ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra

   [8] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
upakkamitva  asucim  mocentassa  sanghadiseso  kattha  pannatto .
Kam  arabbha  .  kismim  vatthusmim  .  atthi  tattha  pannatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. idam pathadvayam natthi .  2 Ma. Yu. katihi samutthanehi samutthatiti.
Anuppannatti  anuppannapannatti   sabbattha  pannatti  padesapannatti
sadharanapannatti  asadharanapannatti  ekatopannatti  ubhatopannatti .
Pancannam   patimokkhuddesanam   katthogadham   kattha   pariyapannam
katamena  uddesena  uddesam  agacchati  . catunnam vipattinam katama
vipatti  .  sattannam  apattikkhandhanam  katamo  apattikkhandho .
Channam  apattisamutthananam  katihi  samutthanehi  samutthati  . catunnam
adhikarananam  katamam  adhikaranam  .  sattannam  samathanam  katihi  samathehi
sammati  .  ko  tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayo  kim tattha
patimokkham  kim  tattha  adhipatimokkham  ka  vipatti  ka  sampatti
ka  patipatti  .  kati atthavase paticca bhagavata upakkamitva asucim
mocentassa  sanghadiseso  pannatto  .  ke  sikkhanti  .  ke
sikkhitasikkha  .  kattha  thitam  . ke dharenti . kassa vacanam .
Kenabhatanti.
   [9] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
upakkamitva  asucim  mocentassa  sanghadiseso  kattha pannattoti .
Savatthiya pannatto . kam arabbhati. Ayasmantam seyyasakam arabbha.
Kismim  vatthusminti . ayasma seyyasako hatthena upakkamitva asucim
mocesi  tasmim  vatthusmim  .  atthi  tattha  pannatti  anuppannatti
anuppannapannattiti   .  eka  pannatti  eka  anuppannatti
anuppannapannatti   tasmim   natthi   .   sabbattha   pannatti
padesapannattiti   .   sabbattha  pannatti  .  sadharanapannatti
Asadharanapannattiti   .   asadharanapannatti  .  ekatopannatti
ubhatopannattiti  .  ekatopannatti  .  pancannam  patimokkhuddesanam
katthogadham  kattha  pariyapannanti  .  nidanogadham  nidanapariyapannam .
Katamena uddesena uddesam agacchatiti . tatiyena uddesena uddesam
agacchati . catunnam vipattinam katama vipattiti . silavipatti . Sattannam
apattikkhandhanam katamo apattikkhandhoti. Sanghadisesapattikkhandho.
   {9.1} Channam apattisamutthananam katihi samutthanehi samutthatiti.
Ekena  samutthanena samutthati kayato ca cittato ca samutthati na
vacato . catunnam adhikarananam katamam adhikarananti . apattadhikaranam .
Sattannam  samathanam  katihi  samathehi sammatiti . dvihi samathehi sammati
sammukhavinayena ca patinnatakaranena ca . ko tattha vinayo ko tattha
abhivinayoti . pannatti vinayo vibhatti abhivinayo . kim tattha patimokkham
kim tattha adhipatimokkhanti . pannatti patimokkham vibhatti adhipatimokkham.
Ka vipattiti . asamvaro vipatti. Ka sampattiti. Samvaro sampatti. Ka
patipattiti  . na evarupam karissamiti yavajivam apanakotikam samadaya
sikkhati sikkhapadesu . kati atthavase paticca bhagavata upakkamitva asucim
mocentassa sanghadiseso pannattoti . dasa atthavase paticca bhagavata
upakkamitva  asucim  mocentassa sanghadiseso pannatto sanghasutthutaya
sanghaphasutaya  dummankunam  puggalanam  niggahaya  pesalanam  bhikkhunam
phasuviharaya   ditthadhammikanam  asavanam  samvaraya  samparayikanam
Asavanam  patighataya  appasannanam  pasadaya pasannanam bhiyyobhavaya
saddhammatthitiya  vinayanuggahaya  .  ke  sikkhantiti  .  sekkha
ca  puthujjanakalyanaka ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhati . arahanto
sikkhitasikkha . kattha thitanti . sikkhakamesu thitam. Ke dharentiti.
Yesam vattati te dharenti . kassa vacananti . Bhagavato vacanam arahato
sammasambuddhassa. Kenabhatanti. Paramparabhatam.
