarā  sambahulā  saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyo  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā  āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassi  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena  adhammena
samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasāmīti  maññamāno  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajjiṃ  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyo  sohaṃ tasmiṃ bhūmiyaṃ ṭhito purimāāpattīnaṃ
antarā  āpattiyo  sarāmi  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattiyo
sarāmi  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca
Aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ  yāceyyaṃ
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
dhammena mānattaṃ dhammena abbhānanti.
   {582.2}  So  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca
aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
dhammena  mānattaṃ  dhammena  abbhānaṃ  .  taṃ saṅgho purimāāpattīnaṃ
antarā   āpattīnañca   aparāāpattīnaṃ   antarā  āpattīnañca
mūlāya  paṭikassati  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena
dhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti  dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visaddho tāhi āpattīhi.
   [583]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahulā  saṅghādisesā
āpattiyo  āpajjati  parimāṇampi  aparimāṇampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so saṅghaṃ tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ yācati .
Tassa saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ samodhānaparivāsaṃ deti . so parivasanto
antarā   sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajjati
parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi .
So  saṅghaṃ antarā āpattīnaṃ mūlāya paṭikassanaṃ yācati . taṃ saṅgho
antarā  āpattīnaṃ  mūlāya  paṭikassati  adhammikena  kammena kuppena
aṭṭhānārahena  adhammena  samodhānaparivāsaṃ  deti . so parivasāmīti
Maññamāno   antarā   sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo
āpajjati    parimāṇāyopi    aparimāṇāyopi   paṭicchannāyopi
appaṭicchannāyopi.
   {583.1}  So  tasmiṃ  bhūmiyaṃ  ṭhito  purimāāpattīnaṃ antarā
āpattiyo  sarati  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattiyo  sarati .
Tassa  evaṃ  hoti  ahaṃ  kho  sambahulā  saṅghādisesā āpattiyo
āpajjiṃ   parimāṇampi   aparimāṇampi  ekanāmampi  nānānāmampi
sabhāgampi  visabhāgampi  vavatthitampi  sambhinnampi  sohaṃ  saṅghaṃ  tāsaṃ
āpattīnaṃ  samodhānaparivāsaṃ  yāciṃ  tassa me saṅgho tāsaṃ āpattīnaṃ
samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasanto  antarā  sambahulā
saṅghādisesā  āpattiyo  āpajjiṃ  parimāṇāyopi  aparimāṇāyopi
paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  sohaṃ  saṅghaṃ  antarā  āpattīnaṃ
mūlāya  paṭikassanaṃ  yāciṃ  taṃ  maṃ  saṅgho antarā āpattīnaṃ mūlāya
paṭikassi  adhammikena  kammena  kuppena  aṭṭhānārahena  adhammena
samodhānaparivāsaṃ  adāsi  sohaṃ  parivasāmīti  maññamāno  antarā
sambahulā   saṅghādisesā   āpattiyo   āpajjiṃ  parimāṇāyopi
aparimāṇāyopi  paṭicchannāyopi  appaṭicchannāyopi  sohaṃ  tasmiṃ bhūmiyaṃ
ṭhito  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattiyo  sarāmi  aparāāpattīnaṃ
antarā  āpattiyo  sarāmi  yannūnāhaṃ  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ
antarā  āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya
paṭikassanaṃ  yāceyyaṃ  dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena
Dhammena  samodhānaparivāsaṃ  dhammena  mānattaṃ  dhammena abbhānanti .
So  saṅghaṃ  purimāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ
antarā  āpattīnañca  mūlāya  paṭikassanaṃ  yācati  dhammikena kammena
akuppena  ṭhānārahena  dhammena  samodhānaparivāsaṃ  dhammena  mānattaṃ
dhammena  abbhānaṃ  .  taṃ  saṅgho  purimāāpattīnaṃ  antarā
āpattīnañca  aparāāpattīnaṃ  antarā  āpattīnañca  mūlāya paṭikassati
dhammikena  kammena  akuppena  ṭhānārahena  dhammena samodhānaparivāsaṃ
deti  dhammena  mānattaṃ  deti  dhammena  abbheti . so bhikkhave
bhikkhu visuddho tāhi āpattīhīti 1-.
              Samuccayakkhandhakaṃ niṭṭhitaṃ tatiyaṃ.
                     ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 288-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5876              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5876              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=578&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=44              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]