ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

   [366]  Athakho  devadatto  yena  ajātasattu  kumāro
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ajātasattuṃ  kumāraṃ  etadavoca  pubbe
kho  kumāra  manussā  dīghāyukā  etarahi  appāyukā  ṭhānaṃ  kho
panetaṃ  vijjati yaṃ tvaṃ kumāro va samāno kālaṃ kareyyāsi tenahi
tvaṃ kumāra pitaraṃ hantvā rājā hohi ahaṃ bhagavantaṃ hantvā buddho
bhavissāmīti  .  athakho  ajātasattu  kumāro ayyo kho devadatto
mahiddhiko  mahānubhāvo  jāneyyāpi  1- ayyo devadattoti ūruyā
potthanikaṃ  bandhitvā  divā  divassa  bhīto  ubbiggo  ussaṅkī
utrasto sahasā antepuraṃ pāvisi.
   {366.1}  Addasaṃsu  kho  antepurapālakā  2-  mahāmattā
ajātasattuṃ   kumāraṃ  divā  divassa  bhītaṃ  ubbiggaṃ  ussaṅkiṃ
utrastaṃ  sahasā  antepuraṃ  pavisantaṃ  disvāna  aggahesuṃ  .  te
vicinantā  ūruyā  potthanikaṃ  baddhaṃ  disvā  ajātasattuṃ  kumāraṃ
etadavocuṃ kiṃ tvaṃ kumāra kattukāmosīti . pitaraṃ 3- hantukāmomhīti.
Kenāsi ussāhitoti. Ayyena devadattenāti.
   {366.2}  Ekacce  mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu kumāro ca
hantabbo  devadatto  ca  sabbe ca bhikkhū hantabbāti . ekacce
mahāmattā  evaṃ  matiṃ  akaṃsu  na  bhikkhū hantabbā na bhikkhū kiñci
aparajjhanti  kumāro  ca  hantabbo  devadatto  cāti . ekacce
mahāmattā  evaṃ matiṃ akaṃsu na kumāro hantabbo na devadatto na
@Footnote: 1 Ma. jāneyyāsi. 2 Ma. Yu. addasāsuṃ kho antepure upacārakā. 3 Ma. Yu. hi.
Bhikkhū  hantabbā  rañño  ārocetabbaṃ  yathā  rājā  vakkhati
tathā karissāmāti.
   [367] Athakho te mahāmattā ajātasattuṃ kumāraṃ ādāya yena
rājā  māgadho  seniyo  bimbisāro  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
rañño  māgadhassa  seniyassa  bimbisārassa  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Kathaṃ  bhaṇe  mahāmattehi  mati katāti . ekacce deva mahāmattā
evaṃ  matiṃ  akaṃsu  kumāro  ca  hantabbo  devadatto  ca sabbe
ca  bhikkhū  hantabbāti  ekacce  mahāmattā  evaṃ  matiṃ akaṃsu na
bhikkhū  hantabbā  na  bhikkhū  kiñci  aparajjhanti  kumāro  ca
hantabbo  devadatto  cāti  ekacce  mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu
na  kumāro  hantabbo  na  devadatto  na  bhikkhū  hantabbā
rañño ārocetabbaṃ yathā rājā vakkhati tathā karissāmāti.
   {367.1} Kiṃ bhaṇe karissati buddho vā dhammo vā saṅgho vā
nanu  bhagavatā  paṭikacceva  devadatto  rājagahe pakāsāpito pubbe
devadattassa  aññā  pakati  ahosi  idāni  aññā  pakati  yaṃ
devadatto  kareyya  kāyena  vācāya na tena buddho vā dhammo
vā  saṅgho  vā  daṭṭhabbo  devadatto  va  tena daṭṭhabboti .
Tattha  ye  te  mahāmattā evaṃ matiṃ akaṃsu kumāro ca hantabbo
devadatto ca sabbe ca bhikkhū hantabbāti te aṭṭhāne 1- akāsi.
@Footnote: 1 Yu. abhabbe.
