ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 6 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 6 : Vinaya. Culla (1)

   [594] Tena kho pana samayena mettiyabhummajaka 1- bhikkhu navaka ceva
honti  appapunna ca . yani sanghassa lamakani senasanani tani
tesam 2- papunanti lamakani ca bhattani. Tena kho pana samayena rajagahe
manussa  icchanti theranam bhikkhunam abhisankharikam datum sappimpi telampi
uttaribhangampi  mettiyabhummajakanam  pana  bhikkhunam  pakatikam  denti
yatharaddham  kanajakam bilangadutiyam . te pacchabhattam pindapatapatikkanta
there  bhikkhu  pucchanti  tumhakam  avuso  bhattagge  kim  ahosi
tumhakam kim nahositi 3- . ekacce thera evam vadenti amhakam
avuso  sappi  ahosi  telam  ahosi  uttaribhangam  ahositi .
Mettiyabhummajaka  pana  bhikkhu  evam  vadenti  amhakam  avuso na
kinci ahosi pakatikam yatharaddham kanajakam bilangadutiyanti.
   [595] Tena kho pana samayena kalyanabhattiko gahapati sanghassa
catukkabhattam deti niccabhattam . so bhattagge saputtadaro upatitthitva
parivisati  .  anne  odanena  pucchanti  anne  supena  pucchanti
anne telena pucchanti anne uttaribhangena pucchanti.
   [596]  Tena  kho  pana  samayena kalyanabhattikassa gahapatino
bhattam  svatanaya  mettiyabhummajakanam  bhikkhunam  uddittham  hoti .
@Footnote: 1 Ma. sabbavare mettiyabhumajaka . 2 Ma. tesam tani . 3 Ma. Yu. kim ahositi.
@nasaddo na dissati.
Athakho  kalyanabhattiko  gahapati aramam agamasi kenacideva karaniyena
yenayasma  1-  dabbo  mallaputto  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam  dabbam  mallaputtam  abhivadetva  ekamantam  nisidi .
Ekamantam  nisinnam  kho  kalyanabhattikam  gahapatim  ayasma  dabbo
mallaputto  dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi
sampahamsesi  .  athakho  kalyanabhattiko  gahapati  ayasmata dabbena
mallaputtena  dhammiya  kathaya  sandassito  samadapito  samuttejito
sampahamsito  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  etadavoca  kassa  bhante
amhakam  ghare  svatanaya  bhattam  udditthanti  . mettiyabhummajakanam
kho gahapati bhikkhunam tumhakam ghare svatanaya bhattam udditthanti.
   {596.1} Athakho kalyanabhattiko gahapati anattamano ahosi katham hi
nama  papabhikkhu  amhakam  ghare  bhunjissantiti  gharam  gantva dasim
anapesi  ye  je  sve  bhattika  agacchanti [2]- kotthake
asanam  pannapetva  kanajakena  bilangadutiyena parivisati . evam
ayyati  kho  sa  dasi  kalyanabhattikassa gahapatino paccassosi .
Athakho  mettiyabhummajaka  bhikkhu  hiyyo  kho  avuso  amhakam
kalyanabhattikassa  gahapatino  bhattam  uddittham  sve  amhe  3-
kalyanabhattiko  gahapati  saputtadaro  upatitthitva  parivisissati anne
odanena  pucchissanti  anne  supena  pucchissanti  anne  telena
pucchissanti  anne  uttaribhangena  pucchissantiti  .  te  teneva
@Footnote: 1 Ma. so yenayasma . 2 Ma. te . 3 Yu. amhakam.
Somanassena  na  cittarupam  rattiya supimsu . athakho mettiyabhummajaka
bhikkhu   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   yena
kalyanabhattikassa  gahapatino  nivesanam  tenupasankamimsu  .  addasa
kho  sa  dasi  mettiyabhummajake  bhikkhu  durato  va  agacchante
disvana  kotthake  asanam  pannapetva  mettiyabhummajake  bhikkhu
etadavoca  nisidatha  bhanteti  .  athakho  mettiyabhummajakanam  bhikkhunam
etadahosi  nissamsayam  kho  na  tava  bhattam  siddham  bhavissati yatha
mayam kotthake nisidapiyamati 2-.