    Upali dasako ceva        sonako siggavo tatha
    moggaliputtena pancama    ete jambusirivhaye.
    Tato mahindo ittiyo      uttiyo ceva sambalo
           .pe. 1-
    Ete naga mahapanna    vinayannu maggakovida 2-
    vinayam dipe pakasesum 3-      pitakam tambapanniyati 4-.
            [5]-
   [10] Yantena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
matugamena   saddhim   kayasamsaggam  samapajjantassa  sanghadiseso
kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam arabbhati .
Ayasmantam  udayim arabbha . kismim vatthusminti . ayasma udayi
@Footnote: 1 po Ma. bhaddanamo ca pandito .  2 Po. Ma. jambudipa idhagata.
@3 Po. Ma. vinayam te vacayimsu .  4 Po. Ma. itisaddo natthi.
@5 Po. Ma. nikaye panca vacesum    satta ceva pakarane
@     tato arittho medhavi       tissadatto ca pandito
@     visarado kalasumano      thero ca dighanamako
@                dighasumano ca pandito
@     punadeva kalasumano       nagatthero ca buddharakkhito
@     tissatthero ca medhavi      devatthero ca pandito
@     punadeva sumano medhavi     vinaye ca visarado
@     bahussuto culanago       gajova duppadhamsiyo
@     dhammapalitanamo ca       rohane sadhu pujito
@     tassa sisso mahapanno   khemanamo tipetako
@     dipe tarakarajava        pannaya atirocatha
@     upatisso ca medhavi       phussadevo mahakathi
Matugamena  saddhim  kayasamsaggam  samapajji  tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena
samutthati kayato ca cittato ca samutthati na vacato .pe.
   [11] Matugamam dutthullahi vacahi obhasantassa sanghadiseso
kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto  . kam arabbhati .
Ayasmantam  udayim arabbha . kismim vatthusminti . ayasma udayi
matugamam  dutthullahi  vacahi  obhasi  tasmim  vatthusmim . eka
pannatti  .  channam  apattisamutthananam  tihi  samutthanehi samutthati
siya  kayato  ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato
ca  cittato  ca  samutthati  na kayato siya kayato ca vacato
ca cittato ca samutthati .pe.
   [12] Matugamassa santike attakamaparicariyaya vannam bhasantassa
sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya  pannatto .
Kam arabbhati . ayasmantam udayim arabbha . kismim vatthusminti .
@Footnote:   punadeva sumano medhavi     pupphanamo bahussuto
@   mahakathi mahasivo        pitke sabbattha kovido
@   punadeva upali medhavi     vinaye ca visarado
@   mahanago mahapanno    saddhammavamsakovido
@   punadeva abhayo medhavi      pitke sabbattha kovido
@   tissatthero ca medhavi      vinaye ca visarado
@   tassa sisso mahapanno   pupphanamo bahussuto
@   sasanam anurakkhanto       jambudipe patitthito
@   culabhayo ca medhavi       vinaye ca visarado
@   tissatthero ca medhavi      saddhammavamsakovido
@   culadevo ca medhavi        vinaye ca visarado
@   sivatthero ca medhavi       vinaye sabbattha kovido
@   ete naga mahapanna   vinayannu maggakovida
@   vinayam dipe pakasesum       pitakam tambapanniyati.
@        aparampi evam natabbam.
Ayasma  udayi  matugamassa  santike  attakamaparicariyaya  vannam
abhasi  tasmim   vatthusmim  .  eka  pannatti  .  channam
apattisamutthananam tihi samutthati .pe.
   [13]   Sancarittam   samapajjantassa  sanghadiseso  kattha
pannattoti  . savatthiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam
udayim  arabbha  . kismim vatthusminti . ayasma udayi sancarittam
samapajji  tasmim  vatthusmim . eka pannatti eka anuppannatti .
Channam  apattisamutthananam  chahi  samutthanehi samutthati siya kayato
samutthati na vacato na cittato siya vacato samutthati na kayato na
cittato siya kayato ca vacato ca samutthati na cittato siya kayato
ca cittato ca samutthati na vacato siya vacato ca cittato ca samutthati
na kayato siya kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [14]  Sannacikaya  kutim  karapentassa  sanghadiseso kattha
pannattoti . alaviya pannatto . kam arabbhati . alavike 1-
bhikkhu  arabbha  . kismim vatthusminti . alavika bhikkhu sannacikaya
kutim  2-  karapesum  tasmim  vatthusmim . eka pannatti . channam
apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthata .pe.