Ye  te  mahāmattā  evaṃ  matiṃ  akaṃsu  na  bhikkhū hantabbā na
bhikkhū  kiñci  aparajjhanti  kumāro  ca  hantabbo  devadatto
cāti  te  nīce ṭhāne ṭhapesi . ye te mahāmattā evaṃ matiṃ
akaṃsu  na  kumāro  hantabbo  na  devadatto  na bhikkhū hantabbā
rañño  ārocetabbaṃ  yathā  rājā  vakkhati  tathā  karissāmāti
te  ucce  ṭhāne  ṭhapesi  .  athakho  rājā māgadho seniyo
bimbisāro  ajātasattuṃ  kumāraṃ  etadavoca  kissa  maṃ  tvaṃ kumāra
hantukāmosīti  .  rajjenamhi  deva  atthikoti  . sace kho tvaṃ
kumāra  rajjena  atthiko etaṃ te rajjanti ajātasattussa kumārassa
rajjaṃ niyyādesi.
   [368]  Athakho  devadatto  yena  ajātasattu  kumāro
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  ajātasattuṃ  kumāraṃ  etadavoca  purise
mahārāja  āṇāpehi  ye  samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā voropessantīti .
Athakho  ajātasattu  kumāro  manusse  āṇāpesi  yathā  bhaṇe
ayyo  devadatto  āha tathā karothāti 1- . athakho devadatto
ekaṃ  purisaṃ  āṇāpesi  gacchāvuso  amukasmiṃ  okāse  samaṇo
gotamo  viharati  taṃ jīvitā voropetvā iminā maggena āgacchāti
tasmiṃ  magge  dve  purise  ṭhapesi  yo  iminā maggena eko
puriso  āgacchati  taṃ  jīvitā  voropetvā  iminā  maggena
āgacchathāti  tasmiṃ  magge  cattāro  purise  ṭhapesi  ye iminā
@Footnote: 1 Ma. kareyyāthāti.
Maggena  dve  purisā  āgacchanti te jīvitā voropetvā iminā
maggena  āgacchathāti  tasmiṃ  magge  aṭṭha  purise  ṭhapesi  ye
iminā  maggena  cattāro  purisā  āgacchanti  te  jīvitā
voropetvā  iminā  maggena  āgacchathāti  tasmiṃ  magge  soḷasa
purise  ṭhapesi  ye  iminā  maggena  aṭṭha  purisā  āgacchanti
te jīvitā voropetvā āgacchathāti.
   [369] Athakho so eko puriso asicammaṃ gahetvā dhanukalāpaṃ
sannayhitvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavato
avidūre  bhīto  ubbiggo  ussaṅkī  utrasto  patthaddhena  kāyena
aṭṭhāsi  .  addasā  kho  bhagavā taṃ purisaṃ bhītaṃ ubbiggaṃ ussaṅkiṃ
utrastaṃ  patthaddhena  kāyena  ṭhitaṃ  disvāna  taṃ  purisaṃ etadavoca
ehāvuso  mā  bhāyīti  .  athakho so puriso asicammaṃ ekamantaṃ
karitvā  dhanukalāpaṃ nikkhipitvā yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavato  pādesu  sirasā  nipatitvā  bhagavantaṃ  etadavoca  accayo
maṃ  bhante  accagamā  yathābālaṃ  yathāmūḷhaṃ  yathāakusalaṃ  yvāhaṃ
duṭṭhacitto  vadhakacitto  idhupasaṅkanto  tassa  me  bhante  bhagavā
accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyāti.
   {369.1} Iṅgha 1- tvaṃ āvuso accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ
yathāakusalaṃ yaṃ tvaṃ duṭṭhacitto vadhakacitto idhupasaṅkanto yato ca kho tvaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. taggha.
Āvuso  accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ paṭikarosi tante mayaṃ
paṭiggaṇhāma  vuḍḍhi  hesā  āvuso  ariyassa  vinaye  yo
accayaṃ  accayato  disvā  yathādhammaṃ  paṭikaroti  āyatiṃ  saṃvaraṃ
āpajjatīti.
