ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

                  Tassuddanam
   [446] Saupahanachatta 3- ca    ogunthi sisa 4- paniyam
        nabhivade na pucchanti    ahi ujjhanti pesala.
        Omunci chattam khandhe ca    ataranca patikkamam
        pattacivaram nikkhipa       patirupanca pucchita
        asinci dhovitena ca 5-   sukkhenallenupahana 6-
        vuddho navako puccheyya   ajjhavutthanca gocara
        sekkha vacca pani pari   kattaram katikatthitam 7-
@Footnote: 1 Ma. Ra. pancapannasa. Yu. pancapannasa. 2 Ma. Yu. vattam cuddasa. 3 Ma. saupahana
@chatta. Yu. sahaupahanachatta. 4 Ma. Yu. sisam. 5 Ma. Yu. asinceyya dhovitena.
@6 Yu. sukkhena allupahana. 7 Ma. Yu. Ra. katikam tato.
     Kalam muhuttam uklapo 1-    bhummattharananihare 2-
     patipado bhisibimbo 3-     manca pithanca mallakam
     apassenulloka kanna     geruka kalakakata 4-
     sankaram bhummattharanam        patipadaka mancakam
     pitham bhisi nisidanam           mallakam apassenakam 5-
     pattacivaram bhumi ca           parantam orabhogato 6-
     puratthima pacchima ca       uttara atha dakkhina
     situnhe ca diva rattim       parivenanca kotthako
     upatthanaggisala ca       vattam vaccakutisu ca
     pani paribhojanika 7-       kumbhi acamanesu ca
     anopamena pannattam       vattam agantukehime.
     Nevasanam na udakam          na paccu na ca paniyam
     nabhivade na pannape     ujjhayanti ca pesala.
     Vuddhasananca udakam        paccuggantva ca paniyam
     upahane ekamantam         abhivade ca pannape
     vuttham gocara sekkho ca        thanam paniya bhojanam
     kattaram katikam kalam          navakassa nisinnake
@Footnote: 1 Yu. kalamuhuttauklapo. 2 Ma. Yu. Ra. bhummattharana nihare.
@3 Yu. patipadabhisibimbo. 4 Ma. Yu. kalaakata. 5 Ma. Yu. sankaranca bhumattharanam
@patipadakam mancapitham. bhisi nisidanam mallakam apassena ca. 6 Ma. oruto bhogam.
@7 Ma. pani paribhojaniya. 8 Yu. bhojani. 9 Yu. kattara.
     Abhivadaye acikkhe        yatha hettha tatha naye.
     Niddittham satthavahena      vattam avasikehime.
     Gamika darumattika        vivaritva na pucchiya 1-
     nassanti ca aguttanca      ujjhayanti ca pesala.
     Patisametva thaketva ca    apucchitva ca pakkame 2-.
     Bhikkhu va samanero va     aramiko upasako
     pasanakesu ca punjam      patisame thakeyya ca
     sace ussahi ussukkam       anovasse tatheva ca 3-
     sace 4- ovassati gamam     ajjhokase tatheva ca
     appevangani seseyyum      vattam gamikabhikkhuna.
     Nanumodanti therena       ohaya catuppancahi
     vaccito mucchito asi       vattanumodanesume.
     Chabbaggiya dunnivattha     athopi ca dupparuta
     anakappa ca vokkamma     there anupakhajjanam 5-
     nave bhikkhu ca sanghati      ujjhayanti ca pesala.
@Footnote: 1 Ma. Yu. gamika darumatti ca vivaratva na pucchaya. 2 Ma. Yu. patisametva thaketva
@apucchitva va pakkame. 3 Ma. Yu. ussahati ussukkam va. 4 Yu. sabbe.
@5 Ma. Yu. there ca anupakhajjane. Ra. there ca anupakhajjena ca.