   [15]  Mahallakam  viharam  karapentassa  sanghadiseso  kattha
pannattoti  . kosambiya pannatto . kam arabbhati . ayasmantam
channam  arabbha  . kismim vatthusminti . ayasma channo viharavatthum
sodhento  annataram  cetiyarukkham chedapesi tasmim vatthusmim . eka
pannatti. Channam apattisamutthananam chahi samutthanehi samutthati .pe.
   [16]  Bhikkhum  amulakena  parajikena  dhammena anuddhamsentassa
@Footnote: 1 Si. Ma. Yu. alavake. 2 Ma. Yu. kutiyo.
Sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  rajagahe  pannatto  .  kam
arabbhati . mettiyabhummajake bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti .
Mettiyabhummajaka  bhikkhu  ayasmantam  dabbam  mallaputtam  amulakena
parajikena dhammena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka pannatti .
Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [17]  Bhikkhum  annabhagiyassa  adhikaranassa kinci desam lesamattam
upadaya  parajikena  dhammena  anuddhamsentassa  sanghadiseso kattha
pannattoti . rajagahe pannatto . kam arabbhati. Mettiyabhummajake
bhikkhu arabbha . kismim vatthusminti . mettiyabhummajaka bhikkhu ayasmantam
dabbam  mallaputtam  annabhagiyassa  adhikaranassa  kinci  desam  lesamattam
upadaya  parajikena  dhammena anuddhamsesum tasmim vatthusmim . eka
pannatti. Channam apattisamutthananam tihi samutthanehi samutthati .pe.
   [18]   Sanghabhedakassa  bhikkhuno  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantassa  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  rajagahe
pannatto . kam arabbhati . devadattam arabbha. Kismim vatthusminti.
Devadatto  samaggassa  sanghassa  bhedaya  parakkami tasmim vatthusmim .
Eka  pannatti  .  channam  apattisamutthananam ekena samutthanena
samutthati kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [19]  Bhedanuvattakanam  bhikkhunam  yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantanam  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  rajagahe
pannatto  .  kam  arabbhati  .  sambahule  bhikkhu  arabbha .
Kismim  vatthusminti  .  sambahula  bhikkhu  devadattassa  sanghabhedaya
Parakkamantassa  anuvattaka  ahesum  [1]-  tasmim vatthusmim . eka
pannatti  .  channam apattisamutthananam ekena samutthanena samutthati
kayato ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [20]   Dubbacassa   bhikkhuno   yavatatiyam   samanubhasanaya
nappatinissajjantassa  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  kosambiya
pannatto  .  kam arabbhati . ayasmantam channam arabbha . kismim
vatthusminti  .  ayasma  channo  bhikkhuhi  sahadhammikam  vuccamano
attanam  avacaniyam  akasi  tasmim  vatthusmim  .  eka pannatti .
Channam  apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato
ca vacato ca cittato ca samutthati .pe.
   [21]   Kuladusakassa   bhikkhuno   yavatatiyam  samanubhasanaya
nappatinissajjantassa  sanghadiseso  kattha  pannattoti  .  savatthiya
pannatto  .  kam  arabbhati . assajipunabbasuke bhikkhu arabbha .
Kismim   vatthusminti   .   assajipunabbasuka   bhikkhu   sanghena
pabbajaniyakammakata  bhikkhu  chandagamita  dosagamita  mohagamita
bhayagamita  papesum  tasmim  vatthusmim  . eka pannatti . channam
apattisamutthananam  ekena  samutthanena  samutthati  kayato  ca
vacato ca cittato ca samutthati .pe.
        Terasa sanghadisesa nitthita.
             -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggavadaka.
             Tassuddanam
   [22] Visatthi kayasamsaggo 1-  dutthullam attakamatam 2-
     sancarittam kuti ceva       viharo ca amulakam
     kinci desanca bhedo ca    tatheva 3- anuvattaka
     dubbacam kuladusanca       sanghadisesaterasati.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 6-14. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=8&A=121&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=8&A=121&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=8&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=8&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=8              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]