   {369.2}  Athakho  bhagavā  tassa  purisassa anupubbikathaṃ kathesi
seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  saggakathaṃ  kāmānaṃ  ādīnavaṃ  okāraṃ
saṅkilesaṃ  nekkhamme  ānisaṃsaṃ  pakāsesi  .  yadā  taṃ  bhagavā
aññāsi  kallacittaṃ  muducittaṃ  vinīvaraṇacittaṃ  udaggacittaṃ  pasannacittaṃ
atha  yā  buddhānaṃ  sāmukkaṃsikā  dhammadesanā  taṃ  pakāsesi dukkhaṃ
samudayaṃ  nirodhaṃ  maggaṃ  . seyyathāpi nāma suddhaṃ vatthaṃ apagatakāḷakaṃ
sammadeva  rajanaṃ  paṭiggaṇheyya  evameva  tassa  purisassa tasmiṃyeva
āsane  virajaṃ  vītamalaṃ  dhammacakkhuṃ  udapādi  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ
sabbantaṃ nirodhadhammanti.
   {369.3}  Athakho  so  puriso  diṭṭhadhammo  pattadhammo
viditadhammo    pariyogāḷhadhammo   tiṇṇavicikiccho   vigatakathaṃkatho
vesārajjappatto  aparappaccayo  satthusāsane  bhagavantaṃ  etadavoca
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  seyyathāpi  bhante  nikkujjitaṃ
vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā  vivareyya  mūḷhassa  vā  maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre  vā  telappajjotaṃ  dhāreyya  cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti  evamevaṃ  bhagavatā  anekapariyāyena  dhammo
pakāsito  esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ  bhagavā  dhāretu  ajjatagge  pāṇupetaṃ
Saraṇaṃ  gatanti  .  athakho  bhagavā  taṃ  purisaṃ etadavoca mā kho
tvaṃ  āvuso  iminā  maggena  gaccha  iminā  maggena  gacchāhīti
aññena maggena uyyojesi.
   [370] Athakho te dve purisā kiṃ nu kho so eko puriso cirena
āgacchatīti   paṭipathaṃ  gacchantā  addasaṃsu  bhagavantaṃ  aññatarasmiṃ
rukkhamūle  nisinnaṃ  disvāna  yena bhagavā tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . tesaṃ bhagavā anupubbikathaṃ
kathesi  .pe.  aparappaccayā  satthusāsane  bhagavantaṃ  etadavocuṃ
abhikkantaṃ  bhante  abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsake no bhagavā
dhāretu  ajjatagge  pāṇupete saraṇaṃ gateti . athakho bhagavā te
purise  etadavoca  mā kho tumhe āvuso iminā maggena gacchatha
iminā maggena gacchathāti aññena maggena uyyojesi.
   [371] Athakho te cattāro purisā .pe. athakho te aṭṭha
purisā  .pe.  athakho  te  soḷasa purisā kiṃ nu kho te aṭṭha
purisā  cirena  āgacchantīti  paṭipathaṃ  gacchantā  addasaṃsu  bhagavantaṃ
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  nisinnaṃ  disvāna  yena  bhagavā tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  tesaṃ
bhagavā  anupubbikathaṃ  kathesi  seyyathīdaṃ  dānakathaṃ  sīlakathaṃ  .pe.
Aparappaccayā  satthusāsane  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bhante
Abhikkantaṃ  bhante  .pe.  upāsake no bhagavā dhāretu ajjatagge
pāṇupete  saraṇaṃ  gateti  1- . athakho so eko puriso yena
devadatto   tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā  devadattaṃ  etadavoca
nāhaṃ  bhante  sakkomi  taṃ  bhagavantaṃ  jīvitā  voropetuṃ mahiddhiko
so  bhagavā  mahānubhāvoti  . alaṃ āvuso mā tvaṃ samaṇaṃ gotamaṃ
jīvitā voropesi ahameva samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā voropessāmīti.