     Timandalam nivasetva      kayasagunaganthika
     na vokkamma paticchannam     susamvutokkhittacakkhuna 1-
     ukkhittojjagghika saddo   tayo ceva pacalana
     khambhogunthi ukkutika      paticchannam susamvuto
     okkhittukkhitta ujjagghi   appasadda 2- tayo cala
     khambho ogunthi pallatthi 3-  anupakhajja nasane
     ottharitva ca udake       nicam katva ca sinciya 4-.
     Pati samante 5- sanghati   odane ca patiggahe
     supam uttaribhangena         sabbesam samakanti ca 6-
     sakkaccam pattasanni ca     samasupanca tittika
     na tava thero bhunjeyya     asampatte ca odane 7-
     sakkaccam pattasanni ca     sapadanam ca supakam
     na thupato paticchade       vinnattujjhanasannina
     mahanta mandala dvaram      sabbahattho na vohare 8-
     ukkhepo chedana gandam     dhunam sitthavakarakam 9-
     jivhaniccharakam ceva       capucapu surusuru
     hatthapattotthanilleham      samisena patiggaho 10-
@Footnote: 1 Ma. Yu. susamvutokkhittacakkhu. 2 Ma. appasaddo. 3 Ma. Yu. Ra. khambhogunthi
@pallatthi ca. 4 Ma. Yu. uttaritvana udake nicam katva na sinciya. 5 Ma. Yu.
@samante. 6 Ma. samabhitti Yu. samatitti. 7 Ma. Yu. sakkaccam ... odaneti ime
@patha natthi. 8 Ma. Yu. byahare. 9 Ma. gandadhunam Yu. kandadhanu. 10 Ma. patigagahe.
     Na tava yava na sabbe 1-    nicam katva ca sinciyam
     pati samanta 2- sanghati    nicam katva chamaya ca
     sasitthakam nivattante       supaticchanna ukkuti 3-
     dhammarajena pannattam      idam bhattaggavattanam.
     Dunnivattha anakappa     asallakkhetva 4- sahasa
     dure acca ciram lahum         tatheva pindacariko 5-
     paticchanno va gaccheyya     samvutokkhittacakkhuna
     ukkhittojjagghika saddo   tayo ceva pacalana 6-
     khambhogunthi ukkutika      sallakkhetva ca sahasa
     dure acca ciram lahum         asanakam katacchuka
     bhajanam va thapesi ca        uccaretva panamaka 7-
     patiggahe na oloke 8-    supesupi tatheva tam
     bhikkhu sanghatiya chade     paticchanneva gacchiyam
     samvutokkhittacakkhu ca        ukkhittojjagghikaya ca 9-
     appasaddo tayo cala     khambhogunthika ukkuti
     pathamasanavakkaram 10-     paniyam paribhojanam 11-
     paccha kankhati bhunjeyya     opilapeyya uddhare
@Footnote: 1 Ma. Yu. yava na sabbe udake. 2 Ma. patisamanta Yu. patisamantam. 3 Ma.
@supaticchannamukkuti Yu. supaticchannam. 4 Yu. asallakkhe ca. 5 Yu. pindacarike
@6 Ma. Yu. paticchannena gaccheyya susamvutokkhittacakkhu. 7 Ma. Yu. Ra. panametva.
@8 Ma. Yu. ulloke. 9 Yu. ukakhittujjagghikaya. 10 Ma. pathamasanavakkara.
@Yu. pathamasanaavakkara. 11 Ma. paribhojani. Yu. paribhojani.
     Patisameyya sammajje      rittam tuccham upatthape 1-
     hatthakare na bhindeyya     vattidam pindapatike 2-.
     Pani ca pari aggi rani       nakkhatta disa coraka 3-
     sabbam natthiti kotetva 4-   pattamse civaram tato
     idani amse laggetva      timandalam parimandalam
     yatha pindacarivattam       naye arannakesupi
     pattamse civaram sise         arohetva ca paniyam
     paribhojanika 5- aggi      arani capi kattaram 6-
     nakkhattam sabbadesam va 7-   disapi kusalo bhave.
     Sattuttamena pannattam     vattam arannakesume.
