ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)

                  Tassuddanam
   [446] Saupahanachatta 3- ca    ogunthi sisa 4- paniyam
        nabhivade na pucchanti    ahi ujjhanti pesala.
        Omunci chattam khandhe ca    ataranca patikkamam
        pattacivaram nikkhipa       patirupanca pucchita
        asinci dhovitena ca 5-   sukkhenallenupahana 6-
        vuddho navako puccheyya   ajjhavutthanca gocara
        sekkha vacca pani pari   kattaram katikatthitam 7-
@Footnote: 1 Ma. Ra. pancapannasa. Yu. pancapannasa. 2 Ma. Yu. vattam cuddasa. 3 Ma. saupahana
@chatta. Yu. sahaupahanachatta. 4 Ma. Yu. sisam. 5 Ma. Yu. asinceyya dhovitena.
@6 Yu. sukkhena allupahana. 7 Ma. Yu. Ra. katikam tato.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page273.

Kalam muhuttam uklapo 1- bhummattharananihare 2- patipado bhisibimbo 3- manca pithanca mallakam apassenulloka kanna geruka kalakakata 4- sankaram bhummattharanam patipadaka mancakam pitham bhisi nisidanam mallakam apassenakam 5- pattacivaram bhumi ca parantam orabhogato 6- puratthima pacchima ca uttara atha dakkhina situnhe ca diva rattim parivenanca kotthako upatthanaggisala ca vattam vaccakutisu ca pani paribhojanika 7- kumbhi acamanesu ca anopamena pannattam vattam agantukehime. Nevasanam na udakam na paccu na ca paniyam nabhivade na pannape ujjhayanti ca pesala. Vuddhasananca udakam paccuggantva ca paniyam upahane ekamantam abhivade ca pannape vuttham gocara sekkho ca thanam paniya bhojanam kattaram katikam kalam navakassa nisinnake @Footnote: 1 Yu. kalamuhuttauklapo. 2 Ma. Yu. Ra. bhummattharana nihare. @3 Yu. patipadabhisibimbo. 4 Ma. Yu. kalaakata. 5 Ma. Yu. sankaranca bhumattharanam @patipadakam mancapitham. bhisi nisidanam mallakam apassena ca. 6 Ma. oruto bhogam. @7 Ma. pani paribhojaniya. 8 Yu. bhojani. 9 Yu. kattara.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page274.

Abhivadaye acikkhe yatha hettha tatha naye. Niddittham satthavahena vattam avasikehime. Gamika darumattika vivaritva na pucchiya 1- nassanti ca aguttanca ujjhayanti ca pesala. Patisametva thaketva ca apucchitva ca pakkame 2-. Bhikkhu va samanero va aramiko upasako pasanakesu ca punjam patisame thakeyya ca sace ussahi ussukkam anovasse tatheva ca 3- sace 4- ovassati gamam ajjhokase tatheva ca appevangani seseyyum vattam gamikabhikkhuna. Nanumodanti therena ohaya catuppancahi vaccito mucchito asi vattanumodanesume. Chabbaggiya dunnivattha athopi ca dupparuta anakappa ca vokkamma there anupakhajjanam 5- nave bhikkhu ca sanghati ujjhayanti ca pesala. @Footnote: 1 Ma. Yu. gamika darumatti ca vivaratva na pucchaya. 2 Ma. Yu. patisametva thaketva @apucchitva va pakkame. 3 Ma. Yu. ussahati ussukkam va. 4 Yu. sabbe. @5 Ma. Yu. there ca anupakhajjane. Ra. there ca anupakhajjena ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page275.

Timandalam nivasetva kayasagunaganthika na vokkamma paticchannam susamvutokkhittacakkhuna 1- ukkhittojjagghika saddo tayo ceva pacalana khambhogunthi ukkutika paticchannam susamvuto okkhittukkhitta ujjagghi appasadda 2- tayo cala khambho ogunthi pallatthi 3- anupakhajja nasane ottharitva ca udake nicam katva ca sinciya 4-. Pati samante 5- sanghati odane ca patiggahe supam uttaribhangena sabbesam samakanti ca 6- sakkaccam pattasanni ca samasupanca tittika na tava thero bhunjeyya asampatte ca odane 7- sakkaccam pattasanni ca sapadanam ca supakam na thupato paticchade vinnattujjhanasannina mahanta mandala dvaram sabbahattho na vohare 8- ukkhepo chedana gandam dhunam sitthavakarakam 9- jivhaniccharakam ceva capucapu surusuru hatthapattotthanilleham samisena patiggaho 10- @Footnote: 1 Ma. Yu. susamvutokkhittacakkhu. 2 Ma. appasaddo. 3 Ma. Yu. Ra. khambhogunthi @pallatthi ca. 4 Ma. Yu. uttaritvana udake nicam katva na sinciya. 5 Ma. Yu. @samante. 6 Ma. samabhitti Yu. samatitti. 7 Ma. Yu. sakkaccam ... odaneti ime @patha natthi. 8 Ma. Yu. byahare. 9 Ma. gandadhunam Yu. kandadhanu. 10 Ma. patigagahe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page276.