   [372]  Tena  kho pana samayena bhagavā gijjhakūṭassa pabbatassa
chāyāyaṃ  2-  caṅkamati  .  athakho  devadatto  gijjhakūṭaṃ  pabbataṃ
abhirūyhitvā  3-  mahatiṃ  silaṃ  pavijjhi  imāya samaṇaṃ gotamaṃ jīvitā
voropessāmīti . dve pabbatakūṭā samāgantvā taṃ silaṃ sampaṭicchiṃsu.
Tato  papaṭikā  uppatitvā  bhagavato  pāde  ruhiraṃ  uppādesi .
Athakho  bhagavā  uddhaṃ  ulloketvā devadattaṃ etadavoca bahuṃ tayā
moghapurisa   apuññaṃ  pasutaṃ  yaṃ  tvaṃ  duṭṭhacitto  vadhakacitto
tathāgatassa ruhiraṃ uppādesīti.
   {372.1}  Athakho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi  idaṃ  bhikkhave
devadattena   paṭhamaṃ   anantarikakammaṃ  upacitaṃ  yaṃ  duṭṭhacittena
vadhakacittena  tathāgatassa  ruhiraṃ  uppāditanti  .  assosuṃ  kho
bhikkhū devadattena kira bhagavato vadho payuttoti . te ca 4- bhikkhū
bhagavato  vihārassa  parito  parito caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā
@Footnote: 1 Ma. pāṇupetaṃ saraṇaṃ gateti. 2 Ma. chāyāya. Yu. pacchāyāyaṃ.
@3 Ma. ārūhitvā. Yu. abhirūhitvā. 4 Yu. tedha.
Sajjhāyaṃ karontā bhagavato rakkhāvaraṇaguttiyā.
   {372.2} Assosi kho bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ sajjhāyasaddaṃ
sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  kinnu  kho so ānanda
uccāsaddo  mahāsaddo sajjhāyasaddoti . assosuṃ kho bhante bhikkhū
devadattena kira bhagavato vadho payuttoti te ca bhante bhikkhū bhagavato
vihārassa  parito  parito  caṅkamanti uccāsaddā mahāsaddā sajjhāyaṃ
karontā  bhagavato  rakkhāvaraṇaguttiyā so eso bhagavā uccāsaddo
mahāsaddo  sajjhāyasaddoti  .  tenahānanda mama vacanena te bhikkhū
āmantehi satthā āyasmante āmantetīti.
   {372.3} Evaṃ bhanteti kho āyasmā ānando bhagavato paṭissutvā
yena te bhikkhū tenupasaṅkami upasaṅkamitvā te bhikkhū etadavoca satthā
āyasmante  āmantetīti . evamāvusoti kho te bhikkhū āyasmato
ānandassa  paṭissutvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinne
kho  te  bhikkhū  bhagavā etadavoca aṭṭhānametaṃ bhikkhave anavakāso
yo  parupakkamena  tathāgataṃ  jīvitā  voropeyya  na  parupakkamena
bhikkhave tathāgatā parinibbāyanti 1-.
   {372.4}  Pañcime  bhikkhave  satthāro  santo  saṃvijjamānā
lokasmiṃ   katame   pañca  idha  bhikkhave  ekacco  satthā
aparisuddhasīlo    samāno    parisuddhasīlomhīti    paṭijānāti
@Footnote: 1 Ma. Yu. Rā. anupakkamena bhikkhave tathāgatā parinibbāyanti.
Parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti ca . tamenaṃ sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ  satthā  aparisuddhasīlo  samāno
parisuddhasīlomhīti   paṭijānāti  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ
asaṅkiliṭṭhanti  ca  mayañceva  kho  pana  gihīnaṃ  āroceyyāma
nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa  amanāpaṃ  kathantaṃ  mayantena
samudācareyyāma  sammannati  kho  pana  cīvarapiṇḍapātasenāsanagilāna-
paccayabhesajjaparikkhārena  yaṃ  tumo  karissati  tumo  va  tena
paññāyissatīti  .  evarūpaṃ  kho  bhikkhave  satthāraṃ sāvakā sīlato
rakkhanti  .  evarūpo  ca  pana  satthā  sāvakehi  sīlato rakkhaṃ
paccāsiṃsati.