     Ajjhokase okirimsu .      ujjhayanti ca pesala.
     Sace viharo uklapo       pathamam pattacivaram
     bhisibimbohanam mancam       pitham ca khelamallakam
     apassenalokakanna 8-   gerukam kala makatam 9-
     sankaram bhikkhusamanta 10-  sena viharapaniyam
     paribhojaniyasamanta       pativate ca angane
     adhovate attharanam        patipadakamancakam 11-
@Footnote: 1 Yu. upatthaye. 2 Ma. hatthivikare bhindeyya .... 3 Ma. Yu. pani pari aggi
@rani nakkhatta disa cora ca. Ra. pani ca pari agagi rani nakkhatta disa cora ca.
@4 Ma. Yu. kottatva. 5 paribhojaniyam. 6 Yu. kattari. 7 Ma. Yu. sappadesam.
@8 Ma. apassenullokanna. 9 Ma. gerukakalaakata. 10 Yu. sankarabhikkhusamanta.
@11 Ma. Yu. patipadakamanco ca.
     Pitham bhisi nisidanam          mallakam apassenakam 1-
     pattacivaram bhumi ca          parantam orabhogato 2-
     puratthima pacchima ca       uttara atha dakkhina
     situnhe ca diva rattim      parivenanca kotthako
     upatthanaggisala ca      vaccakuti ca paniyam
     acamakumbhi vuddhe ca      uddesa paripucchana
     sajjha dhammo padipanca     na vivare na ca thake 3-
     yena vuddho parivatti       kannenapi na ghattaye
     pannapesi mahaviro       vattam senasanesu tam.
     Nivariyamana dvaram       mucchitujjhanti pesala.
     Charikam chaddaye janta      paribhandam tatheva ca
     parivenakotthaka sala 4-  cunnamattikadonika
     mukham purato na there         nave ussahati sace 5-
     purato upari maggo        cikkhallam matti pithakam
     vijjhapatva thaketva ca    vattam jantagharesume.
     Nacameti yathavuddham       patipati ca sahasa 7-
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. apassena ca. 2 Ma. obhato bhogam. 3 Ma. Yu. vijjhape na
@vivare na pi thake. 4 Ma. parivenam kotthako Yu. parivenakotthake. 5 Ma. Yu.
@na nave ussahati sace. 6 Ma. Yu. vijjhapetva ca pakkame. 7 Ma. Yu. sahasa.
     Ubbhuji 1- nitthuno kattham    vaccam passava khelakam
     pharusa kupa sahasa         ubbhuji 2- capusesakam 3-
     bahi anto ca ukkase      rajju ataramanako 4-
     sahasa ubbhuji thite        nitthune katthavaccakam 5-
     passavakhelapharusa        kupam ca vaccapaduke
     natisahasa ubbhuji 6-     padukaya capucapu
     na sesaye paticchade       uhana pitharena ca
     vaccakuti paribhandam        parivenanca kotthako
     acamane ca udakam         vattam vaccakutisume.
     Upahana dantakattham       mukhodakanca asanam
     yagu udaka 7- dhovitva    uddharuklapagamakam 8-
     nivasana kayabandha 9-    sagunam pattasodakam
     paccha timandalo ceva      parimandala bandhanam
     sagunam dhovitva paccha      natidure patiggahe
     bhanamanassa apatti      pathamagantvana 10- asanam
     udakam pitha kathali          paccuggantva nivasanam
@Footnote: 1 Ma. ubbhaji Yu. uppajji. 2 Ma. Yu. ubbhajjhi. 3 Yu. sedhena. Ma. sese.
@Ra. selena. 4 Ma. Yu. ataramananca. Ra. ataramana ca. 5 Ma. Yu. sahasa
@ubbhajjitava nitthune kattha vaccanca. 6 Yu. ubbhajji. 7 Ma. Yu. udakam.
@8 Ma. Yu. gamanca. 9 Yu. kayabandhana. 10 Yu. pathamam gantvana.