Na tava yava na sabbe 1- nicam katva ca sinciyam pati samanta 2- sanghati nicam katva chamaya ca sasitthakam nivattante supaticchanna ukkuti 3- dhammarajena pannattam idam bhattaggavattanam. Dunnivattha anakappa asallakkhetva 4- sahasa dure acca ciram lahum tatheva pindacariko 5- paticchanno va gaccheyya samvutokkhittacakkhuna ukkhittojjagghika saddo tayo ceva pacalana 6- khambhogunthi ukkutika sallakkhetva ca sahasa dure acca ciram lahum asanakam katacchuka bhajanam va thapesi ca uccaretva panamaka 7- patiggahe na oloke 8- supesupi tatheva tam bhikkhu sanghatiya chade paticchanneva gacchiyam samvutokkhittacakkhu ca ukkhittojjagghikaya ca 9- appasaddo tayo cala khambhogunthika ukkuti pathamasanavakkaram 10- paniyam paribhojanam 11- paccha kankhati bhunjeyya opilapeyya uddhare @Footnote: 1 Ma. Yu. yava na sabbe udake. 2 Ma. patisamanta Yu. patisamantam. 3 Ma. @supaticchannamukkuti Yu. supaticchannam. 4 Yu. asallakkhe ca. 5 Yu. pindacarike @6 Ma. Yu. paticchannena gaccheyya susamvutokkhittacakkhu. 7 Ma. Yu. Ra. panametva. @8 Ma. Yu. ulloke. 9 Yu. ukakhittujjagghikaya. 10 Ma. pathamasanavakkara. @Yu. pathamasanaavakkara. 11 Ma. paribhojani. Yu. paribhojani.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page277.

Patisameyya sammajje rittam tuccham upatthape 1- hatthakare na bhindeyya vattidam pindapatike 2-. Pani ca pari aggi rani nakkhatta disa coraka 3- sabbam natthiti kotetva 4- pattamse civaram tato idani amse laggetva timandalam parimandalam yatha pindacarivattam naye arannakesupi pattamse civaram sise arohetva ca paniyam paribhojanika 5- aggi arani capi kattaram 6- nakkhattam sabbadesam va 7- disapi kusalo bhave. Sattuttamena pannattam vattam arannakesume. Ajjhokase okirimsu . ujjhayanti ca pesala. Sace viharo uklapo pathamam pattacivaram bhisibimbohanam mancam pitham ca khelamallakam apassenalokakanna 8- gerukam kala makatam 9- sankaram bhikkhusamanta 10- sena viharapaniyam paribhojaniyasamanta pativate ca angane adhovate attharanam patipadakamancakam 11- @Footnote: 1 Yu. upatthaye. 2 Ma. hatthivikare bhindeyya .... 3 Ma. Yu. pani pari aggi @rani nakkhatta disa cora ca. Ra. pani ca pari agagi rani nakkhatta disa cora ca. @4 Ma. Yu. kottatva. 5 paribhojaniyam. 6 Yu. kattari. 7 Ma. Yu. sappadesam. @8 Ma. apassenullokanna. 9 Ma. gerukakalaakata. 10 Yu. sankarabhikkhusamanta. @11 Ma. Yu. patipadakamanco ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page278.

Pitham bhisi nisidanam mallakam apassenakam 1- pattacivaram bhumi ca parantam orabhogato 2- puratthima pacchima ca uttara atha dakkhina situnhe ca diva rattim parivenanca kotthako upatthanaggisala ca vaccakuti ca paniyam acamakumbhi vuddhe ca uddesa paripucchana sajjha dhammo padipanca na vivare na ca thake 3- yena vuddho parivatti kannenapi na ghattaye pannapesi mahaviro vattam senasanesu tam. Nivariyamana dvaram mucchitujjhanti pesala. Charikam chaddaye janta paribhandam tatheva ca parivenakotthaka sala 4- cunnamattikadonika mukham purato na there nave ussahati sace 5- purato upari maggo cikkhallam matti pithakam vijjhapatva thaketva ca vattam jantagharesume. Nacameti yathavuddham patipati ca sahasa 7- @Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. apassena ca. 2 Ma. obhato bhogam. 3 Ma. Yu. vijjhape na @vivare na pi thake. 4 Ma. parivenam kotthako Yu. parivenakotthake. 5 Ma. Yu. @na nave ussahati sace. 6 Ma. Yu. vijjhapetva ca pakkame. 7 Ma. Yu. sahasa.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page279.

