ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [578]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjati  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati .
@Footnote: 1 Yu. idam visuddhinavakam na dissati.
Tassa  sangho  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  deti  .  so
parivasanto  antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjati
parimanayo  appaticchannayo  1-  . so sangham antara apattinam
mulaya  patikassanam  yacati  .  tam sangho antara apattinam mulaya
patikassati  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena  adhammena
samodhanaparivasam  deti  .  so  parivasamiti  mannamano  antara
sambahula   sanghadisesa   apattiyo   apajjati  parimanayo
appaticchannayo 1-.
   {578.1} So tasmim 2- bhumiyam thito purimaapattinam 3- antara
apattiyo  sarati  aparaapattinam  4- antara apattiyo sarati .
Tassa evam hoti aham kho sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim
parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi  sambhinnampi  soham
sangham  tasam apattinam samodhanaparivasam yacim tassa me sangho tasam
apattinam  samodhanaparivasam adasi soham parivasanto antara sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjim  parimanayo appaticchannayo 1-
soham  sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacim tam mam sangho
antara  apattinam  mulaya  patikassi  adhammikena  kammena  kuppena
atthanarahena 2- adhammena samodhanaparivasam adasi.
   {578.2}  Soham  parivasamiti  mannamano  antara  sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjim  parimanayo appaticchannayo 1-
@Footnote: 1 Yu. paticchannayo . 2 tassam . 3 Yu. purimanam apattinam. evamuparipi.
@4 Yu. aparapattinam. evamuparipi.
Soham   tasmim   bhumiyam   thito   purimaapattinam   antara
apattiyo  sarami  aparaapattinam  antara  apattiyo  sarami
yannunaham  sangham  purimaapattinam  antara apattinanca aparaapattinam
antara  apattinanca  mulaya  patikassanam yaceyyam dhammikena kammena
akuppena  thanarahena  dhammena  samodhanaparivasam  dhammena  manattam
dhammena abbhananti.
   {578.3}  So  sangham  purimaapattinam  antara  apattinanca
aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya  patikassanam  yacati
dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena samodhanaparivasam
dhammena  manattam  dhammena  abbhanam  .  tam sangho purimaapattinam
antara  apattinanca  aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya
patikassati  dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena
samodhanaparivasam  deti  dhammena  manattam deti dhammena abbheti .
So bhikkhave bhikkhu visuddho tahi apattihi.
   [579]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjati  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati .
Tassa  sangho  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  deti  .  so
parivasanto  antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjati
parimanayo  paticchannayo  .pe.  parimanayo  paticchannayopi
appaticchannayopi  .  so sangham antara apattinam mulaya patikassanam
Yacati  . tam sangho antara apattinam mulaya patikassati adhammikena
kammena   kuppena   atthanarahena  adhammena  samodhanaparivasam
deti.
   {579.1}  So  parivasamiti  mannamano  antara  sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjati  parimanayo  paticchannayopi
appaticchannayopi  .  so tasmim bhumiyam thito purimaapattinam antara
apattiyo sarati aparaapattinam antara apattiyo sarati.
   {579.2} Tassa evam hoti aham kho sambahula sanghadisesa apattiyo
apajjim  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi  sambhinnampi
soham  sangham  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  yacim  tassa  me
sangho  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  adasi  soham parivasanto
antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjim  parimanayo
paticchannayopi  appaticchannayopi  soham  sangham  antara  apattinam
mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho  antara  apattinam
mulaya  patikassi  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena
adhammena  samodhanaparivasam  adasi  soham  parivasamiti  mannamano
antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjim  parimanayo
paticchannayopi   appaticchannayopi  soham  tasmim  bhumiyam  thito
purimaapattinam  antara  apattiyo  sarami  aparaapattinam antara
apattiyo  sarami  yannunaham  sangham  purimaapattinam  antara
apattinanca  aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya patikassanam
Yaceyyam  dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena
samodhanaparivasam  dhammena  manattam  dhammena  abbhananti  .  so
sangham  purimaapattinam  antara  apattinanca  aparaapattinam antara
apattinanca  mulaya  patikassanam  yacati  dhammikena kammena akuppena
thanarahena  dhammena  samodhanaparivasam  dhammena  manattam  dhammena
abbhananti  1-  .  tam sangho purimaapattinam antara apattinanca
aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya  patikassati  dhammikena
kammena  akuppena  thanarahena  dhammena  samodhanaparivasam  deti
dhammena  manattam  deti  dhammena  abbheti  . so bhikkhave bhikkhu
visuddho tahi apattihi.
   [580] Idha pana bhikkhave bhikkhu sambahula sanghadisesa apattiyo
apajjati   parimanampi  aparimanampi  ekanamampi  nananamampi
sabhagampi  visabhagampi  vavatthitampi  sambhinnampi  .  so sangham tasam
apattinam  samodhanaparivasam  yacati  . tassa sangho tasam apattinam
samodhanaparivasam  deti  .  so  parivasanto  antara  sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjati  aparimanayo  appaticchannayo
.pe.   aparimanayo   paticchannayo   .pe.   aparimanayo
paticchannayopi  appaticchannayopi  .  so  sangham antara apattinam
mulaya  patikassanam  yacati  .  tam sangho antara apattinam mulaya
patikassati  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena  adhammena
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natti.
Samodhanaparivasam  deti  .  so  parivasamiti  mannamano  .pe.
Dhammena  samodhanaparivasam  deti  dhammena  manattam  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visuddho tahi apattihi.
   [581]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjati  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati .
Tassa  sangho  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  deti  .  so
parivasanto  antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjati
parimanayopi  aparimanayopi  appaticchannayo  .  so  sangham
antara  apattinam  mulaya  patikassanam yacati . tam sangho antara
apattinam   mulaya   patikassati  adhammikena  kammena  kuppena
atthanarahena adhammena samodhanaparivasam deti 1- . so parivasamiti
mannamano  .pe.  dhammena  samodhanaparivasam  deti  dhammena
manattam  deti dhammena abbheti . so bhikkhave bhikkhu visuddho 2-
tahi apattihi.
   [582]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjati  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati .
Tassa  sangho  tasam  apattinam  samodhanaparivasam  deti  .  so
parivasanto  antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjati
@Footnote: 1 Yu. adhammena samodhanaparivasam detiti natthi . 2 Yu. avisuddho.
Parimanayopi  aparimanayopi  paticchannayo  .  so sangham antara
apattinam  mulaya  patikassanam yacati . tam sangho antara apattinam
mulaya  patikassati  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena
adhammena  samodhanaparivasam  deti  .  so  parivasamiti  mannamano
antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo apajjati parimanayopi
aparimanayopi paticchannayo.
   {582.1} So tasmim bhumiyam thito purimaapattinam antara apattiyo
sarati aparaapattinam antara apattiyo sarati . tassa evam hoti aham
kho sambahula sanghadisesa apattiyo apajjim parimanampi aparimanampi
.pe. vavatthitampi sambhinnampi soham sangham tasam apattinam samodhanaparivasam
yacim tassa me sangho tasam apattinam samodhanaparivasam adasi soham parivasanto
antara  sambahula  sanghadisesa  apattiyo  apajjim parimanayopi
aparimanayopi  paticchannayo  soham  sangham  antara  apattinam
mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho antara apattinam mulaya
patikassi  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena  adhammena
samodhanaparivasam  adasi  soham  parivasamiti  mannamano  antara
sambahula   sanghadisesa   apattiyo   apajjim  parimanayopi
aparimanayopi  paticchannayo  soham tasmim bhumiyam thito purimaapattinam
antara  apattiyo  sarami  aparaapattinam  antara  apattiyo
sarami  yannunaham  sangham  purimaapattinam  antara  apattinanca
Aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya  patikassanam  yaceyyam
dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena samodhanaparivasam
dhammena manattam dhammena abbhananti.
   {582.2}  So  sangham  purimaapattinam  antara  apattinanca
aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya  patikassanam  yacati
dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena samodhanaparivasam
dhammena  manattam  dhammena  abbhanam  .  tam sangho purimaapattinam
antara   apattinanca   aparaapattinam   antara  apattinanca
mulaya  patikassati  dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena
dhammena  samodhanaparivasam  deti  dhammena  manattam  deti  dhammena
abbheti. So bhikkhave bhikkhu visaddho tahi apattihi.
   [583]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  sambahula  sanghadisesa
apattiyo  apajjati  parimanampi  aparimanampi  .pe.  vavatthitampi
sambhinnampi  . so sangham tasam apattinam samodhanaparivasam yacati .
Tassa sangho tasam apattinam samodhanaparivasam deti . so parivasanto
antara   sambahula   sanghadisesa   apattiyo   apajjati
parimanayopi  aparimanayopi  paticchannayopi  appaticchannayopi .
So  sangham antara apattinam mulaya patikassanam yacati . tam sangho
antara  apattinam  mulaya  patikassati  adhammikena  kammena kuppena
atthanarahena  adhammena  samodhanaparivasam  deti . so parivasamiti
Mannamano   antara   sambahula   sanghadisesa   apattiyo
apajjati    parimanayopi    aparimanayopi   paticchannayopi
appaticchannayopi.
   {583.1}  So  tasmim  bhumiyam  thito  purimaapattinam antara
apattiyo  sarati  aparaapattinam  antara  apattiyo  sarati .
Tassa  evam  hoti  aham  kho  sambahula  sanghadisesa apattiyo
apajjim   parimanampi   aparimanampi  ekanamampi  nananamampi
sabhagampi  visabhagampi  vavatthitampi  sambhinnampi  soham  sangham  tasam
apattinam  samodhanaparivasam  yacim  tassa me sangho tasam apattinam
samodhanaparivasam  adasi  soham  parivasanto  antara  sambahula
sanghadisesa  apattiyo  apajjim  parimanayopi  aparimanayopi
paticchannayopi  appaticchannayopi  soham  sangham  antara  apattinam
mulaya  patikassanam  yacim  tam  mam  sangho antara apattinam mulaya
patikassi  adhammikena  kammena  kuppena  atthanarahena  adhammena
samodhanaparivasam  adasi  soham  parivasamiti  mannamano  antara
sambahula   sanghadisesa   apattiyo   apajjim  parimanayopi
aparimanayopi  paticchannayopi  appaticchannayopi  soham  tasmim bhumiyam
thito  purimaapattinam  antara  apattiyo  sarami  aparaapattinam
antara  apattiyo  sarami  yannunaham  sangham  purimaapattinam
antara  apattinanca  aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya
patikassanam  yaceyyam  dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena
Dhammena  samodhanaparivasam  dhammena  manattam  dhammena abbhananti .
So  sangham  purimaapattinam  antara  apattinanca  aparaapattinam
antara  apattinanca  mulaya  patikassanam  yacati  dhammikena kammena
akuppena  thanarahena  dhammena  samodhanaparivasam  dhammena  manattam
dhammena  abbhanam  .  tam  sangho  purimaapattinam  antara
apattinanca  aparaapattinam  antara  apattinanca  mulaya patikassati
dhammikena  kammena  akuppena  thanarahena  dhammena samodhanaparivasam
deti  dhammena  manattam  deti  dhammena  abbheti . so bhikkhave
bhikkhu visuddho tahi apattihiti 1-.
              Samuccayakkhandhakam nitthitam tatiyam.
                     ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 288-297. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=5876&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=5876&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=578&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=44              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]