   {596.2} Athakho sa dasi kanajakena bilangadutiyena upaganchi
bhunjatha  bhanteti . mayam kho bhagini niccabhattikati . janami ayya
niccabhattikati 3- apicaham hiyyo va gahapatina anatta ye je sve
bhattika agacchanti [4]- kotthake asanam pannapetva kanajakena
bilangadutiyena  parivisati  bhunjatha  bhanteti . athakho mettiyabhummajaka
bhikkhu hiyyo kho avuso kalyanabhattiko gahapati aramam agamasi dabbassa
mallaputtassa santike nissamsayam kho mayam dabbena mallaputtena gahapatino
santike 5- paribhinnati. Te teneva domanassena na cittarupam bhunjimsu.
   {596.3}   Athakho   mettiyabhummajaka  bhikkhu  pacchabhattam
pindapatapatikkanta     aramam     gantva    pattacivaram
patisametva   baharamakotthake   sanghatipallatthikaya   nisidimsu
tunhibhuta     mankubhuta     pattakkhandha     adhomukha
@Footnote: 1 sabbattha nisidapeyyamati dissati . 2 Yu. itisaddo natthi . 3 Ma. te.
@4 Ma. Yu. antare.
Pajjhayanta  appatibhana  .  athakho  mettiya  bhikkhuni  yena
mettiyabhummajaka  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  mettiyabhummajake
bhikkhu  etadavoca  vandami ayyati . evam vutte mettiyabhummajaka
bhikkhu  nalapimsu  .  dutiyampi  kho  .pe.  tatiyampi kho mettiya
bhikkhuni  mettiyabhummajake  bhikkhu  etadavoca  vandami  ayyati .
Tatiyampi  kho  mettiyabhummajaka  bhikkhu  nalapimsu  . kyaham ayyanam
aparajjhami  kissa mam ayya nalapantiti . tatha hi pana tvam bhagini
amhe  dabbena  mallaputtena  vihethiyamane ajjhupekkhasiti . kyaham
ayya karomiti.
   {596.4}  Sace  kho tvam bhagini iccheyyasi ajjeva bhagava
ayasmantam  dabbam  mallaputtam  nasapeyyati  .  kyaham  ayya
karomi  kim  maya  sakka  katunti  .  ehi  tvam  bhagini yena
bhagava  tenupasankama  1-  upasankamitva  bhagavantam evam vadehi idam
bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante  disa  abhaya  anitika
anupaddava  sayam  disa  sabhaya  saitika  saupaddava  yato
nivatam   tato  pavatam  udakam  manne  adittam  ayyenamhi
dabbena  mallaputtena  dusitati  .  evam  ayyati  kho mettiya
bhikkhuni  mettiyabhummajakanam  bhikkhunam  patissunitva  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi  . ekamantam thita kho sa 2- mettiya bhikkhuni bhagavantam
@Footnote: 1 Ma. tenupasankami . 2 yuropiyapotthake ca amhakam mahavibhange ca sati na dissati.
Etadavoca  idam  bhante  nacchannam  nappatirupam  yayam  bhante  disa
abhaya  anitika  anupaddava  sayam disa sabhaya saitika saupaddava
yato  nivatam  tato  pavatam  udakam  manne  adittam  ayyenamhi
dabbena mallaputtena dusitati.
   [597]  Athakho  bhagava  etasmim  nidane  etasmim pakarane
bhikkhusangham  sannipatapetva  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  patipucchi
sarasi  tvam  dabba  evarupam katta yathayam bhikkhuni ahati . yatha
mam  bhante bhagava janatiti . dutiyampi kho bhagava .pe. tatiyampi
kho  bhagava  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  etadavoca  sarasi  tvam
dabba  evarupam  katta  yathayam bhikkhuni ahati . yatha mam bhante
bhagava  janatiti  . na kho dabba dabba evam nibbethenti sace
taya  katam  katanti  vadehi sace akatam akatanti vadehiti . yatoham
bhante  jato  nabhijanami  supinantenapi  methunam dhammam patisevita
pageva jagaroti.
   {597.1}  Athakho  bhagava  bhikkhu  amantesi tenahi bhikkhave
mettiyam  bhikkhunim  nasetha  ime  ca  bhikkhu  anuyunjathati .