     Otape nidahi bhango       obhoge bhunjitum name
     paniyam udakam nicam          muhuttam na ca nidahe
     pattacivaram bhumi ca          parantam orabhogato
     uddhare patisame ca        uklapo ca nahayitum
     sitam unham jantagharam       cunnam mattikapitthito
     pitham ca civaram cunnam         mattikussahati mukham
     purato there nave na ca 1-    parikammanca nikkhame
     purato udake nhate       nivasetvupajjhaya ca 2-
     nivasananca sanghati       pitham va asanena ca 3-
     pado pitham kathalinca       paniyuddesapucchana
     uklapussaham sodheyya 4-   pathamam pattacivaram
     nisidanapaccattharanam        bhisibimbohanani ca
     manco pitham patipadam       mallakam apassenakam 5-
     bhummasantanaalokam       geruka kalakakata 6-
     bhummattharanapatipada      manco pitham bimbohanam
     nisidanattharanam khelam 7-      apasse pattacivaram
     puratthima pacchima ca       uttara atha dakkhina
     situnhe 8- ca diva rattim    parivenanca kotthako
@Footnote: 1 Ma. nave ca. 2 Ma. nivasetva upajjhaya. Yu. nivasetva upajjhaya. 3 Ma. Yu.
@pithakam asanena ca. 4 Yu. uklapam su sodheyya. 5 Ma. apassena ca. 6 Ma. aloka
@geraka kalaakata. 7 Ma. Yu. khela. 8 Ma. Yu. situnhanca.
      Upatthanaggisala ca     vacca paniya bhojani
      acamaanabhirati          kukkuccam ditthika garu 1-
      mulamanattaabbhanam      tajjaniyam niyassakam
      pabbaja patisarani 2-    ukkhepanca katam yadi
      dhove katabbarajanam 3-     raje samparivattakam
      pattanca civarancapi      parikkharanca chedanam
      parikammam veyyavaccam      paccha pinda pavisana 4-
      na susanam disa ceva       yavajivam upatthahe
      saddhiviharikenetam        vattupajjhayikanime 5-.
      Ovadasasanuddesa      puccha pattanca civaram
      parikkharam gilano ca 6-     na pacchasamano bhave 7-
      upajjhayesu yavata 8-    evam acariyesupi
      saddhiviharike vatta       tatheva antevasike
      agantukesu yavata 8-    puna avasikesu ca.
      Gamikanumodanika        bhattagge pindapatike 9-
      arannakesu yam vattam      yam ca senasananesupi
      jantaghare vaccakuti       upajjha saddhiviharike
@Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. acamanam anabhirati kukkuccam ditthi ca garu. 2 Ma. pabbajapatisarani.
@3 Ma. Yu. rajanca. 4 Ma. Yu. pindam pavisanam. 5 Ma. vattupajjhayikenime.
@Yu. vattupajjhayakesume. 6 Ma. parikkharo gilano. yu parikkharagilano.
@7 Yu. suve. 8 Ma. ye vatta. Yu. ya vatta. 9 Ma. pindacarike.
      Acariyesu yam vattam        tatheva antevasike
      ekunavisativatthu          vatta codasa 1- khandhake.
      Vattam aparipurento        na silam paripurati
      asuddhasilo duppanno     cittekaggam na vindati
      vikkhittacittonekaggo     samma dhammam na passati
      apassamano saddhammam      dukkha na parimuccati.
      Yam vattam paripurento       silampi paripurati
      visuddhasilo sappanno     cittekaggampi vindati
      avikkhittacitto ekaggo    samma dhammam vipassati 2-
      sampassamano saddhammam    dukkha so parimuccati.
      Tasma hi vattam pureyya     jinaputto vicakkhano
      ovadam buddhasetthassa     tato nibbanamehiti.
@Footnote: 1 Ma. vatta cuddasa. Yu. vutta solasa. 2 Yu. dhammampi passati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 272-282. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5480&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5480&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=446&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=446              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]