ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

            Pañca vaggā
   [1340]   Cattāri   kammāni   apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ
ñattidutiyakammaṃ   ñatticatutthakammaṃ  .  imāni  cattāri  kammāni
katīhākārehi  vipajjanti  .  imāni cattāri kammāni pañcahākārehi
vipajjanti  vatthuto  vā  ñattito  vā  anussāvanato  vā sīmato
vā parisato vā.
   [1341]  Kathaṃ  vatthuto  kammāni  vipajjanti . sammukhākaraṇīyaṃ
kammaṃ  asammukhā  karoti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  . paṭipucchākaraṇīyaṃ
kammaṃ   appaṭipucchā   karoti   vatthuvipannaṃ   adhammakammaṃ  .
Paṭiññāya   karaṇīyaṃ   kammaṃ   appaṭiññāya  karoti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ  .  sativinayārahassa  amūḷhavinayaṃ  deti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ   .   amūḷhavinayārahassa  tassapāpiyasikākammaṃ  karoti
vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  tassapāpiyasikākammārahassa  tajjanīyakammaṃ
karoti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  tajjanīyakammārahassa  niyassakammaṃ
karoti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  niyassakammārahassa pabbājanīyakammaṃ
karoti   vatthuvipannaṃ   adhammakammaṃ   .   pabbājanīyakammārahassa
paṭisāraṇīyakammaṃ    karoti    vatthuvipannaṃ   adhammakammaṃ   .
Paṭisāraṇīyakammārahassa    ukkhepanīyakammaṃ   karoti   vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ  .  ukkhepanīyakammārahassa  parivāsaṃ  deti  vatthuvipannaṃ
Adhammakammaṃ   .   parivāsārahaṃ  mūlāya  paṭikassati  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ   .   mūlāya   paṭikassanārahassa   mānattaṃ  deti
vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  mānattārahaṃ  abbheti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ  .  abbhānārahaṃ  upasampādeti vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ .
Anuposathe  uposathaṃ  karoti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ . apavāraṇāya
pavāreti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  evaṃ  vatthuto  kammāni
vipajjanti.
   [1342]  Kathaṃ  ñattito  kammāni vipajjanti . pañcahākārehi
ñattito  kammāni  vipajjanti  vatthuṃ  na  parāmasati  saṅghaṃ  na
parāmasati  puggalaṃ  na  parāmasati  ñattiṃ  na  parāmasati  pacchā
vā  ñattiṃ  ṭhapeti  .  imehi  pañcahākārehi  ñattito  kammāni
vipajjanti.
   [1343]   Kathaṃ  anussāvanato  kammāni  vipajjanti  .
Pañcahākārehi   anussāvanato  kammāni  vipajjanti  vatthuṃ  na
parāmasati  saṅghaṃ  na  parāmasati  puggalaṃ  na  parāmasati  sāvanaṃ
hāpeti akāle vā sāveti . imehi pañcahākārehi anussāvanato
kammāni vipajjanti.
   [1344]  Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti . ekādasahākārehi
sīmato  kammāni  vipajjanti  atikhuddakaṃ  sīmaṃ  sammannati  itimahatiṃ
sīmaṃ   sammannati   khaṇḍanimittaṃ   sīmaṃ   sammannati  chāyānimittaṃ
Sīmaṃ   sammannati   animittaṃ  sīmaṃ  sammannati  bahisīme  ṭhito
sīmaṃ  sammannati  nadiyā  sīmaṃ  sammannati  samudde  sīmaṃ  sammannati
jātassare  sīmaṃ  sammannati  sīmāya  sīmaṃ  sambhindati  sīmāya
sīmaṃ  ajjhottharati  .  imehi  ekādasahākārehi  sīmato  kammāni
vipajjanti.
   [1345]  Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti . dvādasahākārehi
parisato  kammāni  vipajjanti  catuvaggakaraṇe  kamme  yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
anāhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   paṭikkosanti   catuvaggakaraṇe
kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti
chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
catuvaggakaraṇe  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā
honti   chandārahānaṃ   chando   āhaṭo   hoti  sammukhībhūtā
paṭikkosanti   pañcavaggakaraṇe   kamme   .pe.   dasavaggakaraṇe
kamme  .pe.  vīsativaggakaraṇe  kamme  yāvatikā bhikkhū kammappattā
te  anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti
sammukhībhūtā   paṭikkosanti   vīsativaggakaraṇe   kamme   yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
anāhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   paṭikkosanti   vīsativaggakaraṇe
kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti
Chandārahānaṃ  chando  āhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti .
Imehi dvādasahākārehi parisato kammāni vipajjanti.
   [1346]  Catuvaggakaraṇe  kamme  cattāro  bhikkhū  pakatattā
kammappattā   avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho
kammaṃ  karoti  so  neva  kammappatto  napi  chandāraho  apica
kammāraho  .  pañcavaggakaraṇe  kamme  pañca  bhikkhū  pakatattā
kammappattā   avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho
kammaṃ  karoti  so  neva  kammappatto  napi  chandāraho  apica
kammāraho  .  dasavaggakaraṇe  kamme  dasa  bhikkhū  pakatattā
kammappattā  avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho  kammaṃ
karoti  so  neva kammappatto napi chandāraho apica kammāraho .
Vīsativaggakaraṇe   kamme  vīsati  bhikkhū  pakatattā  kammappattā
avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho  kammaṃ  karoti
so neva kammappatto napi chandāraho apica kammāraho.
   [1347]   Cattāri   kammāni   apalokanakammaṃ  ñattikammaṃ
ñattidutiyakammaṃ   ñatticatutthakammaṃ  .  imāni  cattāri  kammāni
katīhākārehi  vipajjanti  .  imāni cattāri kammāni pañcahākārehi
vipajjanti  vatthuto  vā  ñattito  vā  anussāvanato  vā sīmato
vā parisato vā.
   [1348]  Kathaṃ  vatthuto  kammāni  vipajjanti  .  paṇḍakaṃ
Upasampādeti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  . theyyasaṃvāsakaṃ upasampādeti
vatthuvipannaṃ   adhammakammaṃ   .   titthiyapakkantakaṃ   upasampādeti
vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  tiracchānagataṃ  upasampādeti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ  .  mātughātakaṃ  upasampādeti  vatthuvipannaṃ adhammakammaṃ .
Pitughātakaṃ  upasampādeti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  arahantaghātakaṃ
upasampādeti  vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  bhikkhunīdūsakaṃ  upasampādeti
vatthuvipannaṃ  adhammakammaṃ  .  saṅghabhedakaṃ  upasampādeti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ   .   lohituppādakaṃ   upasampādeti   vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ   .   ubhatobyañjanakaṃ   upasampādeti   vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ  .  ūnavīsativassaṃ  puggalaṃ  upasampādeti  vatthuvipannaṃ
adhammakammaṃ. Evaṃ vatthuto kammāni vipajjanti.
   [1349]  Kathaṃ  ñattito  kammāni vipajjanti . pañcahākārehi
ñattito  kammāni  vipajjanti  vatthuṃ  na  parāmasati  saṅghaṃ  na
parāmasati  puggalaṃ  na  parāmasati  ñattiṃ  na  parāmasati  pacchā
vā  ñattiṃ  ṭhapeti  .  imehi  pañcahākārehi  ñattito  kammāni
vipajjanti.
   [1350] Kathaṃ anussāvanato kammāni vipajjanti . Pañcahākārehi
anussāvanato   kammāni   vipajjanti   vatthuṃ   na   parāmasati
saṅghaṃ  na  parāmasati  puggalaṃ  na  parāmasati  sāvanaṃ  hāpeti
akāle  vā  sāveti  .  imehi  pañcahākārehi  anussāvanato
Kammāni vipajjanti.
   [1351]  Kathaṃ sīmato kammāni vipajjanti . ekādasahākārehi
sīmato  kammāni  vipajjanti  atikhuddakaṃ  sīmaṃ  sammannati  atimahatiṃ
sīmaṃ   sammannati   khaṇḍanimittaṃ   sīmaṃ   sammannati  chāyānimittaṃ
sīmaṃ  sammannati  animittaṃ  sīmaṃ  sammannati  bahisīme  ṭhito  sīmaṃ
sammannati  nadiyā  sīmaṃ  sammannati  samudde  sīmaṃ  sammannati
jātassare  sīmaṃ  sammannati  sīmāya  sīmaṃ  sambhindati  sīmāya  sīmaṃ
ajjhottharati. Imehi ekādasahākārehi sīmato kammāni vipajjanti.