Idam  vatva  bhagava  utthayasana  viharam  pavisi . athakho te
bhikkhu  mettiyam  bhikkhunim  nasesum  .  athakho mettiyabhummajaka bhikkhu
te  bhikkhu  etadavocum  ma  avuso 3- mettiyam bhikkhunim nasetha
na  sa  kinci  aparajjhati  amhehi  sa  ussahita  kupitehi
anattamanehi cavanadhippayehiti . kim pana tumhe avuso ayasmantam
@Footnote: 1 Ma. Yu. mavuso.
Dabbam mallaputtam amulikaya silavipattiya anuddhamsethati . Evamavusoti.
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama  mettiyabhummajaka  bhikkhu  ayasmantam dabbam mallaputtam
amulikaya  silavipattiya  anuddhamsessantiti  .  athakho  te  bhikkhu
bhagavato  etamattham arocesum . saccam kira bhikkhave mettiyabhummajaka
bhikkhu  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya  anuddhamsentiti .
Saccam  bhagavati  .pe.  vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu
amantesi   tenahi   bhikkhave  sangho  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa sativinayam detu.
   {597.2} Evanca pana bhikkhave databbo. Tena bhikkhave dabbena
mallaputtena  sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam karitva vuddhanam
bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva
evamassa  vacaniyo  ime mam bhante mettiyabhummajaka bhikkhu amulikaya
silavipattiya  anuddhamsenti  soham  bhante  sativepullappatto  sangham
sativinayam  yacamiti  .  dutiyampi  yacitabbo  tatiyampi  yacitabbo
ime  mam  bhante  mettiyabhummajaka  bhikkhu  amulikaya  silavipattiya
anuddhamsenti  soham  sativepullappatto  tatiyampi  bhante  sangham  1-
sativinayam yacamiti.
   [598] Byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
@Footnote: 1 Ma. soham bhante sativepullappatto tatiyampi bhante sangham. Yu. soham bhante
@sativepullappatto tatiyampi sangham.
   {598.1} Sunatu me bhante sangho ime mettiyabhummajaka bhikkhu
ayasmantam  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya anuddhamsenti .
Ayasma dabbo mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yacati.
Yadi  sanghassa  pattakallam  sangho  ayasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa sativinayam dadeyya. Esa natti.
   {598.2} Sunatu me bhante sangho ime mettiyabhummajaka bhikkhu
ayasmantam  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya anuddhamsenti .
Ayasma dabbo mallaputto sativepullappatto sangham sativinayam yacati.
Sangho  ayasmato  dabbassa  mallaputtassa sativepullappattassa sativinayam
deti  .  yassayasmato  khamati  ayasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa  sativinayassa  danam  so  tunhassa  yassa nakkhamati
so bhaseyya.
   {598.3}  Dutiyampi etamattham vadami .pe. tatiyampi etamattham
vadami  .  sunatu  me bhante sangho ime mettiyabhummajaka bhikkhu
ayasmantam  dabbam  mallaputtam  amulikaya  silavipattiya anuddhamsenti .
Ayasma  dabbo  mallaputto  sativepullappatto  sangham  sativinayam
yacati  .  sangho  ayasmato  dabbassa sativepullappattassa sativinayam
deti  .  yassayasmato  khamati  ayasmato  dabbassa  mallaputtassa
sativepullappattassa  sativinayassa  danam  so  tunhassa  yassa nakkhamati
so bhaseyya.
   {598.4}  Dinno  sanghena  ayasmato  dabbassa mallaputtassa
Sativepullappattassa  sativinayo  khamati  sanghassa  tasma  tunhi .
Evametam dharayamiti.
   [599]  Pancimani  bhikkhave  dhammikani  sativinayassa  danani
suddho  hoti  bhikkhu  anapattiko  anuvadanti  ca  nam  yacati  ca
tassa  sangho  sativinayam  deti  dhammena  samaggena 1- imani kho
bhikkhave panca dhammikani sativinayassa dananiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 6 page 308-315. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=6266&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=6266&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=6&item=594&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=6&siri=48              Contents of The Tipitaka Volume 6 https://84000.org/tipitaka/read/?index_6 https://84000.org/tipitaka/english/?index_6

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]