Ubbhuji 1- nitthuno kattham vaccam passava khelakam pharusa kupa sahasa ubbhuji 2- capusesakam 3- bahi anto ca ukkase rajju ataramanako 4- sahasa ubbhuji thite nitthune katthavaccakam 5- passavakhelapharusa kupam ca vaccapaduke natisahasa ubbhuji 6- padukaya capucapu na sesaye paticchade uhana pitharena ca vaccakuti paribhandam parivenanca kotthako acamane ca udakam vattam vaccakutisume. Upahana dantakattham mukhodakanca asanam yagu udaka 7- dhovitva uddharuklapagamakam 8- nivasana kayabandha 9- sagunam pattasodakam paccha timandalo ceva parimandala bandhanam sagunam dhovitva paccha natidure patiggahe bhanamanassa apatti pathamagantvana 10- asanam udakam pitha kathali paccuggantva nivasanam @Footnote: 1 Ma. ubbhaji Yu. uppajji. 2 Ma. Yu. ubbhajjhi. 3 Yu. sedhena. Ma. sese. @Ra. selena. 4 Ma. Yu. ataramananca. Ra. ataramana ca. 5 Ma. Yu. sahasa @ubbhajjitava nitthune kattha vaccanca. 6 Yu. ubbhajji. 7 Ma. Yu. udakam. @8 Ma. Yu. gamanca. 9 Yu. kayabandhana. 10 Yu. pathamam gantvana.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page280.

Otape nidahi bhango obhoge bhunjitum name paniyam udakam nicam muhuttam na ca nidahe pattacivaram bhumi ca parantam orabhogato uddhare patisame ca uklapo ca nahayitum sitam unham jantagharam cunnam mattikapitthito pitham ca civaram cunnam mattikussahati mukham purato there nave na ca 1- parikammanca nikkhame purato udake nhate nivasetvupajjhaya ca 2- nivasananca sanghati pitham va asanena ca 3- pado pitham kathalinca paniyuddesapucchana uklapussaham sodheyya 4- pathamam pattacivaram nisidanapaccattharanam bhisibimbohanani ca manco pitham patipadam mallakam apassenakam 5- bhummasantanaalokam geruka kalakakata 6- bhummattharanapatipada manco pitham bimbohanam nisidanattharanam khelam 7- apasse pattacivaram puratthima pacchima ca uttara atha dakkhina situnhe 8- ca diva rattim parivenanca kotthako @Footnote: 1 Ma. nave ca. 2 Ma. nivasetva upajjhaya. Yu. nivasetva upajjhaya. 3 Ma. Yu. @pithakam asanena ca. 4 Yu. uklapam su sodheyya. 5 Ma. apassena ca. 6 Ma. aloka @geraka kalaakata. 7 Ma. Yu. khela. 8 Ma. Yu. situnhanca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page281.

Upatthanaggisala ca vacca paniya bhojani acamaanabhirati kukkuccam ditthika garu 1- mulamanattaabbhanam tajjaniyam niyassakam pabbaja patisarani 2- ukkhepanca katam yadi dhove katabbarajanam 3- raje samparivattakam pattanca civarancapi parikkharanca chedanam parikammam veyyavaccam paccha pinda pavisana 4- na susanam disa ceva yavajivam upatthahe saddhiviharikenetam vattupajjhayikanime 5-. Ovadasasanuddesa puccha pattanca civaram parikkharam gilano ca 6- na pacchasamano bhave 7- upajjhayesu yavata 8- evam acariyesupi saddhiviharike vatta tatheva antevasike agantukesu yavata 8- puna avasikesu ca. Gamikanumodanika bhattagge pindapatike 9- arannakesu yam vattam yam ca senasananesupi jantaghare vaccakuti upajjha saddhiviharike @Footnote: 1 Ma. Yu. Ra. acamanam anabhirati kukkuccam ditthi ca garu. 2 Ma. pabbajapatisarani. @3 Ma. Yu. rajanca. 4 Ma. Yu. pindam pavisanam. 5 Ma. vattupajjhayikenime. @Yu. vattupajjhayakesume. 6 Ma. parikkharo gilano. yu parikkharagilano. @7 Yu. suve. 8 Ma. ye vatta. Yu. ya vatta. 9 Ma. pindacarike.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page282.

Acariyesu yam vattam tatheva antevasike ekunavisativatthu vatta codasa 1- khandhake. Vattam aparipurento na silam paripurati asuddhasilo duppanno cittekaggam na vindati vikkhittacittonekaggo samma dhammam na passati apassamano saddhammam dukkha na parimuccati. Yam vattam paripurento silampi paripurati visuddhasilo sappanno cittekaggampi vindati avikkhittacitto ekaggo samma dhammam vipassati 2- sampassamano saddhammam dukkha so parimuccati. Tasma hi vattam pureyya jinaputto vicakkhano ovadam buddhasetthassa tato nibbanamehiti. @Footnote: 1 Ma. vatta cuddasa. Yu. vutta solasa. 2 Yu. dhammampi passati.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 272-282. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=7&A=5480&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=7&A=5480&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=7&item=446&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=7&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=446              Contents of The Tipitaka Volume 7 https://84000.org/tipitaka/read/?index_7 https://84000.org/tipitaka/english/?index_7

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]