   [1352]  Kathaṃ parisato kammāni vipajjanti . dvādasahākārehi
parisato  kammāni  vipajjanti  catuvaggakaraṇe  kamme  yāvatikā
bhikkhū  kammappattā  te  anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando
anāhaṭo   hoti   sammukhībhūtā   paṭikkosanti   catuvaggakaraṇe
kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā  honti
chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti  sammukhībhūtā  paṭikkosanti
catuvaggakaraṇe  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te  āgatā
honti   chandārahānaṃ   chando   āhaṭo   hoti  sammukhībhūtā
paṭikkosanti pañcavaggakaraṇe kamme .pe. dasavaggakaraṇe kamme .pe.
Vīsativaggakaraṇe   kamme   yāvatikā  bhikkhū  kammappattā  te
anāgatā  honti  chandārahānaṃ  chando  anāhaṭo  hoti sammukhībhūtā
paṭikkosanti  vīsativaggakaraṇe  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā
Te  āgatā  honti chandārahānaṃ chando anāhaṭo hoti sammukhībhūtā
paṭikkosanti  vīsativaggakaraṇe  kamme  yāvatikā  bhikkhū  kammappattā
te  āgatā  honti  chandārahānaṃ chando āhaṭo hoti sammukhībhūtā
paṭikkosanti  .  imehi  dvādasahākārehi  parisato  kammāni
vipajjanti.
   [1353]  Apalokanakammaṃ  kati  ṭhānāni  gacchati  ñattikammaṃ
kati  ṭhānāni  gacchati  ñattidutiyakammaṃ  kati  ṭhānāni  gacchati
ñatticatutthakammaṃ  kati  ṭhānāni  gacchati  .  apalokanakammaṃ  pañca
ṭhānāni  gacchati  ñattikammaṃ  nava  ṭhānāni  gacchati  ñattidutiyakammaṃ
satta ṭhānāni gacchati ñatticatutthakammaṃ satta ṭhānāni gacchati.
   [1354]  Apalokanakammaṃ  katamāni  pañca  ṭhānāni  gacchati .
Osāraṇaṃ   nissāraṇaṃ   bhaṇḍukammaṃ   brahmadaṇḍaṃ  kammalakkhaṇaññeva
pañcamaṃ. Apalokanakammaṃ imāni pañca ṭhānāni gacchati.
   [1355]  Ñattikammaṃ katamāni nava ṭhānāni gacchati . osāraṇaṃ
nissāraṇaṃ  uposathaṃ  pavāraṇaṃ  sammatiṃ  dānaṃ  paṭiggahaṃ  paccukkaḍḍhanaṃ
kammalakkhaṇaññeva  navamaṃ  .  ñattikammaṃ  imāni  nava  ṭhānāni
gacchati.
   [1356]  Ñattidutiyakammaṃ  katamāni  satta  ṭhānāni  gacchati .
Osāraṇaṃ  nissāraṇaṃ  sammatiṃ  dānaṃ  uddharaṇaṃ desanaṃ kammalakkhaṇaññeva
sattamaṃ. Ñattidutiyakammaṃ imāni satta ṭhānāni gacchati.
   [1357]  Ñatticatutthakammaṃ  katamāni  satta  ṭhānāni gacchati .
Osāraṇaṃ  nissāraṇaṃ  sammatiṃ dānaṃ niggahaṃ samanubhāsanaṃ kammalakkhaṇaññeva
sattamaṃ. Ñatticatutthakammaṃ imāni satta ṭhānāni gacchati.
   [1358]  Catuvaggakaraṇe  kamme  cattāro  bhikkhū  pakatattā
kammappattā   avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho
kammaṃ  karoti  so  neva  kammappatto  napi  chandāraho  apica
kammāraho  .  pañcavaggakaraṇe  kamme  .pe.  dasavaggakaraṇe
kamme  .pe.  vīsativaggakaraṇe  kamme  vīsati  bhikkhū  pakatattā
kammappattā   avasesā  pakatattā  chandārahā  yassa  saṅgho
kammaṃ  karoti  so  neva  kammappatto  napi  chandāraho  apica
kammāraho.
         Kammavaggo niṭṭhito paṭhamo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 538-545. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=10902              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=10902              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1340&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=123              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1340              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=12305              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=12305              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]