   [373]  Puna  caparaṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhājīvo
samāno  parisuddhājīvomhīti  paṭijānāti  .pe.  evarūpaṃ  kho
bhikkhave  satthāraṃ  sāvakā  ājīvato rakkhanti . evarūpo ca pana
satthā sāvakehi ājīvato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [374] Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhadhammadesano
samāno  parisuddhadhammadesanomhīti  paṭijānāti  .pe.  evarūpaṃ  kho
bhikkhave satthāraṃ sāvakā dhammadesanato rakkhanti . evarūpo ca pana
satthā sāvakehi dhammadesanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   [375]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  idhekacco  satthā aparisuddha-
veyyākaraṇo   samāno   parisuddhaveyyākaraṇomhīti   paṭijānāti
.pe.  Evarūpaṃ  kho  bhikkhave  satthāraṃ  sāvakā  veyyākaraṇato
rakkhanti  . evarūpo ca pana satthā sāvakehi veyyākaraṇato rakkhaṃ
paccāsiṃsati.
   [376] Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco satthā aparisuddhañāṇadassano
samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti   paṭijānāti   parisuddhaṃ   me
ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca  .  tamenaṃ  sāvakā
evaṃ  jānanti  ayaṃ  kho  bhavaṃ  satthā  aparisuddhañāṇadassano
parisuddhañāṇadassanomhīti     paṭijānāti    parisuddhaṃ    me
ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti  ca  mayañceva  kho  pana
gihīnaṃ  āroceyyāma  nāssassa  manāpaṃ  yaṃ  kho  panassa amanāpaṃ
kathantaṃ   mayantena   samudācareyyāma   sammannati   kho  pana
cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārena    yaṃ    tumo
karissati  tumo  va  tena  paññāyissatīti  . evarūpaṃ kho bhikkhave
satthāraṃ  sāvakā  ñāṇadassanato  rakkhanti  .  evarūpo  ca  pana
satthā sāvakehi ñāṇadassanato rakkhaṃ paccāsiṃsati.
   {376.1} Ime kho bhikkhave pañca satthāro santo saṃvijjamānā
lokasmiṃ . ahaṃ kho pana bhikkhave parisuddhasīlo samāno parisuddhasīlomhīti
paṭijānāmi  parisuddhaṃ  me  sīlaṃ  pariyodātaṃ asaṅkiliṭṭhanti ca . na
ca  maṃ sāvakā sīlato rakkhanti . na cāhaṃ sāvakehi sīlato rakkhaṃ
paccāsiṃsāmi  .  ahaṃ  kho  pana  bhikkhave  parisuddhājīvo  samāno
.pe.  Parisuddhadhammadesano  samāno  .pe.  parisuddhaveyyākaraṇo
.pe.   parisuddhañāṇadassano   samāno   parisuddhañāṇadassanomhīti
paṭijānāmi  parisuddhaṃ  me  ñāṇadassanaṃ  pariyodātaṃ  asaṅkiliṭṭhanti
ca  .  na  ca  maṃ  sāvakā  ñāṇadassanato rakkhanti . na cāhaṃ
sāvakehi  ñāṇadassanato  rakkhaṃ  paccāsiṃsāmi  .  aṭṭhānametaṃ
bhikkhave  anavakāso  yo  parupakkamena  tathāgataṃ jīvitā voropeyya
na  parupakkamena  bhikkhave  tathāgatā  parinibbāyanti  .  gacchatha
tumhe bhikkhave yathāvihāraṃ arakkhiyā bhikkhave tathāgatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 177-187. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=3545              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=3545              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=366&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=50              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=366              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com